Створення: 29.04.2013

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Арутюнов Михайло Юрiйович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   Д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00447586
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Новотроїцький р-н
        Поштовий індекс 75300
        Населений пункт смт. Новотроїцьке
        Вулиця, будинок вул. Шевченка, б. 154
        Міжміський код, телефон та факс (05548) 50006, (05548) 50006
        Електронна поштова адреса емітента 056_ntmz@emitent.net.ua.
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № Вiдомостi НКЦПФР Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) ntmz.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що товариством зареєстрований випуск акцiй у бездокументарнiй формi. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї вiдсутнi у зв'язку з тим, що така iнформацiя не виникала у звiтному перiодi.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПАТ "Новотроїцький МСЗ"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва ААА № 124962
   Дата видачі 08-06-2004
   Орган, що видав свідоцтво Новотроїцька районна державна адмiнiстрацiя Херсонської областi
   Зареєстрований статутний капітал 1347490
   Сплачений статутний капітал 1347490

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком АТ "Райффайзен Банк Аваль"
   МФО банку 380805 Рахунок 26007702780921
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   10.51 ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА СИРУ
   10.89 ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ, НЕ ВIДНЕСЕНИХ ДО IНШИХ УГРУПОВАНЬ
   46.33 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ МОЛОЧНИМИ ПРОДУКТАМИ, ЯЙЦЯМИ, ХАРЧОВИМИ ОЛIЯМИ ТА ЖИРАМИ
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв АВ № 533305 10-06-2010 Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення 10-06-2015
   Спецiальний дозвiл на користування надрами б/н 13-01-2011 Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України 13-01-2014

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 119 осiб, позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) не має, чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за звiтний перiод становила 115 осiб. Розмiр фонду оплати працi за 2012 рiк зменшився у порiвняннi iз попереднiм 2011 роком на 95,7 тис. грн i склав 4424,8 тис. грн. Сучасна кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченi нинi i в майбутньому кожного робочого мiсця, кожної посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної квалiфiкацiї. Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики Товариством передбачає виконання таких основних функцiй: розробка i корекцiя стратегiї формування та використання трудового потенцiалу,пiдготовка персоналу до вiдповiдної професiйної дiяльностi (виробничо-технiчне учнiвство, загальна професiйна пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї, просування на службi), оцiнка персоналу, мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої продуктивностi працi, постiйний мориторiнг безпеки працi, забезпечення соцiальної захищенностi персоналу товариства. Цi та деякi iншi функцiї реалiзуються службою персоналу у тiснiй спiвпрацi, як з директором, так i з вiдповiдними структурими пiдроздiлами товариства, якi беруть участь в розробцi та реалiзацiї кадрової полiтики.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   11-05-2012
   100
   Порядок денний зборiв: 1. Звiт виконавчого органу про результати дiяльностi за 2011р. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї. 3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу прибутку за 2011р. 4. Технiчна пролонгацiя кредитної лiнiї згiдно договору № 010/42-0-1/369 вiд 23.05.11 на 2 мiсяцi. 5. Затвердження оновленої кредитної лiнiї в розмiрi 7,5 млн. грн. на один рiк, на фiнансування по-точної дiяльностi пiдприємства. 6. Узгодження вартостi майна, що передається в заставу. 7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року. Рiшення, прийнятi зборами: 1. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї затвердити. 2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства та баланс товариства за 2011р. затвердити. 3. Надати згоду АТ "Райффайзен Банк Аваль" на продовження в рамках Генеральної кредитної угоди №010/03-022/025 вiд 03 квiтня 2008 року термiну дiї кредитного договору №010/42-0-1/369 вiд 23.05.2011 року з 16.05.2012 року до 16.07.2012 року в розмiрi 7 500 000 гривень пiд 20,5 % рiчних. Уповноважити директора ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" Арутюнова М.Ю укласти та пiдписати вiд iменi Товариства додаткову угоду до Генеральної кредитної угоди , додаткової угоди до кредитного договору та iншi документи, необхiднi для виконання прийнятого рiшення, самостiйно узгодивши всi iншi умови цих договорiв/додаткових угод та iнших документiв на власний розсуд. 4. Звернутися з клопотанням до АТ "Райффайзен Банк Аваль" про продовження термiну дiї Генеральної кредитної угоди №010/03-022/025 вiд 03 квiтня 2008 року з 02 квiтня 2013 р до 02 квiтня 2016 року в сумi 7 500 000 (сiм мiльйонiв п'ятсот тисяч) гривень. Отримати в АТ "Райффайзен Банк Аваль" в рамках Генеральної кредитної угоди №010/03-022/025 вiд 03 квiтня 2008 року: - вiдновлювальну кредитну лiнiю в розмiрi 6 500 000 (шiсть мiльйонiв п'ятсот тисяч) гривень строком користування/дiї до 10 липня 2013 року. - овердрафту "Гнучкий" в межах максимального лiмiту до1 000 000 (один мiльйон) гривень строком користування до 10 липня 2013 р. В забезпечення виконання зобов'язань Публiчного акцiонерного товариства "Новотроїцький маслосирзавод" перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за Генеральною кредитною угодою №010/03-022/025 вiд 03 квiтня 2008 року та додаткових угод до неї, що укладенi або будуть укладенi в майбутньому в розмiрi 7 500 000 грн, за вiдновлювальною кредитною лiнiєю в розмiрi 6 500 000 грн та овердрафту в розмiрi до 1 000 000 грн передати в заставу/iпотеку наступне майно, а саме: Нерухоме майно: - об'єкти нерухомостi (в зв'язку з отриманням нових правовстановлюючих документiв - Свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно вiд 03.04.2012 року), згiдно додатку №1 до цього протоколу, що розташованi за адресою: 75300, Херсонська обл., Новотроїцький район, смт. Новотроїцьке, вул. Шевченка, 154; - земельна дiлянка маслосирзаводу площею 3,7919га (в зв'язку з отриманням нового правовстановлюючого документу), розташована за адресою: 75300, Херсонська обл., Новотроїцький район, смт. Новотроїцьке, вул. Шевченка, 154. "Нерухоме майно" належить ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" на правi приватної власностi. Ринкова вартiсть нерухомого майна Товариства, що передається в iпотеку становить 5 479 861,00 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят одна) гривень (з ПДВ). Процентне спiввiдношення вартостi нерухомого майна, до вартостi всiх активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 15,26%. Рухоме майно: - виробниче обладнання ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" в кiлькостi 310 одиниць термiном експлуатацiї до 10 рокiв, згiдно додатку № 2 до цього протоколу; - виробниче обладнання ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" в кiлькостi 35 одиниць термiном експлуатацiї бiльше 10 рокiв , згiдно додатку № 3 до цього протоколу; -транспортнi засоби ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" в кiлькостi 28 одиниць, згiдно додатку № 4 до цього протоколу. Обладнання та транспорт ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" знаходиться за адресою: 75300, Херсонська обл., Новотроїцький район, смт. Новотроїцьке, вул. Шевченка, 154. Ринкова вартiсть рухомого майна Товариства, що передається в заставу становить 14 605 671,00 (чотирнадцять мiльйонiв шiстьсот п'ять тисяч шiстьсот сiмдесят одна) гривень (з ПДВ). Процентне спiввiдношення вартостi рухомого майна, до вартостi всiх активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 40,68%. Ринкова вартiсть всього майна (рухомого та нерухомого), що передається в заставу АТ "Райффайзен Банк Аваль" становить 20 085 532,31 (двадцять мiльйонiв вiсiмдесят п'ять тисяч п'ятьсот тридцять двi) гривнi 31 коп. Процентне спiввiдношення вартостi всього майна, що передається в заставу банку до вартостi всiх активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2011 року) складає 46,61%. Керуючись ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", Товариство усвiдомлює: · що рiшення про передачу в iпотеку нерухомого майна є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют; · що зазначена в даному рiшеннi ринкова вартiсть нерухомого майна визначена лише з метою дотримання порядку вчинення "значних правочинiв" (в трактуваннi ст.. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства") та не може застосовуватися при зверненнi стягнення на нерухоме майно чи при реалiзацiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" iнших своїх прав за договором iпотеки, який буде укладений iз АТ "Райффайзен Банк Аваль". Майно ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод", що надане в заставу АТ "Райффайзен Банк Аваль", а саме: - транспортнi засоби в кiлькостi 37 одиниць, що наданi в заставу згiдно договору застави транспортних засобiв вiд 24.05.2011 року, реєстровий номер 430. - обладнання, що передано в заставу банку за договором застави основних засобiв №12/42-0-1/563 вiд 23.05.2011; - обладнання, що передано в заставу банку за договором застави основних засобiв №12/42-0-1/564 вiд 23.05.2011 розповсюджується на новi умови кредитування пов'язанi з продовженням термiну дiї Генеральної кредитної угоди №010/03-022/025 вiд 03 квiтня 2008 року та всiх додаткових угод до неї з 02.04.2013 р до 02.04.2016 року в сумi 7 500 000 (сiм мiльйонiв п'ятсот тисяч) гривень, надання в її рамках вiдновлювальної кредитної лiнiї в розмiрi 6 500 000 грн та овердрафту в розмiрi 1 000 000 грн, на продовження в рамках Генеральної кредитної угоди №010/03-022/025 вiд 03 квiтня 2008 року та всiх додаткових угод до неї термiну дiї кредитного договору №010/42-0-1/369 вiд 23.05.2011 року з 16.05.2012 року до 16.07.2012 року в розмiрi 7 500 000 гривень пiд 20,5 % рiчних. Уповноважити директора ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" Арутюнова М.Ю укласти та пiдписати вiд iменi Товариства договори/додатковi угоди та iншi документи необхiднi для виконання рiшень, що були прийнятi на даних Загальних зборах, самостiйно узгодивши всi iншi умови цих договорiв/додаткових угод та iнших документiв на власний розсуд. 5. Узгодити вартiсть всього майна, що передається в заставу АТ "Райффайзен Банк Аваль", що передається в заставу, в розмiрi 20 085 532,31 (двадцять мiльйонiв вiсiмдесят п'ять тисяч п'ятьсот тридцять двi ) гривнi 31 коп. 6. · Попередньо схвалити вчинення Товариством в перiод з "11" травня 2012 року по "11" травня 2013 року (включно) значних правочинiв, предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль"; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; - договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; - разове продовження строку дiї укладених з АТ "Райффайзен Банк Аваль" договорiв щодо прийняття грошових зобов'язань не бiльше нiж на 3 роки та разове збiльшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань на 5 000 000 (п'ять мiльйонiв) гривень. - збiльшення або зменшення процентних ставок по договорам на 10 процентних пунктiв; При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв щодо: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" з усiма змiнами та доповненнями не може перевищувати 35 000 000 (тридцять п'ять мiльйонiв) гривень, а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 02.04.2016 р; - операцiй з майном (майновими права) Товариства з усiма змiнами та доповненнями не може перевищувати 35 000 000 (тридцять п'ять мiльйонiв) гривень. · Надати Виконавчому органу Товариства, в особi директора ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" Арутюнову М.Ю., повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з "11" травня 2012 року по "11" травня 2013 року (включно); - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою правлiння, посадовими особами органiв управлiння Товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. · Уповноважити директора ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" Арутюнова М.Ю укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства документи, що визначатимуть значнi правочини, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi, самостiйно узгодивши умови договорiв/додаткових угод та iнших документiв на власний розсуд.  
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна по Херсонськiй областi 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова наглядової ради  Арутюнов Юрiй Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 28-09-2001 1 024 994 19.01672739686% 1 024 994 
   Член наглядової ради  Арутюнова Раїса Михайлiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 28-09-2001 1 206 145 22.37762432374% 1 206 145 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Комарова Валентина Гнатiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 28-09-2001 63 0.00116883984% 63 
   Головний бухгалтер  Науменко Тетяна Iванiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член ревiзiйної комiсiї  Нападiй Володимир Михайлович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 28-09-2001 63 0.00116883984% 63 
   Член ревiзiйної комiсiї  Салтановський Андрiй Володимирович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 28-09-2001 3 0.00005565904%
   Усього   3 899 177 72.34148305368 % 3 899 177 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнов Михайло Юрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1977
   Освіта Вища, Мiжрегiональний iнститут бiзнесу, м. Херсон
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП "Юрма", виконавчий директор
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: виконання представницьких функцiй вiд iменi Товариства перед третiми особами без довiреностi, загальне та оперативне керiвництво виробничою дiяльнiстю Товариства, органiзацiя господарської дiяльностi Товариства та iнше. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнов Юрiй Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Воронiжський технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 29
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватне пiдприємство "Юрма", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з виконавчим органом змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з виконавчим органом про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Обiймає посаду директора ПП "Юрма" (Херсонська обл., м.Таврiйськ, вул. Промислова, 4-А) Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на зазначення реквiзитiв паспорту не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнова Раїса Михайлiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Воронiжський технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 24
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ Торговий дiм "Сири Таврiї", директор
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з виконавчим органом змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з виконавчим органом про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Комарова Валентина Гнатiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1957
   Освіта середньо-спецiальна, Углечеський технiкум харчової промисловостi
   Стаж керівної роботи (років) 18
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Новотроїцький комбiнат громадського харчування, завiдуюча магазином.
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi правлiння Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Науменко Тетяна Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1958
   Освіта Вища, Харкiвський iнститут iнженерiв будiвельного господарства
   Стаж керівної роботи (років) 10
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватне пiдприємство "Кюрiос", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу. Змiни головного бухгалтера протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Нападiй Володимир Михайлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01-01-2001
   Рік народження 1959
   Освіта Середня, Новотроїцька ЗОШ.
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Водiй КСП "Теплогарьовський".
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу Товариства. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Салтановський Андрiй Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1975
   Освіта Середньо-технiчна, технiкум Харкiвського державного технiчного унiверситету сiльського господарства
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Водiй Новотроїцької з/о школи №1.
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу Товариства. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н ,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н 28-09-2001 1 024 994 19 1 024 994 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н 28-09-2001 1 667 909 31 1 667 909 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н 02-06-2004 982 777 18 982 777 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н 28-09-2001 1 206 145 22 1 206 145 0 0 0
   Усього  4 881 825 91 4 881 825 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, Б. Грiнченка, буд.3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25-05-2011
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс (044) 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м.Херсон, Петренка, д.18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23-08-2011
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   17-05-2011 250/1/11 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000129357 Документарна 0.25 5389960 1347490 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод" є правонаступником ВАТ "Новотроїцький маслосирзавод", створеного в процесi приватизацiї. Новотроїцький маслосирзавод створено у жовтнi 1953 року. На той час його виробнича потужнiсть складала 73,0 т. молока. У 1993 роцi пiдприємство стало орендним. Пiд час приватизацiї, у 1996 роцi, орендне пiдприємство Новотроїцький маслосирзавод було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод". На сьогоднiшнiй день пiдприємство займається переробкою молочної сировини та виробництвом сирiв i iншої молочної продукцiї.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До складу товариства входять чотири основних цехи та шiсть додаткових дiлянок. Основнi цехи: сирцех, маслоцех, цех з виробництва молочної продукцiї та механiчний цех. Товариство не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) На пiдставi Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" з метою забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв, процедур при вiдображеннi господарських операцiй в облiку та складаннi фiнансової звiтностi. НАКАЗУЮ: 1. Встановити облiкову полiтику з використанням наступних принципiв облiку: - обачностi; - повного висвiтлення; - автономностi; - послiдовностi; - безперервностi дiяльностi; - нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат; - превалювання сутностi над формою; - єдиного грошового вимiрника; - перiодичностi. 2. Пiдприємство складає мiсячну, квартальну та рiчну звiтнiсть. Звiтним перiодом вважається календарний рiк, промiжним звiтним перiодом - мiсяць, квартал. Звiтнiсть складається з наростаючим пiдсумком звiтного року. 3. Установити межу суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi у розмiрi 100 грн. 4. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи та незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи визначає П(С)БО 7 "Основнi засоби ". Основними засобами визнавати матерiальнi активи пiдприємства, якi утримують з метою використання у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам для здiйснення адмiнiстративних i соцiальнино-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть бiльше 2500 грн. Розподiл мiж об'єктами основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється пiдприємством виходячи з особливостей їх використання та п.5 П(С)БО 7. Вважати матерiальнi активи з термiном корисного використання понад 1 рiк вартiстю менше 2500 грн. iншими необоротними матерiальними активами. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Пiдприємство для правильного вiдображення в бухгалтерському облiку основних засобiв створює експертну комiсiю, в обов'язки якої входить: - визначення основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв; - визначення строку їх корисного використання та лiквiдацiйної вартостi; - вибору норм нарахування амортизацiї при їх придбаннi та експлуатацiї; - встановлення показникiв нормальної потужностi; - визначення єдиних методологiчних засад облiкової полiтики необоротних активiв; - застосування методiв оцiнки основних засобiв. Рiшення комiсiї затверджуються наказом керiвника пiдприємств. Нарахування амортизацiї основних засобiв в бухгалтерському облiку здiйснювати прямолiнiйним методом за нормами амортизацiї, визначеною комiсiєю. Суму нарахованої амортизацiї вiдображати збiльшенням суми витрат пiдприємства i зносу основних засобiв. Амортизацiю iнших необоротних матерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним методом. Амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховувати в розмiрi 100% вартостi в першому мiсяцi використання. Нарахування амортизацiйних вiдрахувань по основних засобах для потреб податкового облiку здiйснювати за нормами та методами передбаченими чинним податковим законодавством України. Переоцiнку основних засобiв проводити, якщо їх залишкова вартiсть суттєво (бiльше нiж на 10%) вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу. Ремонти основних засобiв, що здiйснюються для пiдтримання об'єктiв в робочому станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його використання вiдображати як витрати перiоду i облiковувати на рахунках витрат дiяльностi в повному обсязi. Суми витрат, пов'язанi з полiпшенням об'єктiв основних засобiв (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiдносити на збiльшення первiсної вартостi основних засобiв пiсля ведення в експлуатацiю. 5. Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про нематерiальнi активи i незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi визначає П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи " Нематерiальнi активи зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. При придбаннi (створеннi) нематерiального активу строк його корисного використання визначається i затверджується наказом керiвника пiдприємства. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом. 6. Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси i розкриття її у фiнансовiй звiтностi визначає П(С)БО 9 "Запаси ". 6.2 Придбанi запаси на баланс пiдприємства зараховувати згiдно П(С)БО 9 за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами запаси вiдображати в балансi згiдно виробничої собiвартостi. 6.2 Не включаються до первiсної вартостi запасiв, а належать до витрат того перiоду, в якому вони були здiйсненi (встановленi): - понаднормативнi втрати i нестачi запасiв; - проценти за користування позиками; - витрати на збут; - iншi витрати, якi не пов'язанi з придбанням запасiв. 6.2 Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид). 6.3 При вибуттi запасiв оцiнку їх здiйснювати за методами: - в роздрiбнiй торгiвлi - за цiнами продажу; - готовiй продукцiї - фактичною собiвартiстю; - виробничих запасiв - середньозваженою собiвартiстю. 6.4 Запаси, якi не принесуть в майбутньому економiчної вигоди, списувати в бухгалтерському облiку на субрахунок 975. 6.5 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети, що використовуються термiном не бiльше одного року, списуються одноразово при передачi в експлуатацiю з використанням методу середньозваженої собiвартостi. З метою забезпечення збереження МШП вiдповiдальними особами органiзовувати оперативний кiлькiсний облiк таких предметiв за мiсяцями експлуатацiї i вiдповiдальними (пiдзвiтними) особами протягом строку їх фактичного використання. З оперативного облiку малоцiннi та швидкозношуванi предмети, якi вийшли з ладу, списуються вiдповiдно до актiв, складених комiсiєю та затверджених керiвником пiдприємства. 6.6 На дату балансу запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за первiсною вартiстю. 7. Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi визначає П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть ". 7.1 Облiк поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги вести за первiсною вартiстю. 7.2 Величина резерву сумнiвних боргiв визначається виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. 7.3 Сумнiвною вважається дебiторська заборгованiсть, перiод несплати якої становить бiльше вiд 90 днiв. 7.4 Безнадiйною вважається дебiторська заборгованiсть, за якою iснує впевненiсть про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давностi. 8. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про зобов'язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi визначає П(С)БО 11 " Зобов'язання". 8.1 Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в облiку i звiтностi за їх теперiшньою вартiстю. 8.2 Поточнi зобов'язання та довгостроковi зобов'язання за сумою погашення. 8.3 Пiдприємство не створює забезпечення майбутнiх витрат i платежiв, включаючи резерв виплат вiдпусток працiвникам. 9. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи пiдприємства та її розкриття у фiнансовiй звiтностi визначає П(С)БО 15 "Дохiд ". 9.1 Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) визнається в разi наявностi всiх умов: - покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар); - пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товар); - сума доходу може бути достовiрно визначена; - є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi 9.2 Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визначається, виходячи зi ступеня завершеностi операцiї на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг проводиться шляхом вивчення виконаної роботою. 9.3 Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування вiдповiдними активами. 9.4 Дивiденди визнаються у перiодi прийняття рiшення про їх виплату. 10 Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати пiдприємства та її розкриття в фiнансовiй звiтностi визначає П(С)ЮО 16 "Витрати ". 10.1 Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi втрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi: адмiнiстративнi витрати, витрати на збут i iншi витрати операцiйної дiяльностi. 10.2 До виробничої собiвартостi продукцiї (товарiв, послуг, робiт) включати: - прямi матерiальнi витрати; - прямi витрати на оплату працi; - iншi прямi витрати; - змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати. 10.3 Загальновиробничi витрати розподiляються з урахуванням працi виходячи з фактичної потужностi звiтного перiоду. 10.4 Встановити нормальну потужнiсть виробничих структурних пiдроздiлiв пiдприємства згiдно з рiшенням керiвника пiдприємства, для бази розподiлу враховувати прямi витрати на оплату працi. 10.5 Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) у перiод їх виникнення. 11. Доходи i витрати включати до складу звiту про фiнансовi результати на пiдприємствi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображати в бухгалтерському облiку та фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться. при цьому доходи i витрати вiдображати в облiку i звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження або сплати грошових коштiв. 12 До складу доходiв майбутнiх перiодiв включаються суми доходiв, отриманих протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, якi належать до наступних звiтних перiодiв (п. 61 П(С)БО 2) i якi вiдображаються на рахунку 69. 13. До витрат майбутнiх перiодiв вiдносити наперед сплаченi суми за передплату перiодичних видань i всi iншi витрати, якi стосуються наступного облiкового перiоду. 14. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання визначати вiдповiдно до П(С)БО 17 "Податок на прибуток ". 15. Призначити вiдповiдальними за виписку податкових накладних i ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних слiдуючих осiб: - головного бухгалтера; - бухгалтера з реалiзацiї; - бухгалтера по матерiалам; - бухгалтера по молоку. 16. Органiзовувати ведення податкового облiку, керуючись Податковим Кодексом України вiд 02.12.2011 року № 2755-VI. 17. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера Науменко Т.I. Директор ПАТ "Новотроїцький МСЗ" М.Ю. Арутюнов
   Текст аудиторського висновку ПП Приватна аудиторська Фiрма "Аудит-М" ___________________________________________________________________________________________ 73000, Україна, м. Херсон, Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв вул. Ак. Тарле , б 4, корп 2, кв 77 №1452 вiд 23.02.2001р. код ЄДРПОУ 23133117 (продовжено до 27.01.2016р. рiшенням АПУ №227/3 вiд 27.01.2011р.) тел./факс: (0552)37-44-98 E-mail: аudit-m@ukr.net I. Заголовок Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк публiчного акцiонерного товариства "Новотроїцький маслосирзавод" II. Адресат Генеральному директору ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" Арутюнову М.Ю. НКЦПФР III. Вступний параграф Основнi вiдомостi про емiтента: Публiчне акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод" перебуває за адресою: Херсонська обл., Новотроїцький р-н, смт. Новотроїцьке, вул. Шевченко, 154, код ЄДРПОУ 00447586. Товариство засновано Регiональним вiддiленням Фонду Державного майна по Херсонськiй областi й органiзацiєю орендарiв 29.12.94р. Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi №14941200000000040 видано Новотроїцькою районною державною адмiнiстрацiєю 08 червня 2004 року. Публiчне акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод" є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Новотроїцький маслосирзавод". Останнє внесення змiн до Статуту пiдприємства вiдбулося 21.06.2011р. за № 14941055013000040 вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 10.06.2011р. Остання реєстрацiйна дiя була здiйснена вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" зв'язку зi змiною найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Новотроїцький маслосирзавод". Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї - 01.02.2012р. за № 14941070017000040. Основними видами дiяльностi Товариства згiдно довiдки з ЄДРПОУ вiд 01.12.2004р. є: - 15.51.0 виробництво молочних продуктiв, - 60.24.1 дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту, - 52.11.0 роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом, - 51.33.0 оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiєю та жирами. 24.02.2012 р Товариство отримало нову Довiдку з ЄДРПОУ , згiдно якої основними видами дiяльностi є: - 10.51 переробка молока, виробництво масла та сиру, - 10.89 виробництво iнших харчових продуктiв, - 46.33 оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами, - 46.38 оптова торгiвля iншими продуктами харчування, у тому числi рибою, ракоподiбними i молюсками, - 47.11 роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, - 49.41 вантажний автомобiльний транспорт. Дозвiльнi документи: - Лiцензiя комiтету з контролю за наркотиками на придбання, зберiгання, використання прекурсорiв згiдно списку 2 таблицi IV "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" вiд 10.06.2010р. Серiя АВ за № 533305. Строк дiї до 10.06.2015р. - Спецiальний дозвiл на користування надрами Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України № 3970 вiд 13 сiчня 2011 р. Строк дiї 3 (три) роки. На момент перевiрки товариство отримало нову лiцензiю Державної служби України з контролю за наркотиками на придбання, зберiгання, використання прекурсорiв згiдно списку 2 таблицi IV "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" вiд 24.01.2013р. Серiя АЕ за № 190248. Строк дiї до 24.01.2018р. Пiд час перевiрки аудитори керувалися наступними законодавчими актами: - Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями; - Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , зокрема, Мiжнародних стандартiв аудиту 700,705, 706. - "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", рiшення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006р. зi змiнами та доповненнями; - Про затвердження змiн до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", рiшення ДКЦПФР №1482 вiд 20.10.2011р.; - "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", рiшення ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006р.; - "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв ( крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики", рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р.; - Положення (стандарти) бухгалтерського облiку; - Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями; - Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями; - "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями. ПП Приватною аудиторською фiрмою "Аудит-М" вiдповiдно до договору № 4 вiд 26 лютого 2013 року проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Товариства за час дiяльностi з 1 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року. Предметом аудита були питання перевiрки повноти, достовiрностi фiнансової звiтностi, складеної у вiдповiдностi до П(с)БО України у складi регулярної рiчної iнформацiї до НКЦПФР за 2012 рiк: Балансу (форма №1) за станом на 31 грудня 2011 року, Звiту про фiнансовi результати (форма №2), Звiту про рух грошових коштiв (форма №3), Звiту про власний капiтал (форма №4), Примiтки (форма №5), а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом - "попередня фiнансова звiтнiсть"). Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у Примiтках концептуальної основи спецiального призначення, що 'рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Об'єкти оподатковування за згодою пiдприємства не перевiрялися. Для перевiрки були наданi наступнi документи за 2012 рiк: - реєстрацiйнi та дозвiльнi документи; - наказ про облiкову полiтику; - фiнансова звiтнiсть за перiод, що перевiряється; - головна книги; - журнали проводок, аналiзи рахункiв, оборотно-сальдовi вiдомостi; - аналiтичнi вiдомостi по рахунках, якi мають аналiтику; - первиннi документи. Облiкова полiтика: Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi у звiтному роцi здiйснювалася вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику №1-А вiд 03.01.2012, вимогам, передбаченими Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V i Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.99 р. №89 й iншими нормативними документами. Стан синтетичного й аналiтичного облiку первинних документiв й облiкових регiстрiв в основному вiдповiдає вимогам, передбаченими нормативними документами по питанню органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Iнформацiя, що втримується у фiнансовiй звiтностi, 'рунтується на даних синтетичного облiку. У Примiтках до фiнансових звiтiв, Товариство звернуло увагу користувачiв звiтностi на наступну особливiсть, притаманну фiнансовiй звiтностi, що складається за 2012 рiк. У вiдповiдностi до Закону "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" с 2012 року публiчнi акцiонернi товариства складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). У вiдповiдностi до спiльного листа НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 07.12.2011 року публiчнi акцiонернi товариства можуть обрати датою переходу на МСФО - 01.01.2011 або 01.01.2012 р. Керiвництво Товариства вибрало датою переходу 01.01.2012 р. Це означає, що перша фiнансова звiтнiсть по МСФЗ буде складатися за рiк, який закiнчується 31.12.13 р. В 2012 роцi ПАТ складає попередню фiнансову звiтнiсть по МСФЗ. У фiнансовiй звiтностi втримується iнформацiя, необхiдна внутрiшнiм й зовнiшнiм користувачам фiнансової звiтностi. IV. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення наданих для аудиторської перевiрки фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до нормативних вимог по органiзацiї бухгалтерського облiку й фiнансової звiтностi в Українi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення для аудиторської перевiрки документiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики. V. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих попереднiх фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних норм, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що наданi документи не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi. VI. Аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностi. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Бухгалтерський облiк Товариства ведеться вiдповiдно до Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iншими нормативними актами, якi регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi. Фiнансова звiтнiсть згiдно МСФЗ складається на пiдставi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiтал, господарськi операцiї i результати дiяльностi Товариства за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї (корегування) статей у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 р. Товариство вперше складає фiнансову звiтнiсть за МСФЗ та застосовує МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". За 2012 роцi ПАТ складає попередню фiнансову звiтнiсть по МСФЗ. Це означає, що ця звiтнiсть не вважається повнiстю вiдповiдною МСФЗ, так як вона вiдповiдає не всiм вимогам мiжнародних стандартiв ( структура та форма фiнансової звiтностi не вiдповiдає вимогам МСБО1 "Подання фiнансової звiтностi") та не мiстить усiх вiдомостей i даних (у тому числi порiвняльної iнформацiї за попереднi перiоди), що пiдлягають розкриттю в рiчнiй фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Данi попередньої фiнансової звiтностi, складеної в 2012 роцi на пiдставi МСФЗ, будуть використанi в якостi порiвнюваних даних для складання повних фiнансових звiтiв по МСФЗ за звiтнi перiоди 2013 року. За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи 2011 pоком, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. На думку аудиторiв, фiнансова звiтнiсть Товариства складена з урахуванням окремих норм мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi застосовуються на початковiй стадiї її пiдготовки щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31 грудня 2012р. При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi на вiдповiднiсть МСФЗ, зокрема у примiтках, пояснюються основнi принципи стосовно коригування показникiв фiнансової звiтностi за 2012 рiк , пiдготовленої на основi звiтних форм передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, що дiють в Українi. Ми вважаємо, що у межах наданих нам документiв отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для виявлення нашої думки. Однак, оскiльки ми не брали участь в iнвентаризацiї запасiв пiдприємства, то ми не мали можливостi одержати досить аудиторських доказiв для вираження не модифiкованої думки. Пiсля проведених нами аудиторських процедур, результатом яких став висновок, є змога сформувати умовно - позитивну думку щодо фiнансової звiтностi Товариства. Висновок: На нашу думку, за винятком вищевказаних обмежень вказаних у роздiлi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", попередня фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на концептуальнiй основi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року. Як зазначено у примiтках до фiнансової звiтностi, датою переходу Товариства на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi є 01 сiчня 2012 року, тому за 2012 рiк Товариство складає першу попередню фiнансову звiтнiсть згiдно МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ . У зв'язку iз цим аудитори вважають основу для складання фiнансової звiтностi за 2012 рiк концептуальною основою спецiального призначення i не висловлюють чiтке i беззастережне твердження про вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк всiм дiючим МСФЗ. Ми звертаємо увагу, що iснує ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки Балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання Балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства, результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Попередню фiнансову звiтнiсть Товариства було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Товариства може бути не прийнятною для iнших цiлей. VII. Пояснювальний параграф 1. Iнформацiя за видами активiв 1.1 Облiк необоротних активiв Облiк основних засобiв пiдприємство веде згiдно П(с)БО №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну 27.04.2000 р. №92. У зв'язку з проведенною у 2012 роцi трансформацiєю бухгалтерського облiку на МСФЗ станом на 31 грудня 2012 року Товариство має у своєму розпорядженнi необоротнi активи загальною сумою 20903 тис.грн., у тому числi: Основнi засоби первiсною вартiстю - 30380 тис. грн. та зносом 12383 тис.грн. Протягом року пiдприємство придбало основнi засоби на суму 2181 тис.грн.а саме: - будинки та споруди - 1056 тис.грн., - машини та обладнання - 1001 тис.грн., - iншi основнi засоби - 30 тис.грн., - iнструменти, прилади, iнвентар - 17 тис.грн., - МНМА - 77 тис.грн. Вибуло основних засобiв за звiтний перiод на 503 тис.грн. зi зносом 434 тис.грн. Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по структурних пiдроздiлах i матерiально-вiдповiдальних особах. Iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2012 р. згiдно наказу №155 вiд 26.11.2012 р. Розбiжнiсть облiкових даних з фактичною наявнiстю не встановлена. Нарахування амортизацiї проводиться вiдповiдно до п.26 П(с)БО №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну 27.04.2000 р. №92. Нарахована амортизацiї основних засобiв за звiтний рiк - 2552 тис.грн. Станом на кiнець року пiдприємство має у своєму розпорядженнi нематерiальнi активи первiсною вартiстю 77 тис.грн. i зношуванням 24 тис.грн. За рiк надiйшло нематерiальних активiв на загальну суму 12 тис.грн., а саме: - права на комерцiйнi позначення - 9 тис.грн., - авторське право та сумiжнi з ним права - 3 тис.грн. Вибуло нематерiальних активiв протягом звiтного року 3 тис. грн.(авторське право та сумiжнi з ним права. Станом на кiнець звiтного перiоду пiдприємство має у своєму розпорядженнi незавершене будiвництво у сумi 2849 тис.грн. Довгострокова дебiторська заборгованiсть на кiнець року складає 4 тис.грн. (договiр купiвлi-продажу майна вiд 18.12.2005р.; строк сплати вiдчуженої квартири проводиться рiвними частинами щомiсячно до 31.12.2015р.; рахується на субрахунку 183 "Iнша дебiторська заборгованiсть", який призначений для облiку довгострокової дебiторської заборгованостi, зокрема розрахункiв з працiвниками за виданими довгостроковими позиками тощо, iншими видами розрахункiв). 1.2 Облiк оборотних активiв Облiк ТМЦ ведеться вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств й органiзацiй, затвердженої наказом Мiнфiну України 30.11.99 р. №291 i дiючими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. У зв'язку з проведенною у 2012 роцi трансформацiєю бухгалтерського облiку на МСФЗ станом на 31 грудня 2012 року Товариство має у своєму розпорядженнi оборотнi активи загальною сумою 16445 тис.грн., у тому числi: Виробничi запаси в сумi 2886. грн. складаються з: - сировина й матерiали - 931 тис.грн. - паливо - 663 тис.грн. - тара й тарнi матерiали - 798 тис.грн. - будiвельнi матерiали - 117 тис.грн. - запаснi частини - 305 тис.грн. - МБП - 72 тис.грн. незавершене виробництво - 905 тис.грн. готова продукцiя - 9404 тис.грн. У бухгалтерському облiку виробничi запаси враховуються по первiснiй вартостi, готова продукцiя - по виробничiй собiвартостi, вiдповiдно до П(с)БО №9 "Запаси", затвердженому наказом Мiнфiну України 20.10.99 р. №246. Iнвентаризацiя запасiв проведена за станом на 01.12.2012 р. згiдно наказу №155 вiд 26.11.2012 р. Розбiжнiсть облiкових даних з фактичною наявнiстю не встановлена. Облiк дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Товариство веде вiдповiдно до П(с)БУ №10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнфiну 08.10.99 р. №237. Пiсля проведеної у 2012 р. трансформацiї дебiторська заборгованiсть станом на кiнець звiтного року склала: - за товари, роботи, послуги - 2542 тис.грн. - за виданими авансами - 454 тис.грн. - iз внутрiшнiх розрахункiв - 32 тис.грн. - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 12 тис.грн. Розрахунки з покупцями й замовниками за товари, роботи, послуги пiдтверджуються бухгалтерськими документами й вiдбитi по стор.161 "Балансу" (форма №1) по первiснiй вартостi в сумi 2542 тис.грн. зi строками непогашення: до 12 мiсяцiв - 2209 тис грн. вiд 12 до 18 мiсяцiв - 333 тис. грн Iнша поточна дебiторська заборгованiсть пiдтверджуються бухгалтерськими документами та вiдображена по стр. 210 "Балансу" (форма №1) в сумi 12 тис.грн. зi строками непогашення: до 12 мiсяцiв - 12 тис.грн. На кiнець року на пiдприємствi значаться кошти в сумi 210 тис.грн.: - в касi - 28 тис.грн., - на рахунках в банках - 182 тис.грн., Для зберiгання вiльних коштiв i проведення безготiвкових грошових розрахункiв пiдприємством вiдповiдно до Iнструкцiї про вiдкриття банками рахункiв у нацiональнiй й iноземнiй валютi, затвердженої постановою Правлiння НБУ 12.11.2003р. №492 i зареєстрованої в Мiн'юстi України 17.12.2003 р. за № 1172/8494 вiдкритий розрахунковий рахунок. Рух коштiв на поточному рахунку пiдтверджено первинними документами, виписками банку. Наявнiсть коштiв на поточному рахунку вiдповiдають даним балансового рахунку 311,312. З розрахункового рахунку здiйснюються операцiї, що забезпечують виробничо-господарську, комерцiйну й iншу дiяльнiсть, а також будь-якi iншi операцiї вiдповiдно до статутної дiяльностi пiдприємства. Порядок прийому, зберiгання, витрати й облiку коштiв у касi пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до Положення про порядок ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України, затвердженим постановою правлiння НБУ вiд 15.12.2004р. №637 (Зареєстровано в Мiн'юстi України 13.01.2005р. № 40/10320). 2. Iнформацiя про зобов'язання 2.1 Облiк поточних зобов'язань Поточнi зобов'язання на пiдприємствi вiдображенi в основному вiдповiдно до П(с)БО №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.01.2000 р. №20 . У зв'язку з проведенною у 2012 роцi трансформацiєю бухгалтерського облiку на МСФЗ станом на 31 грудня 2012 року Товариство має у своєму розпорядженнi поточнi зобов'язання загальною сумою 6564 тис.грн., у тому числi: короткостроковi кредити банку - 3100 тис.грн. кредиторської заборгованостi за товари роботи, послуги - 217 тис.грн. одержанi аванси - 2691 тис.грн. бюджетних платежiв - 330 тис.грн. по страхуванню - 35 тис.грн. iншi поточнi зобов'язання - 70 тис.грн. Заборгованiсть по оплатi працi становить 121 тис.грн., що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку. 2.2 Облiк довгострокових зобов'язань У зв'язку з проведенною у 2012 роцi трансформацiєю бухгалтерського облiку на МСФЗ станом на 31 грудня 2012 року Товариство має у своєму розпорядженнi довгостроковi зобов'язання у виглядi вiдстрочених податкових зобов'язаннь загальною сумою 218 тис.грн. 2.3 Забезпечення виплат персоналу У зв'язку з проведенною у 2012 роцi трансформацiєю бухгалтерського облiку на МСФЗ станом на 31 грудня 2012 року Товариство створило резерв вiдпусток (забезпечення виплат персоналу), який на кiнець звiтного перiоду склав 30 тис. грн. 3. Iнформацiя про власний капiтал, сплату статутного фонду, вартiсть чистих активiв Структура й адекватнiсть визначення власного капiталу вiдповiдає П(с)БО №5 "Звiт про власний капiтал", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.99 р. №87. Статутний фонд Пiдприємства, оголошений вiдповiдно до Уставу становить 1 347 490,00 грн. (у "Балансi" вiдображено у розмiрi 1348 тис.грн.). Склад i структура статутного фонду визначається простими iменними акцiями в кiлькостi 5 389 960 (П'ять мiльйонiв триста вiсiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шiстдесят) штук номiнальною вартiстю однiєї акцiї 0,25 грн. Станом на кiнець звiтного року статутний капiтал Товариства сформований та сплачений повнiстю. Додаткового випуску акцiй в звiтному роцi не було. Змiн статутного фонду протягом звiтного року не було. Станом на 25.03.2013р., згiдно iнформацiйних довiдок Депозитарiя ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (ЕДРПОУ - 30370711, лiцензiя ДКЦПФР серiї АВ 581322 вiд 19.09.2006р.) вiд 03.04.2012р. за №14924iд. та №14925iд. у зведеному облiковому реєстрi власникiв цiнних паперiв ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" загальна кiлькiсть ЦП складає 5 389 960 (П'ять мiльйонiв триста вiсiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шiстдесят) штук та занальна кiлькiсть акцiонерiв - 239 осiб. За емiтентом акцiй не зареєстровано. Акцiй, якi належать Державi не має. Склад i структура статутного капiталу протягом звiтного року залишилася незмiнною. Збiльшення Власного капiтулу у 2012 роцi по роздiлу "Нерозподiлений прибуток/непокритий збиток" у сумi 800 тис.грн. сталися за рахунок: - Збiльшення на 854 тис.грн. - прибуток за 2012 рiк, - Зменшення на 54 тис.грн. - iншi змiни (коригування трансформацiйних проведень на 01 сiчня 2012р.). Недорозподiлений прибуток на кiнець звiтного року склав 29188 тис.грн. 4.Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Формування доходiв i витрат на пiдприємствi здiйснюється в основному з урахуванням вимог П(с)БО №15 "Доход", затвердженого наказом Мiнфiну України 29.11.99 р. №290 i П(с)БО №16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.12.99 р. №318. Формування "Звiту про фiнансовi результати" на пiдприємствi здiйснюється з урахуванням вимог П(с)БУ №3, затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.99 р. № 87. У зв'язку з проведенною у 2012 роцi трансформацiєю бухгалтерського облiку на МСФЗ у 2012 року Товариство має такi фiнансовi показники: Доход вiд реалiзацiї робiт, послуг - 60422 тис.грн. ПДВ - 10070 тис.грн. Чистий доход вiд реалiзацiї робiт, посл продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 50352 тис.грн Собiвартiсть реалiзованих продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 44972 тис.грн. Валовий прибуток - 5380 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи - 107 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати - 2576 тис.грн. Витрати на збут - 873 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати - 177 тис.грн. Фiнансовi результати вiд операц. дiяльностi ( прибуток ) - 1861 тис.грн. Iншi фiнансовi доходи - 1 тис.грн. Фiнансовi витрати - 813 тис. грн Iншi витрати - 10 тис.грн. Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування ( прибуток ) - 1039 тис.грн. Податок на прибуток - 185 тис.грн. Чистий прибуток - 854 тис.грн. VII. Аудиторська думка щодо iншої допомiжної iнформацiї. 1. Вартiсть чистих активiв. На кiнець звiтного року розрахункова вартiсть чистих активiв становить 30536 тис.грн. при статутному фондi 1348 тис.грн. Згiдно статтi 155, ч. 3 ЦК України, "Якщо по закiнченнi другого й кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться менше статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу й зареєструвати вiдповiднi змiни до уставу у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає менше мiнiмального розмiру статутного капiталу, установленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Дана норма законодавства не порушена, що є позитивним чинником i свiдчить про фiнансову стiйкiсть, стабiльнiсть пiдприємства i є гарантiєю iнтересiв його акцiонерiв i кредиторiв. 2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою регулярною рiчною iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до ДКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено. (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") 3. Особлива iнформацiя Дiї, якi вплинули на фiнансово-господарський стан емiтента та призвели до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 "Особлива iнформацiя про емiтента" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" протягом звiтного року не вiдбувалися. 4. Значнi правочини Протягом звiтного перiоду Товариством було здiйснено значний правочинiв, а саме: кредитний короткостроковий договiр з ХОД АТ Райффайзен банк Аваль" . Непогашена частка боргу на 31.12.2012р. склала 3100 тис.грн. 5. Стан корпоративного управлiння Товариство не приймало власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння. Посада внутрiшнього аудитора (служба внутрiшнього аудиту) вiдсутня. Спецiальної посади або вiддiлу, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами не має. У звiтному роцi було проведено однi черговi загальнi збори акцiонерiв та однi позачергових збори. У товариствi створено ревiзiйну комiсiю у складi 2-х осiб. Основнi причини скликання останнiх зборiв у звiтному перiодi: Реорганiзацiя Х Внесення змiн до статуту товариства Х Прийняття рiшення про змiну типу товариства Х Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства; - Прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу товариства - Обрання голови та членiв наглядової ради, прийняття рiшення про припинення їх повноважень Х Обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень Х Iнше - У товариствi iснують наступнi документи: Положення про загальнi збори акцiонерiв - Положення про наглядову раду - Положення про виконавчий орган (правлiння) - Положення про посадових осiб акцiонерного товариства Х Положення про ревiзiйну комiсiю - Положення про акцiї акцiонерного товариства - Положення про порядок розподiлу прибутку - Iнше (запишiть) - Акцiонери можуть отримати iнформацiю про дiяльнiсть товариства наступним чином: Iнформацiя розповсюджується на загальних збора Х Публiкується у пресi, оприлюднюється в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних ДКЦПФР про ринок цiнних паперiв Х Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в товариствi Х Копiї документiв надаються на запит акцiонера - Iнформацiя розмiщується на власнiй iнтернет-сторiнцi товариства - Iнформацiя щодо судових справ в яких виступає емiтент вiдображена у рiчної звiтностi, яка подається до НКЦПФР та розмiщена на офiцiйному сайтi НКЦПФР. Товариство планує залучити iнвестицiї шляхом отримання кредитiв банкiв. По залученню iноземних iнвестицiй товариство не визначилось. Обслуговування емiтента ведеться Депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (ЕДРПОУ - 30370711, лiцензiя ДКЦПФР серiї АВ 581322 вiд 19.09.2006р.) згiдно договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е4105 вiд 04.08.2011р.), Вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникам, зберiгання цiнних паперiв ведеться Зберiгачом ТОВ "Нафта-Iнвест" (код ЄДРПОУ 22760119, лiцензiя ДКЦПФР серiї АВ №534033 вiд 01.06.2010р.,) згiдно договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперiах за №68-ДЕМ вiд 14.06.2011р. 6. Аналiз показникiв фiнансового стану пiдприємства Для визначення фiнансового стану пiдприємства зробленi оцiнки лiквiдностi й фiнансової стабiльностi пiдприємства: № п/п Найменування коефiцiєнтiв 01.01.2012 р. 31.12.2012 р. Оптимальне значення 1. Лiквiднiсть: 1.1 загальна (коефiцiєнт покриття) 2,56 2,51 1-2 1.2 швидка 2,13 2,07 0,25-0,5 1.3 абсолютна 0,03 0,03 0,25-0,5 2. Фiнансова стабiльнiсть 2.1. Фiнансова незалежнiсть (Коеф. концентрацiї власного капiталу) 0,82 0,82 >0,5-1 2.2. Коеф. концентрацiї позикового капiталу 0,18 0,18 <0,5-1 2.3. Фiнансова стабiльнiсть (коефiцiєнт важеля) 0,23 0,22 0,5-1 3. Рентабельнiсть 3.1. Рентабельнiсть продажiв 0,02 3.2. Рентабельнiсть активiв 0,02 3.3 Рентабельнiсть капiталу 0,01 1. Оцiнка лiквiдностi пiдприємства: Оцiнка лiквiдностi пiдприємства дозволяє визначити його можливiсть вчасно й у повному обсязi погасити свої поточнi зобов'язання. 1.1. Коефiцiєнт покриття вказує, скiльки гривень поточних активiв доводиться на 1 гривню поточних зобов'язань: Оборотнi активи (стр.260) + Витрати майбутнiх перiодiв (стр.270) Кп = ------------------------------------------------------------------------------------------------ Поточнi зобов'язання (стр.620) + Доходи майбутнiх перiодiв (стр.630) На початок перiоду: На кiнець перiоду: 16751 16445 Кп = ------------------- = 2,56 Кп = ------------------ = 2,51 6546 6564 Значення коефiцiєнта покриття за аналiзований перiод незначно зменшилось та все рiвно є бiльшим, нiж оптимальне значення. Iншими словами, на одну гривню поточних зобов'язань пiдприємство має 2,51 грн. поточних активiв. 1.2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi вказує, скiльки найбiльш лiквiдних активiв доводиться на кожну гривню поточних зобов'язань. Оборотнi активи (стр.260)- Запаси (стр.100-140)+Витрати майбутнiх перiодiв (стр.270) Кб.л. = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Поточнi зобов'язання (стр.620) + Доходи майбутнiх перiодiв (стр.630) На початок перiоду: На кiнець перiоду: 16751 - 2813 16445 - 2886 Кбл = ---------------------- = 2,13 Кбл = ------------------------ = 2,07 6546 6564 Коефiцiєнт за аналiзований перiод зменшився, але має значення бiльше, нiж оптимальне i на кiнець перiоду показує, що на 1 гривню поточних зобов'язань доводиться 2,07 грн. лiквiдних активiв пiдприємства. 1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi вказує, яка частина поточних зобов'язань, може бути погашена даним пiдприємством негайно. Кошти i їхнi еквiваленти (стр.230-240) Ка.л. = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Поточнi зобов'язання (стр.620) + Доходи майбутнiх перiодiв (стр.630) На початок перiоду: На кiнець перiоду: 222 210 Кал = -------------------------- = 0,03 Кал = -------------------------- = 0,03 6546 6564 Значення вказує, що тiльки 0,03 частина поточних зобов'язань, тобто 3%, може бути погашена негайно за рахунок коштiв. Виходячи з даних коефiцiєнтiв покриття й швидкої лiквiдностi, можна зробити висновок, що акцiонерне товариство має сприятливу структуру активiв з погляду погашення заборгованостi за рахунок оборотних активiв. 2.Оцiнка фiнансової стабiльностi пiдприємства: З позицiї довгострокової перспективи фiнансова стабiльнiсть пiдприємства характеризується структурою джерел коштiв, ступенем залежностi вiд iнвесторiв i кредиторiв. Джерелами коштiв пiдприємства є власний i позиковий капiтал. Спiввiдношення мiж цими величинами дозволяє оцiнити довгострокову платоспроможнiсть пiдприємства. 2.1. Коефiцiєнт концентрацiї власного капiталу, або коефiцiєнт автономiї, коефiцiєнт незалежностi, визначає частку коштiв власникiв пiдприємства в загальнiй сумi коштiв, внесених у майно пiдприємства. Характеризує можливiсть пiдприємства виконати свої зовнiшнi зобов'язання за рахунок використання власних коштiв, незалежнiсть його функцiонування вiд позикових коштiв. Власний капiтал (стр.380) Кавт= ---------------------------------------------------- Активи пiдприємства (стр.280) На початок перiоду: На кiнець перiоду: 29736 30536 Кавт = -------------- = 0, 82 Кавт = --------------- = 0,82 36466 37348 Коефiцiєнт показує, що пiдприємство в загальнiй сумi фiнансових ресурсiв має 82 % власного капiталу. Отже, у фiнансуваннi пiдприємства бiльшою мiрою використанi власнi кошти. 2.2. Коефiцiєнт концентрацiї позикового капiталу. Характеризує частку позикових коштiв у загальнiй сумi коштiв, вкладених у майно пiдприємства. Позиковий капiтал (стр.430+480+620+630) Ккзк = --------------------------------------------------------------- Активи пiдприємства (стр.280) На початок перiоду: На кiнець перiоду: 35+149+6546 30+218+6564 Ккзк = ------------------ = 0,18 Ккзк = ----------------- = 0,18 36466 37248 Коефiцiєнт показує, що пiдприємство в загальнiй сумi фiнансових ресурсiв має 18 % позикового капiталу. Це свiдчить про те, що пiдприємство меншою мiрою залежить вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. 2.3. Коефiцiєнт спiввiдношення позикового капiталу й власного, або коефiцiєнт важеля, дає найбiльш загальну оцiнку фiнансової стабiльностi пiдприємства, тобто вказує, скiльки на 1 гривню власних коштiв, вкладених в активи пiдприємства доводиться позикових. Позиковий капiтал (стр.430+480+620+630) Кр= -------------------------------------------------------------------- Власний капiтал (стр.380) На початок перiоду: На кiнець перiоду: 35+149+6546 30+218+6564 Кр = ------------------- = 0,23 Кр = -------------------- = 0,22 29736 30536 Показник на кiнець звiтного року показує, що на кожну 1 гривню власних коштiв доводиться 0,22 гривень позикових коштiв. Значення коефiцiєнтiв фiнансової незалежностi й стабiльностi пiдприємства говорять про те, що джерелом фiнансування пiдприємства бiльшою мiрою є власнi кошти. 3.Оцiнка рентабельностi пiдприємства При оцiнцi рентабельностi визначають вiдношення прибутку до наступних показникiв: 3.1. Рентабельнiсть продажiв. Показник показує, який прибуток з однiєї гривнi продажу одержало пiдприємство. Чистий прибуток (стр.220 Ф№2) Рп.=------------------------------------------------------- Чиста реалiзацiя (стр.035 Ф№2) 854 Рп = ----------------- = 0,02 50 352 Рентабельнiсть продажiв за звiтний рiк становить 0,02 гривень прибутку з кожної гривнi продажiв. 3.2.Рентабельнiсть активiв. Показник характеризує, наскiльки ефективне пiдприємство використає свої активи для одержання прибутку, тобто який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи пiдприємства. Чистий прибуток (стр.220 ф№2) Ра=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Активи на поч. р.(стр.080+260+270 гр.3 Ф№1) + Активи на кiнець р. (стр.080 +260+270 гр.4 ф№1)) : 2 854 Ра = --------------------------------- = 0,02 (36466 + 37348) : 2 Значення показника свiдчить, що кожна гривня, вкладена в активи, за звiтний рiк приносить прибуток 0,02 гривнi. 3.3. Рентабельнiсть капiталу. Показник характеризує наскiльки ефективно пiдприємство використає власний капiтал. Чистий прибуток (стр.220 ф№2) Рк = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Власний капiтал поч..р.(с.380 ф№1) + Власний капiтал кiнець р.(с.380ф№1)) : 2 854 Рк = ------------------------- = 0,01 (29736+30536) : 2 Значення показника свiдчить, кожна гривня власного капiталу за звiтний рiк приносить прибуток 0,01 гривнi. VIII. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: - повне найменування: Приватне пiдприємство "Приватна аудиторська фiрма "Аудит-М"; - свiдоцтво про включення до Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 1452 вiд 23.02.2001р., продовжено до 27.01.2016 р. рiшенням АПУ № 227/3 вiд 27.01.2011р. - Мiсцезнаходження: Україна, 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Ак. Тарле, буд. 4, корп. 2, кв. 77 - тел.: (0552) 37-44-98 IХ. Дата i номер договору на проведення аудиту: № 4 вiд 26 лютого 2013 р. Х. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: з 01 квiтня по 25 квiтня 2013р. Директор ПП ПАФ "Аудит-М" _________________________________Малашков В.В. (сертифiкат серiї А № 001421 вiд 20.09.1994р.) М.П. XI. Дата аудиторського висновку " 25 " квiтня 2013р.
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами продукцiї, яку виробляє товариство, являються масло тваринне, сир твердий, продукт сирний плавлений та iнша молочна продукцiя. Основними споживачами продукцiї ПАТ "Новотроїцький МСЗ" являються торгiвельнi мережi Одеської областi, Криму та Запорiзької обл. Основними конкурентами ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" є АТ "Бериславський сирзавод" та АТ "Чаплинський маслосирзавод". Однак продукцiя, яку виробляє товариство є конкурентноспроможною, якiсною, має добрий смак та зручну упаковку.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Придбано та введено в експлуатацiю основних засобiв в 2012р. на суму 2179 тис грн. Будiвлi та споруди: виконано робiт по реконструкцiї котельної, автомийки, маслоцеху, зовнiшньої мережi водопостачання на 1056,0 тис. грн. Машини та обладнання: придбано основних засобiв на загальну суму 988 тис. грн в т.ч.: 1. Автомат фасовки масла-505 тис. грн. 2. Теплообмiнник-58 тис. грн 3. Повiтряосушувач-58 тис. грн 4. Конвеєр стрiчковий - 75 тис.грн 5. Маркувальник - 52 тис.грн 6. Кран-балка та бункер-89 тис.грн Iнструментiв та приладiв придбано на -17тис.грн. Iнших основних засобiв на 40 тис. грн. Вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю на суму 633 тис. грн в т.ч. продано в квiтнi 2012р. автомат М6АРУ -первiсною вартiстю-138 тис.грн., в серпнi 2012р Автомобiль Мерседес- первiсною вартiстю 323 тис.грн. Списано основних засобiв за первiсною вартiстю на 172 тис. грн. в т.ч.: автотранспорт - 118тис.грн., обладнання - на 15 тис.грн. та iнших основних засобiв - на 16,0 тис. грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою, що впливає на дiяльнiсть товариства, являється нестача молочної сировини. Це пов`язано iз зменшенням поголiв`я крупної рогатої худоби у господарствах району.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi товариством сплачено 18,9 тис.грн. штрафiв, в т.ч.: - податок на прибуток - штраф 2,4 тис.грн (згiдно уточнюючiй декларацiї за 9 мiсяцiв 2012року у розмiрi 3%) - пеня 0,5 тис. грн. (згiдно договору розстрочення №4 вiд 30.10.2012р.) - 10.01.2012р. ВАТ ПП Пiщепром - 0,3тис. грн (держмито за постановою згiдно рiшення суду) ВАТ ПП Пiщепром - 10,1тис. грн (витрати на послуги експертизи згiдно постанови суду вiд 26.12.2012р.) - 25.12.2012. Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Херсонськiй обл. - 5,6 тис.грн. (штраф за правопорушення у сферi мiстобудiвельної дiяльностi).
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається за рахунок власних коштiв, а також позикових коштiв у виглядi банкiвських кредитiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Для подальшого розвитку пiдприємства необхiдно розширювати асортимент за рахунок нових видiв твердих сирiв та введення в експлуатацiю нового цеху по виробництву плавлених сирiв. Планується провести замiну дiючого старого обладнання та провести роботи по енергозбереженню.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не проводило.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 03.03.2012р. адмiнiстративний позов про визначення протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення Генiчеської МДПI - податок на прибуток на суму 304687,50грн. Справа прийнята постановою Херсонського окружного Адмiнiстративного суду №2а-776/12/2170/8629 вiд 06.11.2012р. Винесено Ухвалу Одеського апеляцiйного Адмiнiстративного суду вiд 06.12.12р. №2а-776/12/2170 на користь ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод", а саме: апеляцiйну скаргу Генiчеського МДПIВ залишити без задоволення. 20.08.2012р. Адмiнiстративний позов про визначення протиправними та скасування Постановою Херсонського окружного адмiнiстративного суду вiд 04.10.12р. №2а-3423/12/2170 позов задовольнити та скасувати повiдомлення-рiшення вiд 10.08.12р. №0000071502, №0000061502. 04.05.2012р. Позовна заява про стягнення заборгованостi за договором поставки до ПАТ "Херсонський оптовий торгiвельний дiм-97" до Господарського суду Херсонської обл. - заборгованiсть 102181,29 грн. та пеня 1218,91 грн. Рiшення Господарського суду Херсонської обл. позов задовольнити вiд 25.06.2012р. справа 5024/647/2012року. Стягнуто 100000грн.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  18437  17997   0  0  18437   17997
     — будівлі та споруди  10192  10644  0  0  10192   10644
     — машини та обладнання  5998  5465  0  0  5998  5465
     — транспортні засоби  1655  1300  0  0  1655  1300
     — інші  592  588  0  0  592  588
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  18437  17997  0  0  18437  17997
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 30380 тис. грн., знос - 12383 тис. грн. Обмежень на використання майна товариства немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   30536 29736
   1348 1348
   1348 1348
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(30536.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1348.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 3100  X X
   Короткострокова кредитна лiнiя  11-07-2012  3100  20.5  05-07-2013 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   д/н  Д/н  X Д/н 
   Податкові зобов'язання X 330  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 3352  X X
   Усього зобов'язань X 6782  X X
   Опис: До складу iнших зобов'язань включенi: вiдстроченi податковi зобов'язання - 218 тис.грн. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 217 тис.грн. одержанi аванси - 2691 тис.грн. зi страхування - 35 тис.грн. з оплати працi - 121 тис.грн. iншi поточнi зобов'язання - 70 тис.грн.  
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2012 1 0
   2 2011 1 1
   3 2010 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Приведення найменування товариства у вiдповiднiсть до ЗУ "Про акцiонернi товариства"  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Ні 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Так 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) Ні  Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н Ні  Ні  Ні 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні  Так  Так  Ні  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Ні  Так  Так  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Так  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів Х   
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий товариство не має кодексу копоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 01-01-2013
   Підприємство За ЄДРПОУ 00447586
   Територія 75300, Херсонська область, Новотроїцький р-н, смт. Новотроїцьке, вул. Шевченка, б. 154 За КОАТУУ 6524455100
   Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство За КОПФГ 112
   Орган державного управління Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв За КВЕД 10.51
   Одиниця виміру тис. грн. Контрольна сума
   Адреса 75300, Херсонська область, Новотроїцький р-н, смт. Новотроїцьке, вул. Шевченка, б. 154
   Середня кількість працівників 119
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
   за міжнародними стандартами фінансової звітності v
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 57 53
   Первісна вартість 011 68 77
   Накопичена амортизація 012 11 24
   Незавершене будівництво 020 1215 2849
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 18437 17997
   Первісна вартість 031 28702 30380
   Знос 032 10265 12383
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   первісна вартість 036 0 0
   накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 6 4
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 19715 20903
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 2813 2886
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 341 905
   готова продукція 130 9548 9404
   Товари 140 0 0
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 3435 2542
   первісна вартість 161 3435 2542
   резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 71 0
   за виданими авансами 180 316 454
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 3 32
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2 12
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 222 210
   у т. ч. в касі 231 1 28
   в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 0 0
   Усього за розділом ІІ 260 16751 16445
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 36466 37348

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 1348 1348
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 0 0
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 28388 29188
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 29736 30536
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 35 30
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 35 30
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 0 0
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 149 218
   Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
   Усього за розділом ІІІ 480 149 218
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 4000 3100
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 148 217
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 1407 2691
   з бюджетом 550 740 330
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 46 35
   з оплати праці 580 157 121
   з учасниками 590 0 0
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 48 70
   Усього за розділом IV 620 6546 6564
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 36466 37348
   Керівник Арутюнов Михайло Юрiйович
   Головний бухгалтер Науменко Тетяна Iванiвна
   Примітки:
   Валюта балансу станом на 31.12.2012 р., у порiвняннi з даними на 31.12.2011 р., збiльшилася на 882 тис. грн. Аналiзуючи показники I роздiлу активу балансу "необоротнi активи", встановлено, що станом на кiнець звiтного перiоду сума основних засобiв за залишковою вартiстю зменшилась на 440 тис. грн. Знос основних засобiв складає 12383 тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв зменшилась на 4 тис.грн., накопичена амортизацiя складає 24 тис.грн. На кiнець року розмiр необоротних активiв збiльшився на 1188 тис.грн. та складає 20903 тис.грн. По другому роздiлу активу балансу спостерiгається зиеншення суми оборотних активiв, у порiвняннi з 2011 р., на 306 тис. грн. Так, виробничi запаси зросли на 73 тис.грн., сума готової продукцiї зменшилась на 144 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) зменшилась на 893 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за виданими авансами зросла на 138 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть зросла на 10 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду вiдсутня. Станом на 31.12.2012 р. залишки грошових коштiв в нацiональнiй валютi становили 210 тис. грн., що на 12 тис. грн. менше нiж на початок звiтного перiоду. По I роздiлу пасиву балансу спостерiгається збiльшення суми власного капiталу товариства на 800 тис. грн., що обумовлено отриманням нерозподiленого прибутку у сумi 29188 тис. грн. Статутний капiтал у звiтному перiодi не змiнювалися та становить 1348 тис. грн. Iз II роздiлу пасиву балансу видно, що забезпечення виплат персоналу становить на кiнець звiтного року 30 тис. грн., що на 5 тис. грн. менше нiж на початок року. Поточнi зобов'язання товариства, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, збiльшилися на 18 тис. грн., зокрема, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зросла на 69 тис. грн., поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - на 1284 тис.грн., за розрахунками з бюджетом зменшились на 410 тис. грн., зi страхування зменшились на 11 тис. грн., за розрахунками з оплати працi - на 36 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання зросли на 22 тис. грн.
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 60422 0
   Податок на додану вартість 015 10070 0
   Акцизний збір 020 00
     025 00
   Інші вирахування з доходу 030 00
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 503520
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 449720
   Валовий:    
   — прибуток 050 53800
   — збиток 055 00
   — Інші операційні доходи 060 1070
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 00
   Адміністративні витрати 070 25760
   Витрати на збут 080 8730
   Інші операційні витрати 090 1770
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 00
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 18610
   — збиток 105 00
   Доход від участі в капіталі 110 00
   Інші фінансові доходи 120 10
   Інші доходи 130 00
   Фінансові витрати 140 8130
   Витрати від участі в капіталі 150 00
   Інші витрати 160 100
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 00
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 10390
   збиток 175 00
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 00
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 00
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 1850
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 00
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 854 0
   — збиток 195 0 0
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 854 0
   — збиток 225 0 0
   Забезпечення матеріального заохочення 226 00

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 382690
   Витрати на оплату праці 240 44460
   Відрахування на соціальні заходи 250 13430
   Амортизація 260 25650
   Інші операційні витрати 270 23080
   Разом 280 489310

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 5 389 9605 389 960
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 5 389 9605 389 960
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.15840.0000
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.15840.0000
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству чистий прибуток у сумi 854 тис. грн. Доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 60422 тис.грн. В 2012 роцi операцiйнi витрати (розд. II) склали 48931 тис.грн. Матерiальнi затрати становлять 38269 тис. грн., витрати на оплату працi 4446 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи 1343 тис. грн., iншi операцiйнi витрати 2308 тис.грн.
  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 60312 85697
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 1016 0
   Повернення авансів 030 46 219
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
   Цільового фінансування 060 0 0
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 43 73
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 8216 13650
   Авансів 095 38725 52374
   Повернення авансів 100 1 0
   Працівникам 105 3738 3754
   Витрат на відрядження 110 49 32
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 2514 7719
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 365 858
   Відрахувань на соціальні заходи 125 1486 1543
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 722 723
   Цільових внесків 140 0 0
   Інші витрачання 145 90 59
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 5511 5277
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 5511 5277
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 100 64
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 3911 4819
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -3811 -4755
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 7100 12015
   Інші надходження 330 1 3
   Погашення позик 340 8000 12015
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 813 583
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1712 -580
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1712 -580
   Чистий рух коштів за звітний період 400 -12 -58
   Залишок коштів на початок року 410 222 280
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 210 222
   Примітки:
   Звiт ф.3 вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах товариства за звiтний 2012 рiк. Аналiз звiту показує, як впливають рiзнi господарськi операцiї на грошовi потоки. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод принесли товариству надходження грошових коштiв у сумi 5511 тис. грн., що на 234 тис.грн. бiльше в порiвняннi з аналогiчним перiодом 2011 року. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi склав видаток у сумi 3811 тис.грн. Результатом фiнансової дiяльностi товариства у звiтному перiодi став видаток у сумi 1712 тис. грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав видаток у сумi 12 тис.грн. З урахуванням розмiру залишку коштiв на початок року (222 тис.грн.), залишок коштiв на кiнець року становить 210 тис. грн.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 1348 0 0 0 0 28388 0 0 29736
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 -54 0 0 -54
   Скоригований залишок на початок року 050 1348 0 0 0 0 28334 0 0 29682
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 854 0 0 854
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 854 0 0 854
   на кінець року 300 1348 0 0 0 0 29188 0 0 30536
   Примітки:
   Статутний капiтал товариства складає 1378 тис. грн. Протягом звiтного року розмiр статутного капiталу не змiнювався. На початок 2012 р. нерозподiлений прибуток товариства складав 28388 тис. грн., протягом року прибуток товариства склав 854 тис. грн. Таким чином, станом на 31.12.2012 р. нерозподiлений прибуток склав 29188 тис. грн. Товариство станом на кiнець звiтного перiоду має власний капiтал в сумi 30536 тис. грн., зокрема: - статутний капiтал - 1348 тис. грн.; - нерозподiлений прибуток - 29188 тис.грн.
  • Примітки

   Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 25 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0 34 5
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 43 11 3 0 0 3 0 8 0 0 0 43 19
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 080 68 11 12 0 0 3 0 13 0 0 0 77 24
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — .

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 13570 3378 1056 0 0 0 0 604 0 0 0 14626 3982 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 11140 5142 1001 0 0 144 75 1465 0 0 0 11997 6532 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 3028 1373 0 0 0 349 349 355 0 0 0 2679 1379 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 610 372 17 0 0 8 8 76 0 0 0 619 440 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 19 0 30 0 0 2 2 6 0 0 0 47 4 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 106 0 77 0 0 0 0 46 0 0 0 183 46 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 28702 10265 2181 0 0 503 434 2552 0 0 0 30380 12383 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 25595
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 0
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 964 964
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 990 1002
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 164 144
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 15 8
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 1689 731
   Разом 340 3822 2849

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 0
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 0 0
   Операційна курсова різниця 450 0 0
   Реалізація інших оборотних активів 460 102 87
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 19
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 5 71
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 779
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 1 34
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 10
   Інші доходи і витрати 630 0 0

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 28
   Поточний рахунок банку 650 182
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 0
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 210
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 35 0 0 5 0 0 30
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 35 0 0 5 0 0 30

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 931 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
   Паливо 820 663 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 798 0 0
   Будівельні матеріали 840 117 0 0
   Запасні частини 850 305 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 72 0 0
   Незавершене виробництво 890 905 0 0
   Готова продукція 900 9404 0 0
   Товари 910 0 0 0
   Разом 920 13195 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 2542 2209 333 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 12 12 0 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 185
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 0
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 185
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 185
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 2565
   Використано за рік - усього 1310 2565
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 2553
         з них машини та обладнання 1313 1001
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 12
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0