Створення: 17.04.2014

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Арутюнов Михайло Юрiйович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   Д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00447586
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Новотроїцький р-н
        Поштовий індекс 75300
        Населений пункт смт. Новотроїцьке
        Вулиця, будинок вул. Шевченка, б. 154
        Міжміський код, телефон та факс (05548) 50094, (05548) 50094
        Електронна поштова адреса емітента mail@novatroya.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) ntmz.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї вiдсутнi у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не виникала.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв 13 24-01-2013 Державна служба України з контролю за наркотиками Д/н
   Спеціальний дозвіл на користування надрами 3970 13-01-2011 Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Д/н

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   29-03-2013
   100
   Пропозицiй вiд акцiонерiв за 20 днiв до проведення зборiв щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного, пропозицiй щодо проектiв рiшень з питань порядку денного за 7 днiв до проведення зборiв не надiйшло. Згiдно здiйсненого вiдповiдно до вимог законодавства та статуту товариства повiдомлення про скликання загальних зборiв порядок денний такий: 1.Звiт директора про результати дiяльностi за 2012р. 2.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї. 3.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу прибутку за 2012р. 4.Про звернення до АТ "Райффайзен Банк Аваль" про продовження термiну дiї кредитного договору №010/42-0-2/485 вiд 11.07.12 в рамках дiї Генеральної кредитної угоди №010/03-022/025 вiд 03.04.08. 5.Про звернення до АТ "Райффайзен Банк Аваль" про отримання нової вiдновлювальної кредитної лiнiї в рамках Генеральної кредитної угоди №010/03-022/025 вiд 03.04.08. 6.Про звернення до АТ "Райффайзен Банк Аваль" про отримання овердрафту рамках Генеральної кредитної угоди №010/03-022/025 вiд 03.04.08. 7.Про погодження розповсюдження дiючого забезпечення на новi умови кредитування. 8.Про погодження надання в заставу АТ "Райффайзен Банк Аваль" нового забезпечення. 9.Про надання повноважень на пiдписання договорiв з банком. 10.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року. Прийнятi рiшення: 1. звiт Директора прийняти до вiдома, затвердження балансу товариства, порядку покриття збиткiв за 2012р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв НР та РК. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї затвердженi. 3. звiт Директора про результати дiяльностi, баланс товариства за 2012р. затвердити; прибуток направити на поповнення обiгових коштiв товариства. 4. звернутися до АТ "Райффайзен Банк Аваль" про продовження термiну дiї кредитного договору №010/42-0-2/485 вiд 11.07.2012р. в рамках дiї Генерального договору на здiйснення кредитних операцiй №010/03-022/025 вiд 03.04.2008р. з 05.07.2013р. до 05.09.2013р. в розмiрi 6 500 000 гривень пiд ставку до 23,5 % рiчних. 5. Звернутися до АТ "Райффайзен Банк Аваль" з клопотанням про отримання в рамках Генерального договору на здiйснення кредитних операцiй №010/03-022/025 вiд 03.04.2008р. вiдновлювальної кредитної лiнiї в розмiрi 5 000 000,00 (п'ять мiльйонiв ) гривень строком користування 360 днiв зi сплатою вiдсоткової ставки до 23,5% рiчних та 0,5% разової комiсiї. 6. звернутися до АТ "Райффайзен Банк Аваль" про отримання в рамках Генерального договору на здiйснення кредитних операцiй №010/03-022/025 вiд 03.04.2008р. лiмiту овердрафту "Гнучкий" в розмiрi по 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень строком користування 360 днiв зi сплатою банку вiдсоткiв з 1 - 7 день дебетового сальдо - 18% рiчних; з 8-15 день дебетового сальдо -20% рiчних, з 16 -30 день дебетового сальдо -21% рiчних, понад 31 день дебетового сальдо -35% рiчних. 7. а) погодити, що майно ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод", що надане в заставу/iпотеку АТ "Райффайзен Банк Аваль" згiдно договору iпотеки вiд 08.04.2008р. за реєстровим номером №673, а саме: - нежитловi будiвлi та споруди, загальною площею 7976,4 кв.м та земельна дiлянка площею 3,7919 га кадастровий номер 6524455100:01:004:0003,що розташованi за адресою: 75300, Херсонська обл., Новотроїцький район, смт. Новотроїцьке, вул. Шевченка, 154, що переданi в заставу згiдно договору iпотеки №673вiд 08.04.2008р.; - обладнання, що передано в заставу банку за договором застави обладнання №12/42-0-1/564 вiд 23.05.2011р. та договором застави обладнання №12/42-0-1/563 вiд 23.05.2011р., розповсюджується на новi умови кредитування, пов'язанi з наданням в рамках Генерального договору на здiйснення кредитних операцiй №010/03-022/025 вiд 03.04.2008р. вiдновлювальної кредитної лiнiї в розмiрi 5 000 000,00 грн. та лiмiту овердрафту в розмiрi 1 000 000,00 грн. термiном дiї 360 днiв. б) заставну вартiсть майна Директору пiдприємства Арутюнову М.Ю. самостiйно узгодити з банком. 8. в забезпечення зобов'язань за Генеральним договором на здiйснення кредитних операцiй №010/03-022/025 вiд 03.04.2008р., кредитною лiнiєю в розмiрi 5 000 000,00 грн. термiном на 360 днiв та лiмiту овердрафту в розмiрi 1000000,00 грн. строком на 360 днiв надати в заставу АТ "Райффайзен Банк Аваль" майно ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод", а саме обладнання , згiдно додатку 1. 9. уповноважити Директора ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" Арутюнова Михайла Юрiйовича укласти та пiдписати вiд iменi Товариства договори/додатковi угоди та iншi документи, необхiднi для виконання рiшень, що були прийнятi цими зборами акцiонерiв, самостiйно узгодивши всi iншi умови цих договорiв/додаткових угод та iнших документiв на власний розсуд, виходячи з iнтересiв Товариства. 10. а) вiдповiдно до положень ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити вчинення Товариством в перiод з 29.03.2013р. по 29.03.2014р. (включно) значних правочинiв, предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль"; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; - договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; - разове продовження строку дiї укладених з АТ "Райффайзен Банк Аваль" договорiв щодо прийняття грошових зобов'язань не бiльше нiж на 3 роки та разове збiльшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань на 7 500 000 (сiм мiльйонiв п'ятсот тисяч) грн.; - збiльшення або зменшення процентних ставок по договорам до 5 % включно; При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв щодо: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" з усiма змiнами та доповненнями не може перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень, а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 02.04.2016 р; - операцiй з майном (майновими права) Товариства з усiма змiнами та доповненнями не може перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень. б) надати виконавчому органу Товариства, в особi Директора ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" Арутюнову М.Ю., повноваження без отримання додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв: - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 29.03.2013р. по 29.03.2014р. (включно); - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою правлiння, посадовими особами органiв управлiння Товариства попередньо схвалених в цьому пунктi порядку денного загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.  
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна по Херсонськiй областi 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова наглядової ради  Арутюнов Юрiй Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 024 994 19.01672739686% 1 024 994 
   Член наглядової ради  Арутюнова Раїса Михайлiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 206 145 22.37762432374% 1 206 145 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Арутюнова Неллi Артурiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 491 388 9.11672813898% 491 388 
   Головний бухгалтер  Iльонок Олексiй Володимирович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член ревiзiйної комiсiї  Нападiй Володимир Михайлович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 63 0.00116883984% 63 
   Усього   4 390 499 81.45698669378 % 4 390 499 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнов Михайло Юрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1977
   Освіта Вища, Міжрегіональний iнститут бiзнесу, м. Херсон
   Стаж керівної роботи (років) 16
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП "Юрма", виконавчий директор
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією, основними серед яких є: виконання представницьких функцій від імені Товариства перед третіми особами без довіреності, загальне та оперативне керівництво виробничою діяльністю Товариства, організація господарської діяльності Товариства та інше. Винагороду отримує згідно штатного розкладу. Посадова особа у звітному періоді не переобиралась. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнов Юрiй Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Воронiжський технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 30
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватне підприємство "Юрма", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та підготовка, у складі наглядової ради, разом з виконавчим органом змін та доповнень до статуту Товариства, внутрішніх нормативних документів, призначення до найближчих загальних зборів тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разі його дострокового звільнення або неможливості ним виконувати свої обов'язки з інших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження організаційної структури Товариства, прийняття рішення разом з виконавчим органом про реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів товариства та ін. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Обіймає посаду директора ПП "Юрма" (Херсонська обл., м.Таврійськ, вул. Промислова, 4-А) Термін дії повноважень особи продовжено рішенням загальних зборів акціонерів 07.04.2014р. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Згоди на зазначення реквізитів паспорту не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнова Раїса Михайлiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Воронiжський технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 25
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ Торговий дім "Сири Таврiї", директор
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та підготовка, у складі наглядової ради, разом з виконавчим органом змін та доповнень до статуту Товариства, внутрішніх нормативних документів, призначення до найближчих загальних зборів тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разі його дострокового звільнення або неможливості ним виконувати свої обов'язки з інших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження організаційної структури Товариства, прийняття рішення разом з виконавчим органом про реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів товариства та ін. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Термін дії повноважень особи подовжено рішенням загальних зборів 07.04.2014р. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнова Неллі Артурівна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1983
   Освіта Вища, Кримський державний медичний університет
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новотроїцький МСЗ", медсестра
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревізійної комісії визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевірки господарсько-фінансової діяльності правління Товариства, його дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рішенням загальних зборів акціонерів 07.04.2014. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано. Посад на інших підприємствах не обіймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ільонок Олексій Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1986
   Освіта Вища економічна
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод", економіст.
   Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою інструкцією. Основним обов'язком на посаді головного бухгалтера є організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства. Винагороду отримує згідно штатного розкладу. Зміни головного бухгалтера відбулась 04.04.2014р. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано. Посад на інших підприємствах не обіймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревізійної комісії
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Нападій Володимир Михайлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01-01-2001
   Рік народження 1959
   Освіта Середня, Новотроїцька ЗОШ.
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Водій КСП "Теплогарьовський".
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревізійної комісії визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевірках господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу Товариства. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Термін дії повноважень особи подовжено рішенням загальних зборів 07.04.2014р. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано. Посад на інших підприємствах не обіймає.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н ,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 024 994 19 1 024 994 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 667 909 31 1 667 909 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 982 777 18 982 777 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 206 145 22 1 206 145 0 0 0
   Усього  4 881 825 91 4 881 825 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, Б. Грiнченка, буд.3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс (044) 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м.Херсон, Петренка, д.18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   17-05-2011 250/1/11 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000129357 Документарна 0.25 5389960 1347490 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публічне акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод" є правонаступником ВАТ "Новотроїцький маслосирзавод", створеного в процесі приватизації. Новотроїцький маслосирзавод створено у жовтнi 1953 року. На той час його виробнича потужнiсть складала 73,0 т. молока. У 1993 роцi пiдприємство стало орендним. Пiд час приватизацiї, у 1996 роцi, орендне пiдприємство Новотроїцький маслосирзавод було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод". На сьогоднiшнiй день пiдприємство займається переробкою молочної сировини та виробництвом сирiв i iншої молочної продукцiї.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До складу товариства входять чотири основних цехи та шiсть додаткових дiлянок. Основнi цехи: сирцех, маслоцех, цех з виробництва молочної продукцiї та механiчний цех. Товариство не має у своєму складі дочірніх підприємств, філій та представництв.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облікова політика: Організація бухгалтерського обліку на підприємстві у звітному році здійснювалася відповідно до наказу про облікову політику №1-А від 03.01.2012, вимогам, передбаченими Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-X1V і Національним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Мінфіну України 07.02.13 р. №73 й іншими нормативними документами. Також, в наказі про облікову політику визначено сукупність принципів, методів та процедур, які використовуються при складанні фінансової звітності із застосуванням МСФЗ. Стан синтетичного й аналітичного обліку первинних документів й облікових регістрів в основному відповідає вимогам, передбаченими нормативними документами по питанню організації бухгалтерського обліку в Україні. Інформація, що втримується у фінансовій звітності, ґрунтується на даних синтетичного обліку. У відповідності до Закону "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" починаючи с 2012 року публічні акціонерні товариства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). У відповідності до спільного листа НБУ, Мінфіну та Держстату від 07.12.2011 року публічні акціонерні товариства можуть обрати датою переходу на МСФО - 01.01.2011 або 01.01.2012 р. Керівництво Товариства вибрало датою переходу 01.01.2012 р. Фінансова звітність Товариства за 2013 рік є першою фінансовою звітністю, складеною за МСФЗ, як визначено у листі Національного Банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011 № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 "Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності". При складанні звітності враховані норми МСФЗ № 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності". Форма і склад статей фінансової звітності визначені відповідно до норм Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом МФУ від 07.02.2013р. № 73 (далі НП(С)БО 1). При розкритті інформації у формах фінансової звітності підприємство керувалося Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності, затвердженими наказом МФУ від 28.03.2013 №433. Відповідно до вимог п.6 МСФЗ № 1 підприємством розкрито інформацію станом на дату переходу - 01.01.2012р., на 31.12.2012р. та на кінець звітного періоду - 31.12.2013р. У фінансовій звітності відображена інформація, необхідна внутрішнім й зовнішнім користувачам фінансової звітності.
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами продукцiї, яку виробляє товариство, являються масло тваринне, сир твердий, продукт сирний плавлений та iнша молочна продукцiя. Основними споживачами продукцiї ПАТ "Новотроїцький МСЗ" являються торгiвельнi мережi Одеської області, Криму та Запорiзької обл. Основними конкурентами ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" є АТ "Бериславський сирзавод" та АТ "Чаплинський маслосирзавод". Однак продукцiя, яку виробляє товариство є конкурентноспроможною, якiсною, має добрий смак та зручну упаковку.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування В 2013 році надійшло основних засобів на загальну суму 6724 тис.грн. в т.ч.: - будівлі та споруди - 3988,0 тис.грн. (реконструкція адмінбудівлі - 2393,0 тис.грн; благоустрій території - 246,0 тис.грн.; збільшення вартості будівель та споруд за рахунок будівельно-монтажних робіт - 78,6 тис.грн.; добудова камери дозрівання - 496,2 тис.грн.; ізоляційні роботи сироробного цеху - 74,2 тис.грн.; ізоляційні роботи ємностей - 87,0 тис.грн.; будівельно-монтжні роботи по запуску маслолінії - 72,4 тис.грн.; ізоляційні та будівельно-монтажні роботи в камері дозрівання - 347,0 тис.грн.; огорожа заводу - 102,3 тис.грн.; ємність- акумулятор холоду - 70,9 тис.грн.; склад зберігання хімії - 20,4 тис.грн.); - машини та обладнання - 1530 тис.грн (котел Е 1,0/0,9 - 220,4 тис.грн., котел Е2,5/0,9 - 308,4 тис.грн.; кліпсатор - 81,4 тис.грн; штабельор - 151,0 тис.грн.; парафінер - 33,8 тис.грн; теплогенератори - 71,9 тис.грн.; насоси - 77,3 тис.грн; сепаратори - 457,6 тис.грн; волчек К7 - 77,5 тис.грн; вентиляційна камера - 22,8 тис.грн; кондиціонери - 27,9 тис.грн); - транспортні засоби 874,0 (два молоковози) - інші 332. В 2013 році вибуло (списано) основних засобів на загальну суму 449 тис.грн. в т.ч.: - машини та обладнання 432 тис.грн, - транспортні засоби 2 тис.грн, - інші 15 тис.грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою, що впливає на дiяльнiсть товариства, являється нестача молочної сировини. Це пов`язано iз зменшенням поголiв`я крупної рогатої худоби у господарствах району.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звітному періоді штрафні санкції до товариства не застосовувались.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається за рахунок власних коштів, а також позикових коштiв у вигляді банкiвських кредитів.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Для подальшого розвитку пiдприємства необхiдно розширювати асортимент за рахунок нових видiв твердих сирiв та введення в експлуатацiю нового цеху по виробництву плавлених сирiв. Планується провести замiну дiючого старого обладнання та провести роботи по енергозбереженню.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослідження та розробки в звітному періоді товариство не проводило.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звітному періоді товариство виступало позивачем у таких судових справах: Справа №821/1427/13-а від 25.05.2013 за позовом ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" до Генічеської МДПІ про скасування податкових повідомлень-рішень на суму 208099,00 грн. Херсонським окружним адміністративним судом винесено Рішення на користь позивача. На скаргу відповідоча до Одеським апеляційним адміністративним судом винесено рішення апеляційну скаргу Генічеської МДПІ залишити без задоволення. Справа №2а-3423/12/2170 від 21.01.2013 за позовом ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" до Генічеської МДПІ про скасування податкових повідомлень-рішень на суму 80466,97 грн. Одеським апеляційним адміністративним судом винесено рішення апеляційну скаргу Генічеської МДПІ залишити без задоволення.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  17997  21870   0  0  17997   21870
     — будівлі та споруди  10644  13906  0  0  10644   13906
     — машини та обладнання  5465  5494  0  0  5465  5494
     — транспортні засоби  1300  1737  0  0  1300  1737
     — інші  588  733  0  0  588  733
   2. Невиробничого призначення:  0  4  0  0  0  4
     — будівлі та споруди  0  4  0  0  0  4
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  17997  21874  0  0  17997  21874
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 36655,0 тис. грн., знос - 14781,0 тис. грн. Обмежень на використання майна товариства немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   30666 30536
   1348 1348
   1348 1348
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(30666.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1348.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 2300  X X
   Короткостроковий кредит  25-06-2013  2300  17  26-05-2014 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   д/н  Д/н  X Д/н 
   Податкові зобов'язання X 332  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 2688  X X
   Усього зобов'язань X 5320  X X
   Опис: До складу iнших зобов'язань включенi: вiдстроченi податковi зобов'язання - 223,0 тис.грн. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2330,0 тис.грн. зi страхування - 11,0 тис.грн. з оплати працi - 44,0 тис.грн. поточнi забезпечення - 40,0 тис.грн. iншi поточнi зобов'язання - 70 тис.грн.  
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2013 1 0
   2 2012 1 0
   3 2011 1 1
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Приведення найменування товариства у відповідність до ЗУ "Про акціонерні товариства"  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні  Так  Так  Ні  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Ні  Так  Так  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Так  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий товариство не має кодексу копоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність