Створення: 02.03.2016

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Арутюнов Михайло Юрiйович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   Д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00447586
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Новотроїцький р-н
        Поштовий індекс 75300
        Населений пункт смт. Новотроїцьке
        Вулиця, будинок вул. Шевченка, б. 154
        Міжміський код, телефон та факс (05548) 50094, (05548) 50094
        Електронна поштова адреса емітента mail@novatroya.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Бюлетен. Цiннi папери України" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) ntmz.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. Особлива iнформацiя протягом звiтного перiоду не виникала.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв 13 24-01-2013 Державна служба України з контролю за наркотиками Д/н
   Спецiальний дозвiл на користування надрами 3970 13-01-2011 Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України Д/н

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   12-05-2015
   100
   Згiдно здiйсненого вiдповiдно до вимог законодавства та статуту товариства повiдомлення про скликання загальних зборiв порядок денний такий: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт про результати дiяльностi за 2014р. 3.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї. 4.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i розподiлу прибутку за 2014р. 5.Попереднє схвалення значних правочинiв. Пропозицiй вiд акцiонерiв за 20 днiв до проведення зборiв щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надiйшло. Всi питання рзглянутi, рiшення по них прийнятi.  
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна по Херсонськiй областi 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова наглядової ради  Арутюнов Юрiй Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 024 994 19.0167274% 1 024 994 
   Член наглядової ради  Арутюнова Раїса Михайлiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 206 145 22.37762432% 1 206 145 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Арутюнова Неллi Артурiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 2 159 297 40.06146613% 2 159 297 
   Головний бухгалтер  Iльонок Олексiй Володимирович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член ревiзiйної комiсiї  Нападiй Володимир Михайлович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 63 0.00116884% 63 
   Усього   4 390 539 81.45772881 % 4 390 539 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнов Михайло Юрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1977
   Освіта Вища, Мiжрегiональний iнститут бiзнесу, м. Херсон
   Стаж керівної роботи (років) 17
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП "Юрма", виконавчий директор
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: виконання представницьких функцiй вiд iменi Товариства перед третiми особами без довiреностi, загальне та оперативне керiвництво виробничою дiяльнiстю Товариства, органiзацiя господарської дiяльностi Товариства та iнше. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнов Юрiй Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Воронiжський технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 32
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватне пiдприємство "Юрма", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з виконавчим органом змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з виконавчим органом про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Обiймає посаду директора ПП "Юрма" (Херсонська обл., м.Таврiйськ, вул. Промислова, 4-А) Термiн дiї повноважень особи продовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 07.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на зазначення реквiзитiв паспорту не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнова Раїса Михайлiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Воронiжський технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 27
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ Торговий дiм "Сири Таврiї", директор
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з виконавчим органом змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з виконавчим органом про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Термiн дiї повноважень особи подовжено рiшенням загальних зборiв 07.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнова Неллi Артурiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1983
   Освіта Вища, Кримський державний медичний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новотроїцький МСЗ", медсестра
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi правлiння Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 07.04.2014. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Iльонок Олексiй Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1986
   Освіта Вища економiчна
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод", економiст.
   Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу. Змiна головного бухгалтера вiдбулась 04.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Нападiй Володимир Михайлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01-01-2001
   Рік народження 1959
   Освіта Середня, Новотроїцька ЗОШ.
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Водiй КСП "Теплогарьовський".
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу Товариства. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Термiн дiї повноважень особи подовжено рiшенням загальних зборiв 07.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н д/н,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 024 994 19 1 024 994 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 2 159 297 40 2 159 297 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 982 777 18 982 777 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 206 145 22 1 206 145 0 0 0
   Усього  5 373 213 100 5 373 213 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження УкраїнаКиївська область, д/н, 04071, м.Київ, вул.Нижнiй Вал 17/8, м.Київ, 04071.
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
   Міжміський код та телефон (044) 482-52-14.
   Факс (044) 482-52-14.
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження УкраїнаХерсонська область, д/н, 73000, м.Херсон, Петренка, д.18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   17-05-2011 250/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000129357 Документарна 0.25 5389960 1347490 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод" є правонаступником ВАТ "Новотроїцький маслосирзавод", створеного в процесi приватизацiї. Новотроїцький маслосирзавод створено у жовтнi 1953 року. На той час його виробнича потужнiсть складала 73,0 т. молока. У 1993 роцi пiдприємство стало орендним. Пiд час приватизацiї, у 1996 роцi, орендне пiдприємство Новотроїцький маслосирзавод було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод". На сьогоднiшнiй день пiдприємство займається переробкою молочної сировини та виробництвом сирiв i iншої молочної продукцiї.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До складу товариства входять чотири основних цехи та шiсть додаткових дiлянок. Основнi цехи: сирцех, маслоцех, цех з виробництва молочної продукцiї та механiчний цех. Товариство не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) На підприємстві бухгалтерський облік організовано відповідно до вимог, передбаченими Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-X1V і Національним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Мінфіну України 07.02.13 р. №73 й іншими нормативними документами. Облікова політика товариства визначена в наказі № 43-а від 04.01.2015 року "Про облікову політику". В наказі визначено сукупність принципів, методів та процедур, які використовуються при складанні фінансової звітності із застосуванням МСФЗ. 1. Облікова політика ведеться з використанням наступних принципів обліку: - обачності; - повного висвітлення; - автономності; - послідовності; - безперервності діяльності; - нарахування та відповідності доходів і витрат; - превалювання сутності над формою; - єдиного грошового вимірника; - періодичності. 2. Підприємство складає місячну, квартальну та річну звітність. Звітним періодом вважається календарний рік, проміжним звітним періодом - місяць, квартал. Звітність складається з наростаючим підсумком звітного року. 3. Установити межу суттєвості при складанні фінансової звітності у розмірі 100грн. 4. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи П(С)БО 7 "основні засоби". Основними засобами визнавати матеріальні активи підприємства, які утримують з метою у використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року та вартість 2500грн. Розподіл між об'єктами основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється підприємством виходячи з особливості їх використання та п.5 П(С)БО 7. Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання понад 1 рік вартістю менше 2500грн. іншими необоротними матеріальними активами. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Підприємство для правильного відображення в бухгалтерському обліку основних засобі створює експертну комісію, в обов'язки якої входить: - визначення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів; - визначення строку їх корисного використання та ліквідаційної вартості; - вибору норм нарахування амортизації при їх придбані та експлуатації; - встановлення показників нормальної потужності; - визначення єдиних методологічних засад облікової політики необоротних активів; - застосування методів оцінки основних засобів. Рішення комісії затверджується наказом керівника підприємства. Нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському обліку здійснювати прямолінійним методом за нормами амортизації, визначеною комісією. Суму нарахованої амортизації відображати збільшенням суми витрат підприємства і зносу основних засобів. Амортизацію інших необоротних матеріальних активів нараховувати прямолінійним методом. Амортизацію малоцінних необоротних активів нараховувати в розмірі 100% вартості в першому місяці використання. Нарахування амортизаційних нарахувань по основних засобах для потреб податкового обліку здійснювати за нормами та методами передбаченими чинним податковим законодавством України. Переоцінку основних засобів проводити, якщо їх залишкова вартість суттєво (більше ніж на 10%) відрізняється від справедливої вартості на дату балансую. Ремонти основних засобів, що для підтримки обєктів в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання відображати як витрати періоду і обліковувати на рахунках витрат діяльності в повному обсязі. Суми втрат, пов'язані з поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод відносити на збільшення первісної вартості основних засобів після ведення в експлуатацію. 5. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю. При придбанні (створенні) нематеріального активу строк його корисного використання визначається і затверджується наказом керівника підприємства. Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом. 6. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначає П(С)БО 9 "Запаси". 6.1 Придбані запаси на баланс підприємства зараховувати згідно П(С)БО 9 за первісною вартістю, виготовлені власними силами запаси відображати в балансі згідно виробничої собівартості. 6.2 Не включаються до первісної вартості, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені): - понаднормативні втрати і нестачі запасів; - проценти за користування позиками; - витрати на збут; - інші витрати, які не пов'язані з придбанням запасів. 6.3 Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). 6.4 При вибутті запасів оцінку їх здійснювати за методами: - в роздрібній торгівлі - за цінами продажу; - готовій продукції - фактичною собівартістю; - виробничих запасів - середньозваженою собівартістю. 6.5 Запаси які не принесуть в майбутньому економічної вигоди, списувати в бухгалтерському обліку на субрахунок 975. 6.6 Малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються терміном на більше одного року. Списуються одноразово при передачі а експлуатацію з використанням методу середньозваженої собівартості. З метою забезпечення МШП відповідальним особами організовувати оперативний кількісний облік таких предметів за місяцями експлуатації і відповідальними (підзвітними) особами протягом строку їх фактичного використання. З оперативного обліку малоцінні та швидкозношувані предмети, які вийшли з ладу, списуються відповідно до актів, складених комісією та затверджених керівником підприємства. 6.7 На дату балансу запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за первісною вартістю. 7. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". 7.1 Облік поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги вести за первісною вартістю. 7.2 Величина резерву сумнівних боргів визначається виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. 7.3 Сумнівною вважається дебіторська заборгованість, період несплати якої становить більше від 90 днів. 7.4 Безнадійною вважається дебіторська заборгованість, за якою існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності. 8. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 11 "Зобов'язання" . 8.1 Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в обліку і звітності за їх теперішньою вартістю. 8.2 Поточні зобов'язання та довгострокові зобов'язання за сумою погашення. 8.3 Підприємство не створює забезпечення майбутніх витрат і платежів, включаючи резерв виплат відпусток працівникам. 9. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 "Дохід". 9.1 Дохід від реалізації продукції (товарів) визнається в разі наявності всіх умов: - покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар); - підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товар); - підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товар); - сума доходу може бути достовірно визначена; - є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати пов'язані цією операцією, можуть бути достовірно визначені. 9.2 Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визначається, виходячи зі ступеня завершеності операції на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться шляхом вивчення виконаної роботою. 9.3 Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування на строку користування відповідними актами. 9.4 Дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату. 10. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначає П(С)БО 16 "Витрати". 10.1 Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визначенням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі втрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені: адміністративні витрати, витрати на збут і інші витрати операційної діяльності. 10.2 До виробничої собівартості продукції (товарів, послуг, робіт) включати: - прямі матеріальні витрати; - прямі витрати на оплату праці; - інші прямі витрати; - змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. 10.3 Загальновиробничі витрати розподіляються з урахуванням праці виходячи з фактичної потужності звітного періоду. 10.4 Встановити нормальну потужність виробничих структурних підрозділів підприємства згідно з рішенням керівника підприємства, для бази розподілу враховувати прямі витрати на оплату праці. 10.5 Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у період їх виникнення. 11. Доходи і витрати включати до складу звіту про фінансові результати на підприємстві принципів нарахування та відповідності і відображати в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих витрати періодів, до яких вони відносяться, при цьому доходи і відображати в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження або сплати грошових коштів. 12. До складу доходів майбутніх періодів включаються суми доходів, отриманих протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів (п. 61 П(С)БО 2) і які відображаються на рахунку 69. 13. До витрат майбутніх періодів відносити наперед сплачені суми за передплату періодичних видань і всі витрати, які стосуються наступного облікового періоду. 14. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання визначати відповідно до П(С)БО 17 "Податку на прибуток".
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами продукцiї, яку виробляє товариство, являються масло тваринне, сир твердий, продукт сирний плавлений та iнша молочна продукцiя. Основними споживачами продукцiї ПАТ "Новотроїцький МСЗ" являються торгiвельнi мережi Одеської областi, Криму та Запорiзької обл. Основними конкурентами ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" є АТ "Бериславський сирзавод" та АТ "Чаплинський маслосирзавод". Однак продукцiя, яку виробляє товариство є конкурентноспроможною, якiсною, має добрий смак та зручну упаковку.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування д/в
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою, що впливає на дiяльнiсть товариства, являється нестача молочної сировини. Це пов`язано iз зменшенням поголiв`я крупної рогатої худоби у господарствах району.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi до товариства не застосовувались штрафні санкції.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається за рахунок власних коштiв, а також позикових коштiв у виглядi банкiвських кредитiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Для подальшого розвитку пiдприємства необхiдно розширювати асортимент за рахунок нових видiв твердих сирiв та введення в експлуатацiю нового цеху по виробництву плавлених сирiв. Планується провести замiну дiючого старого обладнання та провести роботи по енергозбереженню.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не проводило.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звiтному перiодi товариство виступало позивачем у таких судових справах: Справа №821/181/15-а вiд 23.01.2015 за позовом ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" до Генiчеської МДПI про скасування податкових повiдомлень-рiшень на суму 232 979,03 грн. Херсонським окружним адмiнiстративним судом винесено Рiшення на користь позивача. На скаргу вiдповiдоча до Одеським апеляцiйним адмiнiстративним судом винесено рiшення апеляцiйну скаргу Генiчеської МДПI залишити без задоволення.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  18921  16134   0  0  18921   16134
     — будівлі та споруди  13170  12383  0  0  13170   12383
     — машини та обладнання  4104  2644  0  0  4104  2644
     — транспортні засоби  1027  610  0  0  1027  610
     — інші  620  497  0  0  620  497
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  18921  16134  0  0  18921  16134
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 36289,0 тис. грн., знос - 20155,0 тис. грн. Обмежень на використання майна товариства немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   31498 31353
   1348 1348
   1348 1348
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(31498.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1348.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   д/н  Д/н  X Д/н 
   Податкові зобов'язання X 351  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 379  X X
   Усього зобов'язань X 730  X X
   Опис: До складу iнших зобов'язань включенi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 294,0 тис.грн. зi страхування - 19,0 тис.грн. з оплати працi - 22,0 тис.грн. поточнi забезпечення - 21,0 тис.грн. iншi поточнi зобов'язання - 23,0 тис.грн.  
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2015 1 0
   2 2014 1 0
   3 2013 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачергові збори не скликалися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 4
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 4
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) В товаристві існує статут. 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант Х   
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий товариство не має кодексу копоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата Д/н
   Підприємство За ЄДРПОУ 00447586
   Територія 75300, Херсонська область , Новотроїцький р-н, смт. Новотроїцьке , вул. Шевченка, б. 154 За КОАТУУ 6524455100
   Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство За КОПФГ 112
   Орган державного управління Державна служба України з контролю за наркотиками За СПОДУ
   Вид економічної діяльності ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА СИРУ За КВЕД 10.51
   Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ, НЕ ВIДНЕСЕНИХ ДО IНШИХ УГРУПОВАНЬ За КВЕД 10.89
   Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГIВЛЯ МОЛОЧНИМИ ПРОДУКТАМИ, ЯЙЦЯМИ, ХАРЧОВИМИ ОЛIЯМИ ТА ЖИРАМИ За КВЕД 46.33
   Одиниця виміру тис. грн з без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід, форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) Контрольна сума
   Адреса 75300, Херсонська область , Новотроїцький р-н, смт. Новотроїцьке , вул. Шевченка, б. 154
   Середня кількість працівників 103
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
   за міжнародними стандартами фінансової звітності v
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи
   Нематеріальні активи: 1000 28 10
   - первісна вартість 1001 87 87
   - накопичена амортизація 1002 59 77
   Незавершені капітальні інвестиції 1005 1325 1835
   Основні засоби: 1010 18921 16134
   - первіна вартість 1011 36236 36289
   - знос 1012 17315 20155
   Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
   Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:
   - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
   - інші фінансові інвестиції 1035 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
   Відстрочені податкові активи 1045 27 27
   Інші необоротні активи 1090 0 0
   Усього за розділом I 1095 20301 18006
   II. Оборотні активи
   Запаси 1100 11435 11482
   Поточні біологічні активи 1110 0 0
   Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2636 1548
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:
   - за виданими авансами 1130 187 199
   - з бюджетом 1135 79 131
   - у тому числі з податку на прибуток 1136 72 103
   Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 196
   Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
   Гроші та їх еквіваленти 1165 179 666
   Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
   Інші оборотні активи 1190 0 0
   Усього за розділом II 1195 14535 14222
   III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
   Баланс 1300 34836 32228

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Власний капітал
   Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1348 1348
   Капітал у дооцінках 1405 0 0
   Додатковий капітал 1410 0 0
   Резервний капітал 1415 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 30005 30150
   Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
   Вилучений капітал 1430 0 0
   Усього за розділом I 1495 31353 31498
   II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
   Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0
   Довгострокові кредити банків 1510 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0
   Довгострокові забезпечення 1520 0 0
   Цільове фінансування 1525 0 0
   Усього за розділом II 1595 0 0
   III. Поточні зобов'язання і забезпечення
   Короткострокові кредити банків 1600 2570 0
   Поточна кредиторська заборгованість за:
   - довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
   - товари, роботи, послуги 1615 702 294
   - розрахунками з бюджетом 1620 120 351
   - у тому числі з податку на прибуток 1625 17 9
   - розрахунками зі страхування 1630 28 22
   - розрахунками з оплати праці 1630 28 22
   Поточні забезпечення 1660 21 21
   Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
   Інші поточні зобов'язання 1690 25 33
   Усього за розділом III 1695 3483 730
   IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
   Баланс 1900 34836 32228
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період>
   1 2 3 4
   Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 30673 32301
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (28171) (28673)
   Валовий:
   - прибуток 2090 2502 3628
   - збиток 2095 (0) (0)
   Інші операційні доходи 2120 60 560
   Адміністративні витрати 2130 (1045) (1631)
   Витрати на збут 2150 (1140) (784)
   Інші операційні витрати 2180 (98) (692)
   Фінансовий результат від операційної діяльності:
   - прибуток 2190 279 1081
   - збиток 2195 (0) (0)
   Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
   Інші фінансові доходи 2220 3 3
   Інші доходи 2240 0 0
   Фінансові витрати 2250 (102) (491)
   Втрати від участі в капіталі 2255 (0) (0)
   Інші витрати 2270 (2) (1)
   Фінансовий результат до оподаткування:
   - прибуток 2290 178 592
   - збиток 2295 (0) (0)
   Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -33 95
   Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
   Чистий фінансовий результат:
   - прибуток 2350 145 687
   - збиток 2355 (0) (0)

   ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
   Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
   Накопичені курсові різниці 2410 0 0
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
   Інший сукупний дохід 2445 0 0
   Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
   Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
   Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
   Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 145 687

   III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Матеріальні затрати 2500 23456 27160
   Витрати на оплату праці 2505 1594 1829
   Відрахування на соціальні заходи 2510 620 644
   Амортизація 2515 2884 3348
   Інші операційні витрати 2520 2036 2410
   Разом 2550 30590 35391

   ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 2600 5 389 960 5 389 960
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5 389 960 5 389 960
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0269 0.1275
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.0269 0.1275
   Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.0000 0.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству прибуток у сумi 145 тис. грн. (в 2014р. - чистий прибуток склав 687 тис. грн.). Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зменшився порiвняно з вiдповiдним перiодом попереднього року, з 32301 тис. грн. до 30673 тис. грн. У звiтному перiодi операцiйнi витрати товариства (розд. III) зменшились порiвняно з аналогiчним перiодом попереднього року на 4801,0 тис. грн. i склали 30590,0 тис. грн.
  • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   - Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 35445 38531
   - Повернення податків і зборів 3005 0 0
   - у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
   - Цільового фінансування 3010 23 29
   - Інші надходження 3095 80 22
   Витрачання на оплату:
   - Товарів (робіт, послуг) 3100 (27475) (33595)
   - Праці 3105 (1350) (1553)
   - Відрахувань на соціальні заходи 3110 (686) (705)
   - Зобов'язань з податків і зборів 3115 2261 3014
   - Інші витрачання 3190 (276) (78)
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3500 -363
   II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Надходження від реалізації:
   - фінансових інвестицій 3200 0 0
   - необоротних активів 3205 12 634
   Надходження від отриманих:
   - відсотків 3215 0 0
   - дивідендів 3220 0 0
   Надходження від деривативів 3225 0 0
   Інші надходження 3250 0 0
   Витрачання на придбання:
   - фінансових інвестицій 3255 (0) (0)
   - необоротних активів 3260 (357) (508)
   Виплати за деривативами 3270 (0) (0)
   Інші платежі 3290 (0) (0)
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -345 126
   III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження від:
   - Власного капіталу 3300 0 0
   - Отримання позик 3305 0 5050
   Інші надходження 3340 3 3
   Витрачання на:
   - Викуп власних акцій 3345 (0) (0)
   Погашення позик 3350 2570 4780
   Сплату дивідендів 3355 (0) (0)
   Інші платежі 3390 (101) (491)
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2668 -218
   Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 487 -455
   Залишок коштів на початок року 3405 179 634
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
   Залишок коштів на кінець року 3415 666 179
   Примітки:
   Звiт ф.3 вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах товариства за звiтний перiод. Аналiз звiту показує, як впливають рiзнi господарськi операцiї на грошовi потоки. Так, у результатi операцiйної дiяльностi товариства надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали 35445,0 тис. грн., цiльове фiнансування - 23,0 тис.грн., iншi надходження склали 80,0 тис. грн. Витрачання товариства у результатi операцiйної дiяльностi у звiтному перiодi були наступними. Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) становили 27475,0 тис. грн., витрачання на оплату працi 1350 тис. грн., на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи 686 тис. грн., зобов'язань з податкiв i зборiв 2261 тис. грн., iншi витрачання склали 276 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi склав (-345,0) тис. грн. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi склав (-2668,0) тис.грн. Чистий рух коштiв за 2015 рiк склав 487,0 тис.грн. Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду становив 666 тис. грн.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код рядка Зареє- стрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нероз- поділений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Залишок на початок року 4000 1348 0 0 0 30005 0 0 31353
   Коригування:
   Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 4095 1348 0 0 0 30005 0 0 31353
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 145 0 0 145
   Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
   Розподіл прибутку:
   Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:
   Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:
   Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 145 0 0 145
   Залишок на кінець року 4300 1348 0 0 0 30150 0 0 31498
   Примітки:
   д/н
  • Примітки

   Примітки