Створення: 05.04.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів – 11/05/2012

ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» скликає загальні збори акціонерів 11.05.2012р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., смт Новотрої-цьке, вул.Шевченко, 154, з таким порядком денним:

  1. Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2011р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2011р.
  4. Технічна пролонгація кредитної лінії згідно договору № 010/42-0-1/369 від 23.05.11 на 2 місяці.
  5. Затвердження оновленої кредитної лінії в розмірі 7,5 млн. грн. на один рік, на фінансування по­точної діяльності підприємства.
  6. Узгодження вартості майна, що передається в заставу.
  7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 04.05.2012р.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 11.05.12 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати пас­порт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звітн./поперед.): Усього активів 35908/34718. Основні засоби 18962/17901. Запаси  12883/1385. Сумарна дебіторська заборгованість 3830/0. Грошові кошти та їх еквіваленти 222/280. Нерозподілений прибуток 25194/22091. Власний капітал 29362/26259. Статутний капітал 1348/1348. Поточні зобов’язання 6546/8459. Чистий прибуток 3103/4551. Кількість акцій 5389960/5389960. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 127/165.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 65(1318) від 05.04.12.