Створення: 18.04.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Арутюнов Михайло Юрiйович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод"
       Організаційно-правова форма емітента
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00447586
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Новотроїцький р-н
        Поштовий індекс 75300
        Населений пункт смт. Новотроїцьке
        Вулиця, будинок вул. Шевченка, б. 154
        Міжміський код, телефон та факс (05548) 50006, (05548) 50006
        Електронна поштова адреса емітента 056_ntmz@emitent.net.ua.
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) ntmz.vatua.com д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не зло викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що випуск акцiй товариства зареєстрований у бездокументарнiй формi iснування. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутнi, в зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не виникала. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство нювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiллiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПАТ "Новотроїцький МСЗ"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва ААА № 124962
   Дата видачі 08.06.2004
   Орган, що видав свідоцтво Новотроїцька районна державна адмiнiстрацiя Херсонської областi
   Зареєстрований статутний капітал 1347490.00
   Сплачений статутний капітал 1347490.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком АТ "Райффайзен Банк Аваль"
   МФО банку 380805 Рахунок 26007702780921
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   15.51.0 ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНИХ ПРОДУКТIВ
   52.11.0 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО З ПРОДОВОЛЬЧИМ АСОРТИМЕНТОМ
   60.24.1 ДIЯЛЬНIСТЬ АВТОМОБIЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв АВ № 533305 10.06.2010 Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення 15..2.10.0
   Спецiальний дозвiл на користування надрами б/н 13.01.2011 Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України 14..2.13.0

   Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

   Найменування Місцезнаходження (поштова адреса) Опис
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 139 осiб, що на 27 осiб менше нiж в 2010 р., позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) не має, чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за звiтний перiод становила 2 особи. Розмiр фонду оплати працi за 2011 рiк зменшився у порiвняннi iз попереднiм 2010 роком на 533 тис. грн i склав 4533 тис. грн. В 2011 роцi проводилась певна робота щодо пiдготовки професiйних кадрiв для пiдприємства. Навчено новим професiям безпосередньо на пiдприємствi 8 осiб. Пiдвищили свою професiйну пiдготовку 13 працiвникiв, з них в вищих учбових закладах 4 спецiалiста. Витрати, пов'язанi з пiдготовкою професiйних кадрiв, в 2011 роцi склали 6,4 тис. грн.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   01.02.2011
   100
   Пропозицiй вiд акцiонерiв за 30 днiв до проведення зборiв щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надiйшло.
   Згiдно повiдомлення про скликання загальних зборiв товариства порядок денний такий:
   1. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010р.
   2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї.
   3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу коштiв за 2010р.
   4. Про приведення найменування товариства у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   5. Прийняття та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй товариства.
   6. Про обрання депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв товариства.
   7. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю.
   8. Визначення дати закриття реєстру та припинення дiї договору на ведення реєстру.
   9. Прийняття нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   10. Утворення та обрання органiв управлiнняролю товариства вiдповiдно до статуту.
   11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року.

   Рiшення, прийнятi зборами:
   1. доповiдь наглядової ради прийняти до вiдома; звiт ради затвердити; роботу ради визнати задовiльною.
   2. висновок РК затвердити.
   3. в зв'язку з неоднозначнiстю визначень законодавства щодо порядку розподiлу прибутку, питання про розподiл прибутку розглянути на найближчих позачергових зборах, якi провести пiсля завершення процедури дематерiалiзацiї випуску акцiй товариства.
   4. визначення найменування та типу товариства розглянути на найближчих позачергових зборах, якi провести пiсля завершення процедури дематерiалiзацiї випуску акцiй товариства.
   5. Перевести випуск акцiй ВАТ "Новотроїцький МСЗ" (далi - Товариство) iз документарної форми iснуван-ня в бездокументарну форму iснування, та затвердити рiшення про дематерiалiзацiю.
   Реквiзити емiтента: Вiдкрите акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод", код ЄДРПОУ 00447586; св. про держрю А00 № 241133, видане 08.06.2004 р Новотроїцькою РДА, адреса: 73011, Херсонська область, смт. Новотроїцьке, вул. Шевченко, 154, тлф (05536) 2-73-14.
   Призначити посадових осiб, якi мають право дiяти вiд iменi емiтента в процесi дематерiалiзацiї випуску акцiй без доручення:
   генеральний директор - Арутюнов Михайло Юрiйович,
   Реквiзити випуску ЦП документарної форми iснування, щодо яких прийнято рiшення про дематерiалiзацiю:
   акцiї iменнi простi; свiдоцтво про реєстрацiю випуску №14/1/05 вiд 11.01.05, видане ДКЦПФР, код випус-ку UA4000055784; номiнальна вартiсть акцiї 0,25грн.; кiлькiсть 5389960шт.; загальна номiнальна вартiсть 1347490грн.
   6. обрати депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй у бездокументарнiй формi - Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", зберiгачем цiнних паперiв, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест".
   Реквiзити депозитарiя, який буде обслуговувати випуск одо яких прийнято рiшення про дематерi-алiзацiю:
   Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (ВАТ "НДУ"), код ЄДРПОУ 30370711, адреса м.Київ, вул.Б.Грiнченка, д.3; свiдоцтво про держреєстрацiю А00 №020227, видане 17.05.99 Шевченкiвською райдержадмiнiстрацiєю у м.Києвi, адреса 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3; тлф - 0442791078; лiцензiя на провадження дiяльностi депозитарiю ЦП: АВ №189650, видана 19.09.06 ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 19.09.06-19.09.16.
   Керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з ВАТ "НДУ" на обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства в бездокументарнiй формi.
   Реквiзити зберiгача, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй:
   Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест" (АТЗТ "Нафта-Iнвест"); код ЄДРПОУ 22760119; свiдоцтво про держреєстрацiю А01 № 617870, видане 25.07.95 виконкомом Херсонської мiськради; адреса м.Херсон, вул.Петренка, д.18; тлф 0552417245; лiцензiя на провадженностi зберiгача ЦП: АВ №534033, видана 01.06.10 ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 01.06.10-01.06.15.
   Керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з АТЗТ "Нафта-Iнвест" про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах товариства в бездокументарнiй формi.
   7. повiдомлення акцiонерiв про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, складене вiдповiдно до вимог нормативних документiв ДКЦПФР, здiйснити протягом 10 календарних днiв вiд дати прийняття рiшення поштовими вiдправленнями простими листами, або пiд особистий пiдпис. Органiзацiю повiдомлення покласти на генерального директора товариства.
   8. визначити дату припинення ведення реєстру: 30.04.2011р. Ця дата є датою припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором ТОВ "Скiф" № 53/1-р вiд 02.06.2009р. Процедуру закриття реєстру, зберiгання документiв системи реєстру протягом встановленого законодавством термiну та передачу копiй реєстру емiтенту здiйснити вiдповiдно до умов договору на ведення реєстртратором.
   визначити дату припинення здiйснення операцiй знерухомлення, матерiалiзацiї, пе-ремiщення щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв в системi реєстру: 20.04.11. Пiсля цiєї дати проведення операцiй щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв у системi реєстру власникiв IЦП дематерiалiзованого випуску, не здiйснюється.
   Визначити такий порядок вилучення сертифiкатiв акцiй дематерiалiзованого випуску: сертифiкати акцiй дематерiалiзованого випуску акцiонери мають передати емiтенту протягом одного мiсяця з дати закриття реєстру.
   9. питання щодо прийняття нової редакцiї статуту товариства розглянути на найближчих позачергових зборах, якi провести пiсля завершення процедури дематерiалiзацiї випуску акцiй товариства.
   10. обрати наглядову раду ВАТ "Новотроїцький МСЗ" на термiн 3 роки в складi 5 осiб, головою ради обрати Арутюнова Юрiя Миколайовича, членами ради - акцiонерiв Арутюнову Раїсу Михайлiвну, Арутюнова Артема Юрiйовича, Арутюнову Неллi Артурiвну, Голобородько Полiну Михайлiвнутворити колегiальний фiнансово контролюючий орган - ревiзiйну комiсiю, обрати ревiзiйну комiсiю ВАТ "Новотроїцький МСЗ" термiном на 3 роки у складi: голова комiсiї - акцiонер Комарова Валентина Гнатiвна, члени - акцiонери Нападiй Володимир Михайлович, Салтановський Андрiй Володимирович.
   12. Утворити та обрати одноосiбний виконавчий орган ВАТ "Новотроїцький МСЗ" в особi генерального директора товариства Арутюнова Михайла Юрiйовича на термiн до переобрання загальними зборами.
   Доручити головi наглядової ради пiдписати вiд iменi товариства трудовий договiр з новообраним генеральним директором.
   13. - вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися ВАТ "Новотроїцький МСЗ" протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 75 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Това-риства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, порики, договорiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими ВАТ "Новотроїцький МСЗ" виступає будь-якою iз сторiн, iз зазначен-ням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
   - повноваження з визначення конкретних розмiрiв, строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, вiдсотко-вої ставки за кредитними договорами надати наглядовiй радi товариства.

    
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна по Херсонськiй областi 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова наглядової ради  Арутюнов Юрiй Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 28.09.2001 1 024 994 19.01672739686% 1 024 994 
   Член наглядової ради  Арутюнова Раїса Михайлiвна  д/н № д/н, виданий д/н д/н 28.09.2001 1 206 145 22.37762432374% 1 206 145 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Комарова Валентина Гнатiвна  д/н № д/н, виданий д/н д/н 28.09.2001 63 0.00116883984% 63 
   Головний бухгалтер  Науменко Тетяна Iванiвна  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   Член ревiзiйної комiсiї  Нападiй Володимир Михайлович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 28.09.2001 63 0.00116883984% 63 
   Член ревiзiйної комiсiї  Салтановський Андрiй Володимирович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 28.09.2001 3 0.00005565904%
   Усього   3 899 177 72.34148305368 % 3 899 177 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнов Михайло Юрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1977
   Освіта Вища, Мiжрегiональний iнститут бiзнесу, м. Херсон
   Стаж керівної роботи (років) 13
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП "Юрма", виконавчий директор
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: виконання представницьких функцiй вiд iменi Товариства перед третiми особами без довiреностi, загальне та оперативне керiвництво виробничою дiяльнiстю Товариства, органiзацiя господарської дiяльностi Товариства та iнше. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу. Посадова особа переобрана директором загальними зборами акцiонерiв товариства 10.06.2011р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнов Юрiй Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Воронiжський технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 28
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватне пiдприємство "Юрма", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з виконавчим органом змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з виконавчим органом про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Обiймає посаду директора ПП "Юрма" (Херсонська обл., м.Таврiйськ, вул. Промислова, 4-А) Посадова особа переобрана головою наглядової ради загальними зборами акцiонерiв товариства 10.06.2011р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Ззазначення реквiзитiв паспорту не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнова Раїса Михайлiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Воронiжський технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 23
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ Торговий дiм "Сири Таврiї", директор
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з виконавчим органом змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з виконавчим органом про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа переобрана членоа наглядової ради загальними зборами акцiонерiв товариства 10.06.2011р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Комарова Валентина Гнатiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1957
   Освіта середньо-спецiальна, Углечеський технiкум харчової промисловостi
   Стаж керівної роботи (років) 17
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Новотроїцький комбiнат громадського харчування, завiдуюча магазином.
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi правлiння Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа переобрана головою ревiзiйної комiсiї загальними зборами акцiонерiв товариства 01.02.2011р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Науменко Тетяна Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1958
   Освіта Вища, Харкiвський iнститут iнженерiв будiвельного господарства
   Стаж керівної роботи (років) 9
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватне пiдприємство "Кюрiос", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу. Змiни головного бухгалтера протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Нападiй Володимир Михайлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1959
   Освіта Середня, Новотроїцька ЗОШ.
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Водiй КСП "Теплогарьовський".
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу Товариства. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу ревiзiйної комiсiї загальними зборами акцiонерiв товариства 01.02.2011р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Салтановський Андрiй Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1975
   Освіта Середньо-технiчна, технiкум Харкiвського державного технiчного унiверситету сiльського господарства
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Водiй Новотроїцької з/о школи №1.
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу Товариства. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу наглядової ради загальними зборами акцiонерiв товариства 01.02.2011р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 28.09.2001 1 024 994 19 1 024 994 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 28.09.2001 1 667 909 31 1 667 909 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 02.06.2004 982 777 18 982 777 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 28.09.2001 1 206 145 22 1 206 145 0 0 0
   Усього  4 881 825 91 4 881 825 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, Б. Грiнченка, буд.3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс (044) 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м.Херсон, Петренка, д.18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.08.2011
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод" є правонаступником ВАТ "Новотроїцький маслосирзавод", створеного в процесi приватизацiї.
   Новотроїцький маслосирзавод створено у жовтнi 1953 року. На той час його виробнича потужнiсть складала 73,0 т. молока. У 1993 роцi пiдприємство стало орендним. Пiд час приватизацiї, у 1996 роцi, орендне пiдприємство Новотроїцький маслосирзавод було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод". На сьогоднiшнiй день пiдприємство займається переробкою молочної сировини та виробництвом сирiв i iншої молочної продукцiї.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До складу товариства входять чотири основних цеха та шiсть додаткових дiлянок. Основнi цехи: сирцех, маслоцех, цех з виробництва молочної продукцiї та механiчний цех.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi у звiтному роцi здiйснювалася вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику №1-Б вiд 03.01.2011, вимогам, передбаченими Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V i Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.99 р. №89 й iншими нормативними документами.
   Стан синтетичного й аналiтичного облiку первинних документiв й облiкових регiстрiв в основному вiдповiдає вимогам, передбаченими нормативними документами по питанню органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi.
   Iнформацiя, що втримується у фiнансовiй звiтностi, 'рунтується на даних синтетичного облiку.
   У фiнансовiй звiтностi втримується iнформацiя, необхiдна внутрiшнiм й зовнiшнiм користувачам фiнансової звiтностi.
   Текст аудиторського висновку ТОВ Аудиторська фiрма
   "Апекс"
   ____________________________________________________________________________________________________
   73024, Україна, м. Херсон, Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв
   вул. Перекопська, 20, к.501 №1199 вiд 30.03.2001р.
   код ЄДРПОУ 23133442 (продовжено до 27.01.2016р. рiшенням АПУ №227/3 вiд 27.01.2011р.)
   тел./факс: (0552)49-80-11, 49-83-02 Свiдоцтво ДКЦПФР 000633 вiд 27.12.07
   E-mail: арех95@mail.ru (продовжено до 27.01.2016р. рiшенням ДКЦПФР №322 вiд 29.01.2011р.)

   I. Заголовок

   Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора)
   щодо фiнансової звiтностi за 2011 рiк
   публiчного акцiонерного товариства "Новотроїцький маслосирзавод"

   II. Адресеральному директору
   ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод"
   Арутюнову М.Ю.

   НКЦПФР

   III. Вступний параграф

   Основнi вiдомостi про емiтента: Публiчне акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод" перебуває за адресою: Херсонська обл., Новотроїцький р-н, смт. Новотроїцьке, вул. Шевченко, 154, код ЄДРПОУ 00447586.
   Товариство засновано Регiональним вiддiленням Фонду Державного майна по Херсонськiй областi й органiзацiєю орендарiв 29.12.94р. Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi №14941200000000040 видано Новотроїцькою районною державною адмiнiстрацiєю 08 червня 2004 року. Публiчне акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод" є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Новотроїцький маслосирзавод".
   Останнє внесення змiн до Статуту пiдприємства вiдбулося 21.06.2011р. за № 14941055013000040 вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 10.06.2011р.
   Остання реєстрацiйна дiя була здiйснена вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi тов зв'язку зi змiною найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Новотроїцький маслосирзавод".
   Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї - 01.02.2012р. за № 14941070017000040.

   Основними видами дiяльностi Товариства згiдно довiдки з ЄДРПОУ вiд 01.12.2004р. є:
   - 15.51.0 виробництво молочних продуктiв,
   - 60.24.1 дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту,
   - 52.11.0 роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом,
   - 51.33.0 оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiєю та жирами.

   На момент перевiрки Товариство отримало нову Довiдку з ЄДРПОУ вiд 24.02.2012р., згiдно якої основними видами дiяльностi є:
   - 10.51 переробка молока, виробництво масла та сиру,
   - 10.89 виробництво iнших харчових продуктiв,
   - 46.33 оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами,
   - 46.38 оптова торгiвля iншими продуктами харчування, у тому числi рибою, ракоподiбними i молюсками,
   - 47.11 роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинажно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами,
   - 49.41 вантажний автомобiльний транспорт.

   Дозвiльнi документи:
   - Лiцензiя комiтету з контролю за наркотиками на придбання, зберiгання, використання прекурсорiв згiдно списку 2 таблицi IV "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" вiд 10.06.2010р. Серiя АВ за № 533305. Строк дiї до 10.06.2015р.

   Пiд час перевiрки аудитори керувалися наступними законодавчими актами:
   - Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями;
   - Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , зокрема, Мiжнародних стандартiв аудиту 700,705, 706.
   - "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", рiшення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006р. зi змiнами та доповненнями;
   - Про затвердження змiн до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", рiшення ДКЦПФР №1482 вiд 20.10.2011р.;оження щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", рiшення ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006р.;
   - "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв ( крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики", рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р.;
   - Положення (стандарти) бухгалтерського облiку;
   - Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями;
   - Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями;
   - "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями.

   ТОВ Аудиторською фiрмою "Апекс" вiдповiдно до договору № А-12 вiд 21 березня 2012 року проведена ака перевiрка фiнансової звiтностi Товариства за час дiяльностi з 1 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року.

   Предметом аудита були питання перевiрки повноти, достовiрностi фiнансової звiтностi, складеної у вiдповiдностi до П(с)БО України у складi регулярної рiчної iнформацiї до НКЦПФР за 2011 рiк: Балансу (форма №1) за станом на 31 грудня 2011 року, Звiту про фiнансовi результати (форма №2), Звiту про рух грошових коштiв (форма №3), Звiту про власний капiтал (форма №4), Примiтки (форма №5). Об'єкти оподатковування за згодою пiдприємства не перевiрялися.

   Для перевiрки були наданi наступнi документи за 2011 рiк:
   - реєстрацiйнi та дозвiльнi документи;
   - наказ про облiкову полiтику;
   - фiнансова звiтнiсть за перiод, що перевiряється;
   - головна книги;
   - журнали проводок, аналiзи рахункiв, оборотно-сальдовi вiдомостi;
   - аналiтичнi вiдомостi по рахунках, якi мають аналiтику;
   - первиннi документи.

   Облiкова полiтика: Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi у звiтноздiйснювалася вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику №1-Б вiд 03.01.2011, вимогам, передбаченими Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V i Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.99 р. №89 й iншими нормативними документами.
   Стан синтетичного й аналiтичного облiку первинних документiв й облiкових регiстрiв в основному вiдповiдає вимогам, передбаченими нормативними документами по питанню органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi.
   Iнформацiя, що втримується у фiнансовiй звiтностi, 'рунтується на даних синтетичного облiку.
   У фiнансовiй звiтностi втримується iнформацiя, необхiдна внутрiшнiм й зовнiшнiм користувачам фiнансової звiтностi.


   IV. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

   Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення наданих для аудиторської перевiрки фiнансових звiтiввiдностi до нормативних вимог по органiзацiї бухгалтерського облiку й фiнансової звiтностi в Українi.
   Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення для аудиторської перевiрки документiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики.

   V. Вiдповiдальнiсть аудитора

   Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних норм, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що наданi документи не мiстять суттєвих викривлень.

   VI. Аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностi.

   Аудиторська перевiрка проведена з метою збору достатнiх доказiв для аудиторськогоу.
   Ми вважаємо, що у межах наданих нам документiв отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для виявлення нашої думки. Однак, оскiльки ми не брали участь в iнвентаризацiї запасiв пiдприємства, то ми не мали можливостi одержати досить аудиторських доказiв для вираження не модифiкованої думки.
   Пiсля проведених нами аудиторських процедур, результатом яких став висновок, є змога сформувати умовно - позитивну думку щодо фiнансової звiтностi Товариства.

   Висновок:

   На нашу думку, за винятком вищевказаних обмежень щодо обсягу перевiрки, фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно вiдображають фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року вiдповiдно до визначеної концептуальної основи, нормативних вимог по органiзацiї бухгалтерського облiку й фiнансової звiтностi в Українi.
   Пiдтверджуємо вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку i вiдповiднiсть Балансу (форма №1) , Звiту про фiнансовi результати (форма №2), Звiту про рух грошових коштiв (формвiту про власний капiтал (форма №4), Примiток (форма №5) один одному.

   VII. Пояснювальний параграф

   1. Iнформацiя за видами активiв

   1.1 Облiк необоротних активiв

   Облiк основних засобiв пiдприємство веде згiдно П(с)БО №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну 27.04.2000 р. №92.
   За станом на кiнець звiтного року пiдприємство має у своєму розпорядженнi власнi основнi засоби первiсною вартiстю 32474 тис.грн. i зношуванням 14784 тис.грн.
   Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по структурних пiдроздiлах i матерiально-вiдповiдальних особах.
   Протягом року пiдприємство здобувало основнi засоби на суму 5075 тис.грн., а саме:
   - будинки та споруди - 1822 тис.грн.,
   - машини та обладнання - 2157 тис.грн.,
   - транспортнi засоби - 1011 тис.грн.,
   - iнструменти, прилади, iнвентар - 48 тис.грн.,
   - МНМА - 37 тис.грн.
   Вибуло основних засобiв за звiтний перiод на 331 тис.грн. первiсної вартостi зi зносом 286 тис.грн.

   Iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом н.2011 р. згiдно наказу №163 вiд 22.11.2011 р. Розбiжнiсть облiкових даних з фактичною наявнiстю не встановлена.

   Нарахування амортизацiї проводиться вiдповiдно до п.26 П(с)БО №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну 27.04.2000 р. №92.
   Нарахована амортизацiї основних засобiв за звiтний рiк - 3002 тис.грн.

   Станом на кiнець року пiдприємство має у своєму розпорядженнi нематерiальнi активи первiсною вартiстю 69 тис.грн. i зношуванням 12 тис.грн.
   За рiк надiйшло нематерiальних активiв на загальну суму 57 тис.грн., а саме:
   - права на комерцiйнi позначення - 25 тис.грн.,
   - авторське право та сумiжнi з ним права - 32 тис.грн.
   Вибиття нематерiальних активiв протягом звiтного року не було.

   Станом на кiнець звiтного перiоду пiдприємство має у своєму розпорядженнi незавершене будiвництво у сумi 1215 тис.грн.

   Довгострокова дебiторська заборгованiсть на кiнець року складає 6 тис.грн. (договiр купiвлi-продажу майна вiд 18.12.2005р.; строк сплати вiдчуженої квартири пся рiвними частинами щомiсячно до 31.12.2015р.; рахується на субрахунку 183 "Iнша дебiторська заборгованiсть", який призначений для облiку довгострокової дебiторської заборгованостi, зокрема розрахункiв з працiвниками за виданими довгостроковими позиками тощо, iншими видами розрахункiв).

   1.2 Облiк оборотних активiв

   Облiк ТМЦ ведеться вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств й органiзацiй, затвердженої наказом Мiнфiну України 30.11.99 р. №291 i дiючими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

   На пiдприємствi значаться на кiнець звiтного року запаси на загальну суму 12883 тис.грн.:
   виробничi запаси в сумi - 2994 тис. грн., у т.ч.:
   - сировина й матерiали - 994 тис.грн.
   - паливо - 602 тис.грн.
   - тара й тарнi матерiали - 911 тис.грн.
   - будiвельнi матерiали - 174 тис.грн.
   - запаснi частини - 292 тис.грн.
   - МБП - 21 тис.грн.
   незаверобництво - 341 тис.грн.
   готова продукцiя - 9548 тис.грн.

   У бухгалтерському облiку виробничi запаси враховуються по первiснiй вартостi, готова продукцiя - по виробничiй собiвартостi, вiдповiдно до П(с)БО №9 "Запаси", затвердженому наказом Мiнфiну України 20.10.99 р. №246.

   Iнвентаризацiя запасiв проведена за станом на 01.12.2011 р. згiдно наказу №163 вiд 22.11.2011 р. Розбiжнiсть облiкових даних з фактичною наявнiстю не встановлена.

   Облiк дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Товариство веде вiдповiдно до П(с)БУ №10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнфiну 08.10.99 р. №237.

   Дебiторська заборгованiсть станом на кiнець звiтного перiоду склала:
   - за товари, роботи, послуги - 3443 тис.грн.
   - з бюджетом - 71 тис.грн.
   - за виданими авансами - 311 тис.грн.
   - iз внутрiшнiх розрахункiв - 3 тис.грн.
   - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 2 тис.грн. ахунки з покупцями й замовниками за товари, роботи, послуги пiдтверджуються бухгалтерськими документами й вiдбитi по стор.161 "Балансу" (форма №1) по первiснiй вартостi в сумi 3443 тис.грн. зi строками непогашення:
   до 12 мiсяцiв - 3443 тис грн.

   На кiнець року на пiдприємствi значаться кошти в сумi 222 тис.грн.:
   - в касi - 1 тис.грн.,
   - на рахунках в банках - 216 тис.грн.,
   - iншi рахунки - 5 тис.грн.
   Для зберiгання вiльних коштiв i проведення безготiвкових грошових розрахункiв пiдприємством вiдповiдно до Iнструкцiї про вiдкриття банками рахункiв у нацiональнiй й iноземнiй валютi, затвердженої постановою Правлiння НБУ 12.11.2003р. №492 i зареєстрованої в Мiн'юстi України 17.12.2003 р. за № 1172/8494 вiдкритий розрахунковий рахунок.
   Рух коштiв на поточному рахунку пiдтверджено первинними документами, виписками банку. Наявнiсть коштiв на поточному рахунку вiдповiдають даним балансового рахунку 311,312.
   хункового рахунку здiйснюються операцiї, що забезпечують виробничо-господарську, комерцiйну й iншу дiяльнiсть, а також будь-якi iншi операцiї вiдповiдно до статутної дiяльностi пiдприємства.
   Порядок прийому, зберiгання, витрати й облiку коштiв у касi пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до Положення про порядок ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України, затвердженим постановою правлiння НБУ вiд 15.12.2004р. №637 (Зареєстровано в Мiн'юстi України 13.01.2005р. № 40/10320).

   1.3 Облiк витрат майбутнiх перiодiв
   Станом на кiнець року у "Балансi" пiдприємства вiдображенi витрати майбутнiх перiодiв у розмiрi 5 тис.грн.

   2. Iнформацiя про зобов'язання

   2.1 Облiк поточних зобов'язань

   Поточнi зобов'язання на пiдприємствi вiдображенi в основному вiдповiдно до П(с)БО №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.01.2000 р. №20 i станом на кiнець звiтного перiоду складаються з:
   короткостроковi кредити банку - 4000 тис.грн.
   кредиторської заборгованостi за товари роботги - 148 тис.грн.
   одержанi аванси - 1407 тис.грн.
   бюджетних платежiв - 740 тис.грн.
   по страхуванню - 46 тис.грн.
   iншi поточнi зобов'язання - 48 тис.грн.
   Заборгованiсть по оплатi працi становить 157 тис.грн., що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку.

   3. Iнформацiя про власний капiтал, сплату статутного фонду, вартiсть чистих активiв

   Структура й адекватнiсть визначення власного капiталу вiдповiдає П(с)БО №5 "Звiт про власний капiтал", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.99 р. №87.

   Статутний фонд Пiдприємства, оголошений вiдповiдно до Уставу становить 1 347 490,00 грн. (у "Балансi" вiдображено у розмiрi 1348 тис.грн.). Склад i структура статутного фонду визначається простими iменними акцiями в кiлькостi 5 389 960 (П'ять мiльйонiв триста вiсiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шiстдесят) штук номiнальною вартiстю однiєї акцiї 0,25 грн.
   Станом на кiнець звiтного року статутний капiтал Товариства сформований та сплачений повнiстю.
   Додаткового випуску акцiй в звiтноме було. Змiн статутного фонду протягом звiтного року не було.

   Станом на 01.04.2012р., згiдно iнформацiйних довiдок Депозитарiя ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (ЕДРПОУ - 30370711, лiцензiя ДКЦПФР серiї АВ 581322 вiд 19.09.2006р.) вiд 03.04.2012р. за №14924iд. та №14925iд. у зведеному облiковому реєстрi власникiв цiнних паперiв ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" загальна кiлькiсть ЦП складає 5 389 960 (П'ять мiльйонiв триста вiсiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шiстдесят) штук. За емiтентом акцiй не зареєстровано. Акцiй, якi належать Державi не має.

   Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй зареєстроване ДКЦПФР 17.05.2011 за № 250/1/11 втратило чиннiсть зв'язку з отриманням Свiдоцтва ДКЦПФР вiд дати реєстрацiї 17.05.2011р. за № 250/1/11, дата видачi 03.08.2011р. при дематериалiзацiї акцiй та переводу у бездокументарну форму iснування.
   Склад i структура статутного капiталу протягом звiтного року залишилася незмiнною, що пiдтверджується Глобальним сертифiкатом вiд 13.12.11 за реєим № 250/1/11. Глобальний сертифiкат депоновано 16.12.2011р.

   Iнший додатковий капiтал за рiк не змiнився та на кiнець складає - 2820 тис.грн.

   Пiдприємство за звiтний рiк спрацювало з прибутком 3103 тис.грн. i нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного року склав 25194 тис.грн.

   4.Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку (збитку)

   Формування доходiв i витрат на пiдприємствi здiйснюється в основному з урахуванням вимог П(с)БО №15 "Доход", затвердженого наказом Мiнфiну України 29.11.99 р. №290 i П(с)БО №16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.12.99 р. №318.
   Формування "Звiту про фiнансовi результати" на пiдприємствi здiйснюється з урахуванням вимог П(с)БУ №3, затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.99 р. № 87.

   Фiнансовi показники за звiтний рiк склали:
   Доход вiд реалiзацiї робiт, послуг - 87050 тис.грн.
   ПДВ - 14508 тис.грн.
   Чистий доход вiд реалiзацiї робiт, посл продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 72542 тис.грн
   Собiвартiсть реалiзованих продукцiї (товарiв послуг) - 63931 тис.грн.
   Валовий прибуток - 8611 тис.грн.
   Iншi операцiйнi доходи - 64 тис.грн.
   Адмiнiстративнi витрати - 2633 тис.грн.
   Витрати на збут - 1182 тис.грн.
   Iншi операцiйнi витрати - 245 тис.грн.
   Фiнансовi результати вiд операц. дiяльностi ( прибуток ) - 4615 тис.грн.
   Iншi фiнансовi доходи - 3 тис.грн.
   Iншi доходи - 2 тис.грн.
   Фiнансовi витрати - 583 тис.грн.
   Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування( прибуток) - 4037 тис.грн.
   Податок на прибуток - 934 тис.грн.
   Чистий прибуток - 3103 тис.грн.


   VII. Аудиторська думка щодо iншої допомiжної iнформацiї.

   1. Вартiсть чистих активiв.
   На кiнець звiтного року розрахункова вартiсть чистих активiв становить 29362 тис.грн. при статутному фондi 1348 тис.грн.
   Згiдно статтi 155, ч. 3 ЦК України, "Якщо по закiнченнi другого й кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться менше го капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу й зареєструвати вiдповiднi змiни до уставу у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає менше мiнiмального розмiру статутного капiталу, установленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".
   Дана норма законодавства не порушена, що є позитивним чинником i свiдчить про фiнансову стiйкiсть, стабiльнiсть пiдприємства i є гарантiєю iнтересiв його акцiонерiв i кредиторiв.

   2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей.
   Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою регулярною рiчною iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до ДКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено. (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть")

   3. Особлива iнформацiя
   Дiї, якi вплинули на фiнансово-господарський стан емiтента та призвели до значної змiни вартостi його цiннив, визначених частиною першою статтi 41 "Особлива iнформацiя про емiтента" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" протягом звiтного року не вiдбувалися.

   4. Значнi правочини
   Протягом звiтного перiоду Товариством було здiйснено значний правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до ст. 70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" №514-VI вiд 17.09.2008р.), а саме: кредитний договiр з ХОД АТ Райффайзен банк Аваль" за № 010/042-1-0/369 вiд 23.05.2011р. (кредитна лiнiя) на суму 7500 тис.грн.

   5. Стан корпоративного управлiння
   Товариство не приймало власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння.
   Посада внутрiшнього аудитора (служба внутрiшнього аудиту) вiдсутня.
   Спецiальної посади або вiддiлу, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами не має.
   У звiтному роцi було проведено однi черговi загальнi збори акцiонерiв та однi позачергових збори.
   У товариствi створено ревiзiйну комiсiю у складi 2-х осiб.

   причини скликання останнiх зборiв у звiтному перiодi:
   Реорганiзацiя Х
   Внесення змiн до статуту товариства Х
   Прийняття рiшення про змiну типу товариства Х
   Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства; -
   Прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу товариства -
   Обрання голови та членiв наглядової ради, прийняття рiшення про припинення їх повноважень Х
   Обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень Х
   Iнше -

   У товариствi iснують наступнi документи:
   Положення про загальнi збори акцiонерiв -
   Положення про наглядову раду -
   Положення про виконавчий орган (правлiння) -
   Положення про посадових осiб акцiонерного товариства Х
   Положення про ревiзiйну комiсiю -
   Положення про акцiї акцiонерного товариства -
   Положення про порядок розподiлу прибутку -
   Iнше (запишiть) -

   Акцiонери можуть отримати iнформацiю про дiяльнiсть товариства наступним чином:
   Iнформацiя розповсюджується на загальних збора Х
   Пубя у пресi, оприлюднюється в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних ДКЦПФР про ринок цiнних паперiв Х
   Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в товариствi Х
   Копiї документiв надаються на запит акцiонера -
   Iнформацiя розмiщується на власнiй iнтернет-сторiнцi товариства -

   Судових справ, в яких стороною виступає Товариство, протягом звiтного року не було.
   Товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
   Товариство планує залучити iнвестицiї шляхом отримання кредитiв банкiв. По залученню iноземних iнвестицiй товариство не визначилось.

   Протягом 2011 року Товариством було змiнено осiб, якi ведуть облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України та якi ведуть облiк цiнних паперiв i у звiтному роцi, а саме:
   - обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента ведеться Депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (ЕДРПОУ - 30370711, лiцензiя ДКЦПФР серiї АВ 581322 вiд 19.09.2006р.) згiдно договору про обслугоемiсiї цiнних паперiв № Е4105 вiд 04.08.2011р.),
   - вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникам, зберiгання цiнних паперiв ведеться Зберiгачом ТОВ "Нафта-Iнвест" (код ЄДРПОУ 22760119, лiцензiя ДКЦПФР серiї АВ №534033 вiд 01.06.2010р.,) згiдно договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперiах за №68-ДЕМ вiд 14.06.2011р.

   6. Аналiз показникiв фiнансового стану пiдприємства

   Для визначення фiнансового стану пiдприємства зробленi оцiнки лiквiдностi й фiнансової стабiльностi пiдприємства:
   № п/п Найменування коефiцiєнтiв 01.01.2011 р. 31.12.2011 р. Оптимальне значення
   1. Лiквiднiсть:
   1.1 загальна (коефiцiєнт покриття) 1,99 2,59 1-2
   1.2 швидка 0,35 0,62 0,25-0,5
   1.3 абсолютна 0,03 0,03 0,25-0,5
   2. Фiнансова стабiльнiсть
   2.1. Фiнансова незалежнiсть (Коеф. концентрацiї власного капiталу) 0,76 0,82 >0,5-1
   2.2. Коеф. концентрацiї позикового капiталу 0,20,5-1
   2.3. Фiнансова стабiльнiсть (коефiцiєнт важеля) 0,32 0,22 0,5-1
   3. Рентабельнiсть 2010 рiк 2011 рiк
   3.1. Рентабельнiсть продажiв 0,06 0,04
   3.2. Рентабельнiсть активiв 0,15 0,09
   3.3 Рентабельнiсть капiталу 0,19 0,11

   1. Оцiнка лiквiдностi пiдприємства:

   Оцiнка лiквiдностi пiдприємства дозволяє визначити його можливiсть вчасно й у повному обсязi погасити свої поточнi зобов'язання.

   1.1. Коефiцiєнт покриття вказує, скiльки гривень поточних активiв доводиться на 1 гривню поточних зобов'язань:

   Оборотнi активи (стр.260) + Витрати майбутнiх перiодiв (стр.270)
   Кп = --------------------------------------------
   Поточнi зобов'язання (стр.620) + Доходи майбутнiх перiодiв (стр.630)

   На початок перiоду: На кiнець перiоду:
   16806 + 3 16935 + 5
   Кп = ------------------- = 1,99 Кп = ------------------ = 2,59
   84 6546

   Значення коефiцiєнта покриття за аналiзований перiод збiльшилося та є бiльшим, нiж оптимальне значення. Iншими словами, на одну гривню поточних зобов'язань пiдприємство має 2,59 грн. поточних активiв.

   1.2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi вказує, скiльки найбiльш лiквiдних активiв доводиться на кожну гривню поточних зобов'язань.

   Оборотнi активи (стр.260)- Запаси (стр.100-140)+Витрати майбутнiх перiодiв (стр.270)
   Кб.л. = -----------------------------------------------------------------------------
   Поточнi зобов'язання (стр.620) + Доходи майбутнiх перiодiв (стр.630)

   На початок перiоду: На кiнець перiоду:
   16806 - 13856 + 3 16935 - 12883 + 5
   Кбл = --------------------------- = 0,35 Кбл = ------------------------ = 0,62
   8459 6546

   Коефiцiєнт за аналiзований перiод збiльшився та має значення бiльше, нiж оптимальне i на кiнець перiоду показує,1 гривню поточних зобов'язань доводиться 0,62 грн. лiквiдних активiв пiдприємства.

   1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi вказує, яка частина поточних зобов'язань, може бути погашена даним пiдприємством негайно.

   Кошти i їхнi еквiваленти (стр.230-240)
   Ка.л. = ------------------------------------------------------------------------------
   Поточнi зобов'язання (стр.620) + Доходи майбутнiх перiодiв (стр.630)

   На початок перiоду: На кiнець перiоду:
   280 222
   Кал = ------------------ = 0,03 Кал = --------------- = 0,03
   8459 6546

   Значення вказує, що тiльки 0,03 частина поточних зобов'язань, тобто 3%, може бути погашена негайно за рахунок коштiв.

   Виходячи з даних коефiцiєнтiв покриття й швидкої лiквiдностi, можна зробити висновок, що акцiонерне товариство має сприятливу структуру активiв з поглшення заборгованостi за рахунок оборотних активiв.

   2.Оцiнка фiнансової стабiльностi пiдприємства:

   З позицiї довгострокової перспективи фiнансова стабiльнiсть пiдприємства характеризується структурою джерел коштiв, ступенем залежностi вiд iнвесторiв i кредиторiв. Джерелами коштiв пiдприємства є власний i позиковий капiтал. Спiввiдношення мiж цими величинами дозволяє оцiнити довгострокову платоспроможнiсть пiдприємства.

   2.1. Коефiцiєнт концентрацiї власного капiталу, або коефiцiєнт автономiї, коефiцiєнт незалежностi, визначає частку коштiв власникiв пiдприємства в загальнiй сумi коштiв, внесених у майно пiдприємства. Характеризує можливiсть пiдприємства виконати свої зовнiшнi зобов'язання за рахунок використання власних коштiв, незалежнiсть його функцiонування вiд позикових коштiв.

   Власний капiтал (стр.380)
   Кавт= ----------------------------------------------------
   Активи пiдприємства (стр.280)

   На початок перiоду На кiнець перiоду:
   26259 29362
   Кавт = -------------- = 0, 76 Кавт = --------------- = 0,82
   34718 35908

   Коефiцiєнт показує, що пiдприємство в загальнiй сумi фiнансових ресурсiв має 82 % власного капiталу. Отже, у фiнансуваннi пiдприємства бiльшою мiрою використанi власнi кошти.

   2.2. Коефiцiєнт концентрацiї позикового капiталу. Характеризує частку позикових коштiв у загальнiй сумi коштiв, вкладених у майно пiдприємства.

   Позиковий капiтал (стр.430+480+620+630)
   Ккзк = ---------------------------------------------------------------
   Активи пiдприємства (стр.280)


   На початок перiоду: На кiнець перiоду:
   8459 6546
   Ккзк = ---------------- = 0,24 Ккзк = ----------------- = 0,18
   34718 35908

   Коефiцiєнт показує, що пiдприємство в загальнiй сумi фiнансових ресурсiв має 18 % позикоiталу. Це свiдчить про те, що пiдприємство меншою мiрою залежить вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.

   2.3. Коефiцiєнт спiввiдношення позикового капiталу й власного, або коефiцiєнт важеля, дає найбiльш загальну оцiнку фiнансової стабiльностi пiдприємства, тобто вказує, скiльки на 1 гривню власних коштiв, вкладених в активи пiдприємства доводиться позикових.

   Позиковий капiтал (стр.430+480+620+630)
   Кр= --------------------------------------------------------------------
   Власний капiтал (стр.380)

   На початок перiоду: На кiнець перiоду:
   8459 6546
   Кр = ----------- = 0,32 Кр = ---------- = 0,22
   26259 29362

   Показник на кiнець звiтного року показує, що на кожну 1 гривню власних коштiв доводиться 0,22 гривень позикових коштiв.

   Значення коефiцiєнтiв фiнансової незалежностi й стабiльностi пiдприємства говорять про те, що джерелом фiнансування пiдприємства бiльш є власнi кошти.


   3.Оцiнка рентабельностi пiдприємства

   При оцiнцi рентабельностi визначають вiдношення прибутку до наступних показникiв:

   3.1. Рентабельнiсть продажiв. Показник показує, який прибуток з однiєї гривнi продажу одержало пiдприємство.
   Чистий прибуток (стр.220 Ф№2)
   Рп.=-------------------------------------------------------
   Чиста реалiзацiя (стр.035 Ф№2)

   За попереднiй перiод: За звiтний перiод:
   4551 3103
   Рп = ----------------- = 0,06 Рп = ----------------- = 0,04
   82462 72542
   З розрахунку коефiцiєнта рентабельностi продажiв видно, що рентабельнiсть продажiв за звiтний рiк становить 0,04 гривень прибутку з кожної гривнi продажiв.

   3.2.Рентабельнiсть активiв. Показник характеризує, наскiльки ефективне пiдприємство використає свої активи для одержання прибутку, тобто який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активємства.

   Чистий прибуток (стр.220 ф№2)
   Ра=------------------------------------------------------------------------------
   Активи на поч. р.(стр.080+260+270 гр.3 Ф№1)+ Активи на кiнець р.(стр.080 +260+270 гр.4 ф№1)) : 2

   За попереднiй перiод: За звiтний перiод:
   4551 3103
   Ра = ------------------------- = 0,15 Ра = --------------------------------- = 0,09
   (26067 + 34718) : 2 (34718 + 35908) : 2

   Значення показника свiдчить, що кожна гривня, вкладена в активи, за звiтний рiк приносить прибуток 0,09 гривнi.

   3.3. Рентабельнiсть капiталу. Показник характеризує наскiльки ефективно пiдприємство використає власний капiтал.

   Чистий прибуток (стр.220 ф№2)
   Рк = -----------------------------------------------------------------------------------------
   (Власний капiтал поч..р.(с.380 ф№1) + Власний капiтал кiнець р.(с.380ф№1)) : 2

   За попеперiод: За звiтний перiод:
   4551 3103
   Рк = --------------------- = 0,19 Рк = ---------------------------------- = 0,11
   (21708 + 26259) : 2 (26259 + 29362) : 2


   Значення показника свiдчить, кожна гривня власного капiталу за звiтний рiк приносить прибуток 0,11 гривнi.


   VIII. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

   - повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Апекс";
   - свiдоцтво про включення до Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 1199 вiд 30.03.2001р., продовжено до 27.01.2016 р. рiшенням АПУ № 227/3 вiд 27.01.2011р.,
   - свiдоцтво ДКЦПФР серiї АБ 000633 вiд 27.12.07р.,продовжено до 27.01.2016р. рiшенням ДКЦПФР №322 вiд 29.01.2011р.,
   - Мiсцезнаходження: Україна, 73024, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Перекопська, 20, оф. 501,
   - тел.: (0552) 49-80-11, факс: (0552) 49-83-02.   IХ. Дата i номер договору на проведення аудиту: № А-11 березня 2012 р.


   Х. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: з 03 квiтня по 10 квiтня 2012р.
   Директор ТОВ АФ "Апекс" ________________ Нiчiк
   (сертифiкат серiї А № 005554 вiд 22.07.2003р.)

   М.П.   XI. Дата аудиторського висновку " 10 " квiтня 2012р.   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами продукцiї, яку виробляє товариство, являються масло тваринне, сир жирний та iнша молочна продукцiя.
   Основними споживачами продукцiї ВАТ "Новотроїцький маслосирзавод" являються торгiвельнi мережi Одеської областi, Криму та Запорiзької обл.
   Основними конкурентами ВАТ "Новотроїцький маслосирзавод" є ВАТ "Бериславський сирзавод" та ВАТ "Чаплинський маслосирзавод". Однак продукцiя, яку виробляє товариство якiсна, має добрий смак та зручну упаковку.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв вiдчужено активiв на загальну суму 5796,5 тис. грн. в тому числi продано АЗС - 2007 рiк, вартiстю - 2800,0 тис. грн., 2008 роцi нерухомiсть - 26,8 тис. грн., 4 транспортних засоби вартiстю 510,7 тис. грн., використане обладнання - 2379,0 тис грн., земельну дiлянку - 80,0 тис. грн.
   Товариство за останнi п'ять рокiв витрачено на капiтальнi iнвестицiї 24527,8 тис. грн.. в тому числi, 2006 роцi - 4275,1 тис. грн., 2007 роцi - 5761,7 тис. грн., 2008 роцi - 5942,0 тис. грн., 2009 роцi-3643 тис. грн., 2010 роцi - 4906 тис. грн. Починаючи з 2006 року керiвництвом пiдприємства вжитi заходи щодо модернiзацiї, реконструкцiї та придбання виробничих активiв заводу.
   У 2011р. придбано основних засобiв на загальну суму 5075 тис. грн..а саме;
   1. Виконано ремонтних робiт споруд на суму -1822. тис. грн., в т. ч. по благоустрiю територiї заводу на суму 385 тис. грн.
   2. Придбано машин та обладнання на суму 2157тис.грн. а саме:
   - котел ДКВР4/14 -634,4 тис. грн; 30 контейнерiв для сиру 250 тис. грн Автоматизивана пастеризацiйна охолоджувальна установка АПОУП-П-15 на суму 500тис.грн.Сепаратор -сливкоотделитель Ж5ОС-5- 485 тис. грн.. 6 насосiв на суму -36 тис. грн.; система холодильна RSH-HEO 9X-42 тис. грн.; кран мостовой однобалочний -37 тис. грн. вентилятор ВДИ 10 -20 тис.грн, димосос ДН-9-19.тис. грн., економайзер 78 тис. грн. iншi -50,6 тис. грн.
   3. Придбано транспортних засобiв на суму 1011 тис. грн. :автомобiль Фольксваген T5GP Caravella TL KR- 430 тис. грн., полуприцеп -цистерна ППЦ-30-64229 24/3/3 на суму-525 тис. грн., кап.ремонт електропогрузчика -56 тис. грн.
   4.Iнструменти, прилади .iнвентар - 48 тис. грн., в т.ч.комп"ютер с МФУ -10тис. грн.; прилади для лабораторiї -електрод, РНметр -4,1 тис. грн, iншi iнструменти - 33,9 тис.грн.
   5. Нематериальнi активи -програми бухгалтерського облiку -32тыс. грн.., Свiдоцтво на товарний знак -25 тис. грн.
   Вибуло за рiк основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 331 тис. грн. Продано 2 тра засоба на суму 12 тис. грн. обладнання суму -52 тис. грн. Лiквiдовано застарiлого обладнання та iнвентара на суму-121 тис. грн

   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою, що впливає на дiяльнiсть товариства, являється нестача молочної сировини. Це пов`язано iз зменшенням поголiв`я крупної рогатої худоби у господарствах району.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi товариствам виплачено штрафiв на суму 457.63 грн., в т.ч. ПАТ "Херсонобленерго" згiдно рiшення суду - 321 грн. та до бюджету - 136,63 грн. за перевищення лiмiту викидiв забруднюючих речовин з екологiчного податку .
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається за рахунок власних коштiв, а також позикових коштiв у виглядi банкiвських кредитiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Для подальшого розвитку пiдприємства необхiдно розширювати асортимент за рахунок нових видiв твердих сирiв та введення в експлуатацiю нового цеху по виробництву плавлених сирiв. Планується провести замiну дiючого старого обладнання та провести роботи по енергозбереженню.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не проводило.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звiтному перiодi закiнчена судова справа №10/174-ПД-10 вiд 03.12.10р з ПАТ "Херсонобленерго". Сплачено штраф у сумi 321 грн.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Формування доходiв i витрат на пiдприємствi здiйснюється в основному з урахуванням вимог П(с)БО №15 "Доход", затвердженого наказом Мiнфiну України 29.11.99 р. №290 i П(с)БО №16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.12.99 р. №318.
   Фiнансовi показники за звiтний рiк склали:
   Доход вiд реалiзацiї робiт, послуг - 87050 тис.грн.
   ПДВ - 14508 тис.грн.
   Чистий доход вiд реалiзацiї робiт,
   посл продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 72542 тис.грн
   Собiвартiсть реалiзованих продукцiї
   (товарiв, робiт, послуг) - 63931 тис.грн.
   Валовий прибуток - 8611 тис.грн.
   Iншi операцiйнi доходи - 64 тис.грн.
   Адмiнiстративнi витрати - 2633 тис.грн.
   Витрати на збут - 1182 тис.грн.
   Iншi операцiйнi витрати - 245 тис.грн.
   Фiнансовi результати вiд операц.
   дiяльностi ( прибуток ) - 4615 тис.грн.
   Iншi фiнансовi доходи - 3 тис.грн.
   ходи - 2 тис.грн.
   Фiнансовi витрати - 583 тис.грн.
   Фiнансовi результати вiд звичайної
   дiяльностi до оподаткування(прибуток)- 4037 тис.грн.
   Податок на прибуток - 934 тис.грн.
   Чистий прибуток - 3103 тис.грн.
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   15662.000   17690.000   0.000   0.000   15662.000   17690.000
     — будівлі та споруди   8477.000   9817.000   0.000   0.000   8477.000   9817.000
     — машини та обладнання   5065.000   5524.000   0.000   0.000   5065.000   5524.000
     — транспортні засоби   1203.000   1625.000   0.000   0.000   1203.000   1625.000
     — інші   917.000   724.000   0.000   0.000   917.000   724.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   15662.000   17690.000   0.000   0.000   15662.000   17690.000
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 32474,0 тис. грн., знос - 14784,0 тис. грн. Знос основних засобiв нараховується за методом та в розмiрах, передбаченних ст. 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   29362.000 26259.000
   1348.000 1348.000
   1348.000 1348.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(29362.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1348.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 4000.000  X X
   Короткостроковий кредит  23.05.2011  4000.000  15.500000000000  16.05.2012 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  X д/н 
   Податкові зобов'язання X 740.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 1806.000  X X
   Усього зобов'язань X 6546.000  X X
   Опис: Поточнi зобов'язання на пiдприємствi вiдображенi в основному вiдповiдно до П(с)БО №11 "Зобов'язання", затвердженого накаiну України 31.01.2000 р. №20 i станом на кiнець звiтного перiоду складаються з:
   короткостроковi кредити банку - 4000 тис.грн.
   кредиторської заборгованостi за товари роботи, послуги - 148 тис.грн.
   одержанi аванси - 1407 тис.грн.
   бюджетних платежiв - 740 тис.грн.
   пванню - 46 тис.грн.
   iншi поточнi зобов'язання -ис.грн.
   Заборгованiсть по оплатi працi становить 157 тис.грн. 
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2011 1 1
   2 2010 1 0
   3 2009 0 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Приведення найменування товариства у вiдповiднiсть до ЗУ "Про акцiонернi товариства"  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Ні 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Так 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні  Так  Так  Ні  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Ні  Так  Так  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Так  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) Змiна аудитора не вiдбувалась.  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий товариство не має кодексу копоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 01.01.2012
   Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод" За ЄДРПОУ 00447586
   Територія 75300, Херсонська область, Новотроїцький р-н, смт. Новотроїцьке, вул. Шевченка, б. 154 За КОАТУУ 6524455100
   Організаційно-правова форма господарювання За КОПОФГ 233
   Орган державного управління Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв За КВЕД 15.51.0
   Одиниця виміру Контрольна сума
   Адреса 75300, Херсонська область, Новотроїцький р-н, смт. Новотроїцьке, вул. Шевченка, б. 154
   Середня кількість працівників
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 0 57
   Первісна вартість 011 12 69
   Накопичена амортизація 012 12 12
   Незавершене будівництво 020 2239 1215
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 15662 17690
   Первісна вартість 031 27730 32474
   Знос 032 12068 14784
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   первісна вартість 036 0 0
   накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 8 6
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 17909 18968
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 2817 2994
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 110 341
   готова продукція 130 10929 9548
   Товари 140 0 0
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 1681 3443
   первісна вартість 161 1681 3443
   резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 143 71
   за виданими авансами 180 828 311
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 3
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 18 2
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 280 222
   у т. ч. в касі 231 8 1
   в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 0 0
   Усього за розділом ІІ 260 16806 16935
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 3 5
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 34718 35908

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 1348 1348
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 2820 2820
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 22091 25194
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 26259 29362
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 0 0
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
   Усього за розділом ІІІ 480 0 0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 4000 4000
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 112 148
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 3810 1407
   з бюджетом 550 189 740
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 50 46
   з оплати праці 580 163 157
   з учасниками 590 0 0
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 135 48
   Усього за розділом IV 620 8459 6546
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 34718 35908
   Примітки:
   За станом на кiнець звiтного року пiдприємство має у своєму розпорядженнi власнi основнi засоби первiсною вартiстю 32474 тис.грн. i зношуванням 14784 тис.грн.
   Протягом року пiдприємство здобувало основнi засоби на суму 5075 тис.грн., а саме:
   - будинки та споруди - 1822 тис.грн.,
   - машини та обладнання - 2157 тис.грн.,
   - транспортнi засоби - 1011 тис.грн.,
   - iнструменти, прилади, iнвентар - 48 тис.грн.,
   - МНМА - 37 тис.грн.
   Вибуло основних засобiв за звiтний перiод на 331 тис.грн. первiсної вартостi зi зносом 286 тис.грн.
   Нараховано амортизацiї основних засобiв за звiтний рiк - 3002 тис.грн.
   Станом на кiнець року пiдприємство має у своєму розпорядженнi нематерiальнi активи первiсною вартiстю 69 тис.грн. i зношуванням 12 тис.грн.
   За рiк надiйшло нематерiальних активiв на загальну суму 57 тис.грн., а саме:
   - права на комерцiйнi позначення - 25 тис.грн.,
   - авторське право та сумiжнi з ним права - 32 тис.грн.
   Вибиття нематерiальних активiв протягом звiтного року не булСтаном на кiнець звiтного перiоду пiдприємство має у своєму розпорядженнi незавершене будiвництво у сумi 1215 тис.грн.
   Довгострокова дебiторська заборгованiсть на кiнець року складає 6 тис.грн.
   На пiдприємствi значаться на кiнець звiтного року запаси на загальну суму 12883 тис.грн.:
   виробничi запаси в сумi - 2994 тис. грн., у т.ч.:
   - сировина й матерiали - 994 тис.грн.
   - паливо - 602 тис.грн.
   - тара й тарнi матерiали- 911 тис.грн.
   - будiвельнi матерiали - 174 тис.грн.
   - запаснi частини - 292 тис.грн.
   - МБП - 21 тис.грн.
   незавершене виробництво - 341 тис.грн.
   готова продукцiя - 9548 тис.грн.
   Дебiторська заборгованiсть станом на кiнець звiтного перiоду склала:
   - за товари, роботи, послуги - 3443 тис.грн.
   - з бюджетом - 71 тис.грн.
   - за виданими авансами - 311 тис.грн.
   - iз внутрiшнiх розрахункiв - 3 тис.грн.
   - iнша поточна дебiторська заборгованiсть- 2 тис.грн.
   Розрахунки з покупцяовниками за товари, роботи, послуги вiдбитi по стор.161 "Балансу" (форма №1) по первiснiй вартостi в сумi 3443 тис.грн. зi строком непогашення до 12 мiсяцiв.
   На кiнець року на пiдприємствi значаться кошти в сумi 222 тис.грн.:
   - в касi - 1 тис.грн.,
   - на рахунках в банках - 216 тис.грн.,
   - iншi рахунки - 5 тис.грн.
   Поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду складаються з:
   короткостроковi кредити банку - 4000 тис.грн.
   кредиторської заборгованостi за товари роботи, послуги - 148 тис.грн.
   одержанi аванси - 1407 тис.грн.
   бюджетних платежiв - 740 тис.грн.
   по страхуванню - 46 тис.грн.
   iншi поточнi зобов'язання - 48 тис.грн.
   Заборгованiсть по оплатi працi становить 157 тис.грн.


  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 87050 98954
   Податок на додану вартість 015 14508 16492
   Акцизний збір 020 0 0
     025 0 0
   Інші вирахування з доходу 030 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 72542 82462
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 63931 72918
   Валовий:    
   — прибуток 050 8611 9544
   — збиток 055 0 0
   — Інші операційні доходи 060 64 23
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 0 0
   Адміністративні витрати 070 2633 2618
   Витрати на збут 080 1182 797
   Інші операційні витрати 090 245 77
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 4615 6075
   — збиток 105 0 0
   Доход від участі в капіталі 110 0 0
   Інші фінансові доходи 120 3 223
   Інші доходи 130 2 2
   Фінансові витрати 140 583 193
   Витрати від участі в капіталі 150 0 0
   Інші витрати 160 0 0
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 4037 6107
   збиток 175 0 0
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 934 1556
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 3103 4551
   — збиток 195 0 0
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 3103 4551
   — збиток 225 0 0
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 55843 70717
   Витрати на оплату праці 240 4533 5066
   Відрахування на соціальні заходи 250 1391 1591
   Амортизація 260 3002 2958
   Інші операційні витрати 270 2014 2436
   Разом 280 66783 82768

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 5 389 9605 389 960
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 5 389 9605 389 960
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.57570.8444
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.57570.8444
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству чистий прибуток у сумi 3103 тис. грн. (в 2010 роцi - 4551 тис. грн.). Доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зменшився порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року на 11904 тис. грн. та склав 87050 тис.грн.
   В 2011 роцi зменшились операцiйнi витрати (розд. II). Так, матерiальнi затрати зменшились на 14874 тис. грн., витрати на оплату працi на 533 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи на 200 тис. грн., iншi операцiйнi витрати (р. 270) на 422 тис. грн. Разом операцiйнi витрати товариства за звiтний рiк склали 66783 тис. грн.  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 85697 99625
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 0 0
   Повернення авансів 030 219 505
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
   Цільового фінансування 060 0 0
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 73 69
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 13650 39678
   Авансів 095 52374 49891
   Повернення авансів 100 0 0
   Працівникам 105 3754 4174
   Витрат на відрядження 110 32 35
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 7719 0
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 858 1840
   Відрахувань на соціальні заходи 125 1543 1664
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 723 834
   Цільових внесків 140 0 0
   Інші витрачання 145 59 136
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 5277 1947
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 5277 1947
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 64 20
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 4819 5845
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -4755 -5825
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 12015 4500
   Інші надходження 330 3 223
   Погашення позик 340 12015 750
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 583 193
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -580 3780
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -580 3780
   Чистий рух коштів за звітний період 400 -58 -98
   Залишок коштів на початок року 410 280 378
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 222 280
   Примітки:
   Звiт ф.3 вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах товариства за звiтний 2011 рiк. Аналiз звiту показує, як впливають рiзнi господарськi операцiї на грошовi потоки.
   Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод принесли товариству надходження грошових коштiв у сумi 5277 тис. грн., що на 3330 тис.грн. бiльше в порiвняннi з аналогiчним перiодом 2010 року.
   Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi склав видаток у сумi 4755 тис.грн.
   Результатом фiнансової дiяльностi товариства у звiтному перiодi став видаток у сумi 580 тис. грн.
   Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав видаток у сумi 58 тис.грн.
   З урахуванням розмiру залишку коштiв на початок року (280 тис.грн.), залишок коштiв на кiнець року становить 222 тис. грн.

  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 1348 0 0 2820 0 22091 0 0 26259
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 050 1348 0 0 2820 0 22091 0 0 26259
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 3103 0 0 3103
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 3103 0 0 3103
   на кінець року 300 1348 0 0 2820 0 25194 0 0 29362
   Примітки:
   На кiнець звiтного перiоду розмiр власного капiталу товариства становить 29362 тис.грн. за рахунок отриманого у 2011р.чистого прибутку у сумi 3103 тис.грн.
   Власний капiтал складається з :
   статутного капiталу - 1348 тис.грн.
   iншого додаткового капiталу - 2820 тис.грн.
   нерозподiленого прибутку - 25194 тис.грн.
  • Примітки

   Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 32 0 0 0 0 0 0 12 12 44 12
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 12 12 0 0 0 0 0 0 0 -12 -12 0 0
   Разом 080 12 12 57 0 0 0 0 0 0 0 0 69 12
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — .

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 11435 2958 1822 0 0 0 0 484 0 2 0 13259 3442 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 11273 6208 2157 0 0 279 238 1662 0 5 0 13156 7632 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 2887 1684 1011 0 0 31 31 589 0 0 0 3867 2242 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 647 414 48 0 0 3 3 91 0 -3 0 689 502 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 889 434 0 0 0 9 5 139 0 -4 0 876 568 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 370 370 37 0 0 9 9 37 0 0 0 398 398 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 27730 12068 5075 0 0 331 286 3002 0 0 0 32474 14784 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 25595
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 0
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 0
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1885 1003
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 55 52
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 16 3
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 2152 157
   Разом 340 4108 1215

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 0
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 0 0
   Операційна курсова різниця 450 0 0
   Реалізація інших оборотних активів 460 64 58
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 1
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 0 186
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 564
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 3 19
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 0
   Інші доходи і витрати 630 2 0

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 1
   Поточний рахунок банку 650 216
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 5
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 222
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 994 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
   Паливо 820 602 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 911 0 0
   Будівельні матеріали 840 174 0 0
   Запасні частини 850 292 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 21 0 0
   Незавершене виробництво 890 341 0 0
   Готова продукція 900 9548 0 0
   Товари 910 0 0 0
   Разом 920 12883 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 3443 3443 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 2 2 0 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 934
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 0
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 934
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 934
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 3002
   Використано за рік - усього 1310 3002
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 3002
         з них машини та обладнання 1313 1455
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0