Створення: 07.03.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 10/04/2018

Приватне акціонерне товариство «Новотроїцький маслосирзавод», місцезнаходження Херсонська обл., с.м.т.Новотроїцьке, вул.Шевченко, 154, скликає загальні збори акціонерів 10.04.2018р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2017р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2017р.
 6. Попереднє схвалення значних правочинів.
 7. Прийняття нової редакції статуту в зв’язку із зміною законодавства, та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 8. Прийняття рішення про реорганізацію ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» шляхом перетворення в ТДВ «Новотроїцький маслосирзавод», затвердження порядку та умов перетворення.
 9. Призначення комісії з припинення.
 10. Затвердження плану перетворення.
 11. Затвердження порядку обміну акцій ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» на частки у статутному фонді ТДВ «Новотроїцький маслосирзавод».

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Карпенко Андрій Михайлович, члени комісії Кащевська Ольга Миколаївна, Пунченко Світлана Миколаївна.

Питання 2:

по всіх питаннях порядку денного доповідачам термін доповідей не обмежувати; пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім‘я та по батькові акціонера; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви.

Питання 3:

звіт про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2017р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 4:

звіт НР, звіт та висновок РК по балансу затвердити.

Питання 5:

звіт про результати діяльності, баланс за 2017р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 6:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривен;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Питання 7:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною законодавства;

- уповноважити Арутюнова Артема Юрійовича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 8:

- реорганізувати шляхом перетворення приватне акціонерне товариство «Новотроїцький маслосирзавод» (ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод»), код ЄДРПОУ 00447586, в товариство з додатковою відповідальністю «Новотроїцький маслосирзавод», скорочено – ТДВ «Новотроїцький маслосирзавод», місцезнаходження: Херсонська обл., смтНовотроїцьке, вул.Шевченко, 154;

- визначити такий порядок та терміни подання вимог кредиторами: заявлення кредиторами вимог до ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» приймаються протягом 2-х місяців з дня їх письмового повідомлення про припинення товариства та розміщення повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних (ЗІБД) НКЦПФР про ринок цінних паперів встановленим ст.82 Закону України «Про акціонерні товариства» порядком. Такі вимоги мають або надсилатися на адресу товариства поштою цінними листами з описом вкладення, або безпосередньо надаватися до товариства з обов’язковою реєстрацією відповідної кореспонденції;

- призначеній цими зборами комісії з припинення:

а) протягом трьох робочих днів з дати проведення сьогоднішніх зборів письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення про припинення, та забезпечити оприлюднення згідно ст.105 Цивільного кодексу України повідомлення про прийняте рішення про реорганізацію ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» з зазначенням терміну подання претензій кредиторами;

б) у встановлені НКЦПФР терміни скласти, розмістити в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на власному сайті товариства, опублікувати в друкованому виданні та здати до НКЦПФР особливу інформацію в зв’язку з прийнятим рішенням про припинення товариства в зв’язку з реорганізацією;

в) протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення надати до НКЦПФР документи для зупинення обігу акцій відповідно до чинних нормативних документів;

г) виявити та протягом тридцяти днів з дати прийняття рішення про припинення ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» письмово повідомити кредиторів товариства про прийняте рішення про припинення  і розмістити повідомлення про ухвалене рішення в ЗІБД НКЦПФР про ринок цінних паперів, та забезпечити захист прав кредиторів відповідно до положення ст.82 Закону України «Про акціонерні товариства»;

д) після задоволення вимог кредиторів в порядку, визначеному законодавством, підготувати для затвердження наступними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» передавальний акт;

е) після затвердження загальними зборами акціонерів передавального акту подати до НКЦПФР документи для скасування випуску акцій ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод», здійснити дії щодо державної реєстрації припинення ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» та державної реєстрації ТДВ «Новотроїцький маслосирзавод», як правонаступника ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод».

Питання 9:

- призначити комісію з припинення ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» в складі: голова комісії – Арутюнов Артем Юрійович – директор товариства, ідентифікаційний номер 3190617239, член комісії – Iльонок Олексiй Володимирович– головний бухгалтер товариства, ідентифікаційний номер 3155900177;

- комісії забезпечити реалізацію затвердженого у попередньому питанні порядку денного зборів порядку та умов перетворення товариства.

Питання 10:

відповідно до ст.81 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити план перетворення ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» в ТДВ «Новотроїцький маслосирзавод».

Питання 11:

затвердити такий порядок обміну акцій ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» на частки у статутному фонді ТДВ «Новотроїцький маслосирзавод»:

- акції ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» конвертуються в частки ТДВ «Новотроїцький маслосирзавод» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток між учасниками ТДВ «Новотроїцький маслосирзавод» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод», а саме: за кожну 1 акцію  ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» номінальною вартістю 0,25 грн. власник акцій отримає частку в статутному фонді ТДВ «Новотроїцький маслосирзавод» на суму 0,25 грн. Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1 (одиниці);

- склад учасників ТДВ «Новотроїцький маслосирзавод», розмір часток в гривнях у статутному капіталі, якими кожний із них володітиме, не змінюється в порівнянні до складу акціонерів та номінальної вартості належних їм акцій ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» за станом на день затвердження установчих документів створюваного ТДВ «Новотроїцький маслосирзавод»;

- розмір статутного фонду ТДВ «Новотроїцький маслосирзавод» на дату його державної реєстрації дорівнюватиме розміру статутного капіталу ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» на дату прийняття рішення про припинення шляхом його реорганізації – 1 347 490,00 грн.;

- видача документів про підтвердження права власності на частку в статутному фонді ТДВ «Новотроїцький маслосирзавод»  (свідоцтва ТДВ «Новотроїцький маслосирзавод») його учасникам здійснюється після його державної реєстрації у приміщенні ТДВ «Новотроїцький маслосирзавод», або поштою;

- по завершенню реорганізації ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» припиняє своє існування, виводиться із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- ТДВ «Новотроїцький маслосирзавод» після реорганізації приймає на себе всі майнові права та обов’язки ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод», в тому числі зобов’язання ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: ntmz.vatua.com

Будь який акціонер Товариства має право:

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи – директора Арутюнова А.Ю., а також в день проведення зборів в місці їх проведення;

- отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;

- ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».

На дату повідомлення про проведення зборів:

- загальна кількість акцій у випуску товариства – 5 389 960 шт.;

- кількість голосуючих акцій – 5 373 253 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 03.04.2018р.

Реєстрація учасників зборів 10.04.2018р. з 09.00до 09.50 за адресою їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – нотаріально посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

 • Усього активів 33321/46090.
 • Основні засоби 14693/13129.
 • Запаси 12907/30034.
 • Сумарна дбт заборгованість 2323/1767.
 • Грошові кошти 2317/34.
 • Нерозподілений прибуток 30357/30494.
 • Власний капітал 31705/31842.
 • Статутний капітал 1348/1348.
 • Поточні зобов’язання 1616/14248.
 • Чистий прибуток 207/137.
 • Кількість акцій 5389960/5389960.
 • Чисельність працівників 63/60.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 47(2800) від 07.03.18.