Створення: 01.03.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 10/04/2017

Публічне акціонерне товариство «Новотроїцький маслосирзавод», місцезнаходження Херсонська обл., с.м.т.Новотроїцьке, вул.Шевченко, 154, скликає загальні збори акціонерів 10.04.2017р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2016р.
 7. Про зміну типу товариства.
 8. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 9. Утворення та обрання органів товариства відповідно до статуту.
 10. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Карпенко Андрій Михайлович, члени комісії Кащевська Ольга Миколаївна, Пунченко Світлана Миколаївна.

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 5:

звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 7:

змінити тип товариства з публічного на приватне: Приватне акціонерне товариство «Новотроїцький маслосирзавод».

Питання 8:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною типу товариства;

- доручити Арутюнову Артему Юрійовичу від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 9:

9.1 утворити наглядову раду (НР) ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод», обрати НР ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

9.2 обрати головою НР ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Арутюнова Михайла Юрiйовича, членами ради – Арутюнова Юрiя Миколайовича;

9.3 утворити ревізійну комісію (РК) ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод», обрати РК ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

9.4 обрати головою РК ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Арутюнову Неллі Артурівну, членом РК – Арутюнову Раїсу Михайлiвну;

9.5 утворити одноосібний виконавчий орган товариства – Директор, обрати Директора терміном до переобрання або загальними зборами, або наглядовою радою згідно статуту товариства;

9.6 обрати Директором ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Арутюнова Артема Юрійовича.

Питання 10:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривен;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: ntmz.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 04.04.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Арутюнова А.Ю.

Реєстрація учасників зборів 10.04.04.17 з 09.30 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 33321/32228.
 • Основні засоби 14693/16134.
 • Запаси 12907/11482.
 • Сумарна дбт заборгованість 2323/2074.
 • Грошові кошти 2317/666.
 • Нерозподілений прибуток 30357/30150.
 • Власний капітал 31705/31498.
 • Статутний капітал 1348/1348.
 • Поточні зобов’язання 1616/730.
 • Чистий прибуток 207/145.
 • Кількість акцій 5389960/5389960.
 • Чисельність працівників 63/61.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 41(2546) від 01.03.17.