Створення: 04.04.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Генеральний директор       Арутюнов Михайло Юрiйович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод"
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00447586
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Новотроїцький р-н
        Поштовий індекс 75300
        Населений пункт смт. Новотроїцьке
        Вулиця, будинок вул. Шевченка, б. 154
        Міжміський код, телефон та факс (05548) 5-00-94, 5-00-91
        Електронна поштова адреса емітента
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) вiдсутня д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiв зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. ла ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду вiдсутня у зв'язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї у звiтному перiодi.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ВАТ "Новотроїцький МСЗ"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А00 № 241133
   Дата видачі 08.06.2004
   Орган, що видав свідоцтво Новотроїцька районна державна адмiнiстрацiя Херсонської областi
   Зареєстрований статутний капітал 1347490.00
   Сплачений статутний капітал 1347490.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ХОД ВАТ "Райффайзен банк Аваль"
   МФО банку 352093 Рахунок 260016247
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком ВАТ "Укрексiмбанк"
   МФО банку 322313 Рахунок 2600101282785

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   15.51.0 ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНИХ ПРОДУКТIВ
   52.11.0 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО З ПРОДОВОЛЬЧИМ АСОРТИМЕНТОМ
   60.24.1 ДIЯЛЬНIСТЬ АВТОМОБIЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв АВ № 533305 10.06.2010 Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення 15..2.10.0

   Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

   Найменування Місцезнаходження (поштова адреса) Опис
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 166 осiб, що на 2 особи менше нiж в 2009 р., середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) не має, чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за звiтний перiод становила 2 особи. Розмiр фонду оплати працi за 2010 рiк збiльшився у порiвняннi iз попереднiм 2009 роком на 641 тис. грн i склав 5066 тис. грн., що обумовлено зростанням заробiтної плати працiвникiв товариства. В 2010 роцi проводилась певна робота щодо пiдготовки професiйних кадрiв для пiдприємства. Навчено новим професiям безпосередньо на пiдприємствi 8 осiб з них 7 жiнок. Пiдвищили свою професiйну пiдготовку 13 працiвникiв, з них в вищих учбових закладах 4 спецiалiстiв. Витрати пов'язанi з пiдготовкою професiйних кадрiв в 2010 роцi склали 6,4 тис. грн.

   Інформація про дивіденди
   за звітний період за період попередній звітному
   за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   Примітки:
   Загальними зборами акцiонерiв 01.02.2011р. прийнято рiшення: в зв'язку з неоднозначнiстю визначень законодавства щодо порядку розподiлу прибутку, питання про розподiл прибутку розглянути на найближчих позачергових зборах, якi провести пiсля завершення процедури дематерiалiзацiї випуску акцiй товариства.
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   16.03.2010
   773
   1. Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2008-2009 р.р.
   2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї.
   3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства та розподiлу прибутку за 2008-2009 р.р.
   По питанню № 1 порядку денного одноголосно прийнято рiшення звiт генерального директора прийняти до уваги, затвердження звiту, балансу товариства за 2008-2009 р.р. здiйснити пiсля звiтiв та висновкiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї.
   По питанню № 2 порядку денного одноголосно прийнято рiшення роботу наглядової ради визнати задовiльною, звiт ради затвердити; звiт та висновки ревiзiйної комiсiї по балансам товариства затвердити, роботу РК визнати задовiльною.
   По питанню № 3 порядку денного одноголосно прийнято рiшення визнати роботу виконавчого органу задовiльною, звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2008-2009 р.р., баланси товариства за 2008-209 р.р. затвердити. Прибуток товариства на правити на ня обiгових коштiв товариства. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна по Херсонськiй областi 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова наглядової ради  Арутюнов Юрiй Миколайович  МО № 218533, виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй обл. 03.10.1996 28.09.2001 1 024 994 19.01672739686% 1 024 994 
   Член наглядової ради  Арутюнова Раїса Михайлiвна  МО № 039149, виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй обл. 25.12.1995 28.09.2001 1 206 145 22.37762432374% 1 206 145 
   Член наглядової ради  Арутюнов Артем Юрiйович  МР № 045942, виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй обл. 21.05.2003 02.06.2004 982 777 18.23347483098% 982 777 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Комарова Валентина Гнатiвна  МО № 287460, виданий Новотроїцьким РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 23.01.1997 28.09.2001 63 0.00116883984% 63 
   Головний бухгалтер  Науменко Тетяна Iванiвна  МО № 675926, виданий Новотроїцьким РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 10.03.1999 д/н 0 0.00000000000%
   Член наглядової ради  Арутюнова Нелi Артурiвна  ЕЕ № 907372, виданий Київським РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму 29.07.2004 02.06.2004 491 388 9.11672813898% 491 388 
   Член наглядової ради  Голобородько Полiна Михайлiвна  МО № 111661, виданий Новотроїцьким РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 27.05.1996 28.09.2001 22 0.00040816629% 22 
   Член ревiзiйної комiсiї  Нападiй Володимир Михайлович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 28.09.2001 63 0.00116883984% 63 
   Член ревiзiйної комiсiї  Салтановський Андрiй Володимирович  МО № 915620, виданий Новотроїцьким РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 05.07.2001 28.09.2001 3 0.00005565904%
   Усього   5 373 364 99.69209418994 % 5 373 364 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Генеральний директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнов Михайло Юрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 010421, виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй обл. 22.09.1995
   Рік народження 1977
   Освіта Вища, Мiжрегiональний iнститут бiзнесу, м. Херсон
   Стаж керівної роботи (років) 12
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП "Юрма", виконавчий директор
   Опис Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: виконання представницьких функцiй вiд iменi Товариства перед третiми особами без довiреностi, загальне та оперативне керiвництво виробничою дiяльнiстю Товариства, органiзацiя господарської дiяльностi Товариства та iнше. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу. Посадова особа переобрана генеральним директором загальними зборами акцiонерiв товариства 01.02.2011р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнов Юрiй Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 218533, виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй обл. 03.10.1996
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Воронiжський технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 27
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватне пiдприємство "Юрма", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з виконавчим органом змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з виконавчим органом про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа переобрана головою наглядової ради загальними зборами акцiонерiв товариства 01.02.2011р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнова Раїса Михайлiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 039149, виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй обл. 25.12.1995
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Воронiжський технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 22
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ Торговий дiм "Сири Таврiї", директор
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з виконавчим органом змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з виконавчим органом про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа переобрана членоа наглядової ради загальними зборами акцiонерiв товариства 01.02.2011р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнов Артем Юрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МР № 045942, виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй обл. 21.05.2003
   Рік народження 1987
   Освіта Вища, Кримський агротехнiчний унiверситет.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Менеджер-експедитор ПП "Юрма"
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з виконавчим органом змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з виконавчим органом про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу наглядової ради загальними зборами акцiонерiв товариства 01.02.2011р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Комарова Валентина Гнатiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 287460, виданий Новотроїцьким РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 23.01.1997
   Рік народження 1957
   Освіта середньо-спецiальна, Углечеський технiкум харчової промисловостi
   Стаж керівної роботи (років) 16
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Новотроїцький комбiнат громадського харчування, завiдуюча магазином.
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi правлiння Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа переобрана головою ревiзiйної комiсiї загальними зборами акцiонерiв товариства 01.02.2011р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Науменко Тетяна Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 675926, виданий Новотроїцьким РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 10.03.1999
   Рік народження 1958
   Освіта Вища, Харкiвський iнститут iнженерiв будiвельного господарства
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватне пiдприємство "Кюрiос", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу. Змiни головного бухгалтера протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнова Нелi Артурiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий ЕЕ № 907372, виданий Київським РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму 29.07.2004
   Рік народження 1983
   Освіта Вища, Кримський державний медичний унiверситет.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Лiкар-стоматолог Новотроїцької центральної районної лiкарнi
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з виконавчим органом змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з виконавчим органом про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу наглядової ради загальними зборами акцiонерiв товариства 01.02.2011р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Голобородько Полiна Михайлiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 111661, виданий Новотроїцьким РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 27.05.1996
   Рік народження 1951
   Освіта Вища, Одеський унiверситет харчової промисловостi iм. Ломоносова.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Економiст ВАТ "Новотроїцький МСЗ".
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з виконавчим органом змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з виконавчим органом про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу наглядової ради загальними зборами акцiонерiв товариства 01.02.2011р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Нападiй Володимир Михайлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1959
   Освіта Середня, Новотроїцька ЗОШ.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Водiй КСП "Теплогарьовський".
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу Товариства. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. На розкриття паспортних даних посадова особа згоди не надала. Посадова особа обрана до складу ревiзiйної комiсiї загальними зборами акцiонерiв товариства 01.02.2011р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Салтановський Андрiй Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 915620, виданий Новотроїцьким РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 05.07.2001
   Рік народження 1975
   Освіта Середньо-технiчна, технiкум Харкiвського державного технiчного унiверситету сiльського господарства
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Водiй Новотроїцької з/о школи №1.
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу Товариства. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу наглядової ради загальними зборами акцiонерiв товариства 01.02.2011р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Арутюнов Юрiй Миколайович МО № 218533, виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй обл. 03.10.1996 28.09.2001 1 024 994 19 1 024 994 0 0 0
   Арутюнов Михайло Юрiйович МО № 010421, виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй обл. 22.09.1995 28.09.2001 1 667 909 31 1 667 909 0 0 0
   Арутюнов Артем Юрiйович МР № 045942, виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй обл. 21.05.2003 02.06.2004 982 777 18 982 777 0 0 0
   Арутюнова Раїса Михайлiвна МО № 039149, виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй обл. 25.12.1995 28.09.2001 1 206 145 22 1 206 145 0 0 0
   Усього  4 881 825 91 4 881 825 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Скiф"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31221747
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73025, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 362036
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.07.2007
   Міжміський код та телефон (0552) 41-72-45
   Факс 41-72-44
   Вид діяльності Ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Новотроїцький маслосирзавод створено у жовтнi 1953 року. На той час його виробнича потужнiсть складала 73,0 т. молока. У 1993 роцi пiдприємство стало орендним. Пiд час приватизацiї, у 1996 роцi, орендне пiдприємство Новотроїцький маслосирзавод було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод". На сьогоднiшнiй день пiдприємство займається переробкою молочної сировини та виробництвом сирiв i iншої молочної продукцiї.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До складу товариства входять чотири основних цеха та шiсть додаткових дiлянок. Основнi цехи: сирцех, маслоцех, цех з виробництва молочної продукцiї та механiчний цех.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в 2010 роцi здiйснювалася вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику №192 вiд 14.01.2008, вимогам, передбаченими Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V i Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.99 р. №89 й iншими нормативними документами.
   Стан синтетичного й аналiтичного облiку первинних документiв й облiкових регiстрiв в основному вiдповiдає вимогам, передбаченими нормативними документами по питанню органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi.
   Iнформацiя, що втримується у фiнансовiй звiтностi, 'рунтується на даних синтетичного облiку.
   У фiнансовiй звiтностi втримується iнформацiя, необхiдна внутрiшнiм й зовнiшнiм користувачам фiнансової звiтностi.
   Текст аудиторського висновку ТОВ Аудиторська фiрма
   "АПЕКС"
   ____________________________________________________________________________________________________
   73024, Україна, м. Херсон, Свiдоцтво про внесення до реєстру
   вул. Перекопська, 20, к.501 суб'єктiв аудиторської дiяльностi
   тел./факс: (0552) 49-80-11 №1199 вiд 30.03.2001р.
   тел.: (0552) 49-83-02 продовжено до 30.03.2011р. рiшенням АПУ №161
   вiд 30.03.2006р. Емail: apex95@mail.ru
   Свiдоцтво ДКЦПФР серiї АБ №000633 вiд 27.12.2007р.

   № 6 вiд "11" лютого 2011р.


   I. Заголовок ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

   Аудиторський висновок
   про достовiрнiсть фiнансової звiтностi
   вiдкритого акцiонерного товариства
   "Новотроїцький маслосирзавод" за 2010 рiк.

   Цей аудиторський висновок складений вiдповiдно до вимог Мiжнатандартiв аудиту, надання впевненостi та етики , зокрема, Мiжнародних стандартiв аудиту 700,701,720.


   II. Адресат
   Генеральному директору
   ВАТ "Новотроїцький маслосирзавод"
   Арутюнову М.Ю.

   ДКЦПФР
   Херсонському територiальному управлiнню


   III. Вступний параграф

   Основнi вiдомостi про емiтента: ВАТ "Новотроїцький маслосирзавод" перебуває за адресою: Херсонська обл., Новотроїцький р-н, смт. Новотроїцьке, вул. Шевченко, 154, код ЄДРПОУ 00447586.
   Товариство засновано Регiональним вiддiленням Фонду Державного майна по Херсонськiй областi й органiзацiєю орендарiв 29.12.94р. Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi №14941200000000040 видано Новотроїцькою райожавною адмiнiстрацiєю 08 червня 2004 року.
   Основними видами дiяльностi Товариства є:
   - 15.51.0 виробництво молочних продуктiв,
   - 60.24.1 дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту,
   - 52.11.0 роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом,
   - 51.33.0 оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiєю та жирами.

   ТОВ Аудиторською фiрмою "Апекс" вiдповiдно до договору № А-6 вiд 07 лютого 2011 року була проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Товариства за час дiяльностi з 1 сiчня 2010 року по 31 грудня 2010 року.
   Предметом аудита були питання перевiрки повноти, достовiрностi фiнансової звiтностi за 2010 рiк: Балансу (форма №1) за станом на 31 грудня 2010 рок, Звiту про фiнансовi результати (форма №2), Звiту про рух грошових коштiв (форма №3), Звiту про власний капiтал (форма №4), Примiтки (форма №5), якi є невiд'ємною частиною цього висновку. Об'єкти оподатковування за згодою пiдприємства не перевiрялися.
   Облiкова полiтика: Органiхгалтерського облiку на пiдприємствi в 2010 роцi здiйснювалася вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику №192 вiд 14.01.2008, вимогам, передбаченими Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V i Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.99 р. №89 й iншими нормативними документами.
   Стан синтетичного й аналiтичного облiку первинних документiв й облiкових регiстрiв в основному вiдповiдає вимогам, передбаченими нормативними документами по питанню органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi.
   Iнформацiя, що втримується у фiнансовiй звiтностi, 'рунтується на даних синтетичного облiку.
   У фiнансовiй звiтностi втримується iнформацiя, необхiдна внутрiшнiм й зовнiшнiм користувачам фiнансової звiтностi.

   IV. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
   Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення для аудиторської перевiрки фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до нормативних вимог по органiзацiї бухгалтерського облiку й фiнансової звiтностi в Українi.
   Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення для аудиторської перевiрки документiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики.

   V. Вiдповiдальнiсть аудитора
   Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних норм, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що наданi документи не мiстять суттєвих викривлень.

   VI. Аудиторська думка
   Пiд час перевiрки аудитори керувалися наступними законодавчими актами:
   - Закни "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93 зi змiнами й доповненнями ( у редакцiї №140-V вiд 14.09.06);
   - Мiжнароднi стандарти аудита та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi використовуються в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, у т.ч. МСА 700,701,720;
   - "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", рiшення ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006р.;
   - "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", рiшення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006р.;
   - Положення (стандарти) бухгалтерського облiку;
   - Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р.;
   - Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р.
   - "Iнструкцiя про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiд i органiзацiй", наказ Мiнфiна вiд 30.11.99 №291 зi змiнами та доповненнями.
   Аудиторська перевiрка проводилась з 07 лютого по 11 лютого 2011р.
   Аудиторська перевiрка проведена з метою збору достатнiх доказiв для аудиторського висновку.
   Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для виявлення нашої думки. Однак, оскiльки ми не брали участь в iнвентаризацiї запасiв пiдприємства, то ми не мали можливостi одержати досить аудиторських доказiв для вираження безумовно - позитивної думки.
   Пiсля проведених нами аудиторських процедур, результатом яких став висновок, є змога сформувати умовно - позитивну думку щодо фiнансової звiтностi Товариства.
   Висновок:
   На нашу думку, за винятком вищевказаних обмежень щодо обсягу перевiрки, фiнансовi звiти Товариства справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2010 року вiдповiдно до нормативних вимог по органiзацiї бухгалтерського облiку й фiнансової звiтностi в Українi.
   Пiдтверджуємо вiдповiднiстфiнансової звiтностi даним облiку i вiдповiднiсть Балансу (форма №1), Звiту про фiнансовi результати (форма №2), Звiту про рух грошових коштiв (форма №3), Звiту про власний капiтал (форма №4), Примiток (форма №5) один одному.

   VII. Пояснювальний параграф
   1. Iнформацiя за видами активiв
   1.1 Облiк необоротних активiв
   Облiк основних засобiв пiдприємство веде згiдно П(с)БО №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну 27.04.2000 р. №92.
   За станом на кiнець звiтного року пiдприємство має у своєму розпорядженнi власнi основнi засоби первiсною вартiстю 27730 тис.грн. i зношуванням 12068 тис.грн.
   Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по структурних пiдроздiлах i матерiально-вiдповiдальних особах.
   Протягом року пiдприємство здобувало основнi засоби на суму 2836 тис.грн.
   Вибуло основних засобiв за звiтний перiод на 237 тис.грн. первiсної вартостi зi зносом 230 тис.грн.
   Iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2010 р. згiдно наказу №310А вiд 24.11.2010 р. Розбiоблiкових даних з фактичною наявнiстю не встановлена.
   Нарахована амортизацiї основних засобiв за звiтний рiк - 2958 тис.грн.
   Нарахування амортизацiї проводиться вiдповiдно до п.26 П(с)БО №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну 27.04.2000 р. №92.
   Пiдприємство не має у своєму розпорядженнi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в iншi пiдприємства.
   Станом на кiнець року пiдприємство має у своєму розпорядженнi нематерiальнi активи первiсною вартiстю 12 тис.грн. i зношуванням 12 тис.грн. За рiк надходження або вибиття нематерiальних активiв не було. Станом на кiнець звiтного перiоду пiдприємство має у своєму розпорядженнi незавершене будiвництво у сумi 2239 тис.грн.
   В склад довгострокової дебiторської заборгованостi включена заборгованiсть в розмiрi 8 тис.грн. (згiдно договору купiвлi-продажу майна вiд 18.12.2005р. строк сплати вiдчуженої квартири проводиться рiвними частинами щомiсячно до 31.12.2015р.), перенесеної з субрахунку 3771 "Розрахунки з iншими дебiторами" на субрахунокша дебiторська заборгованiсть", призначений для облiку довгострокової дебiторської заборгованостi, зокрема розрахункiв з працiвниками за виданими довгостроковими позиками тощо, iншими видами розрахункiв.

   1.2 Облiк оборотних активiв
   Облiк ТМЦ ведеться вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств й органiзацiй, затвердженої наказом Мiнфiну України 30.11.99 р. №291 i дiючими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
   На пiдприємствi значаться на кiнець звiтного року:
   виробничi запаси в сумi 2817 тис. грн., у т.ч.:
   сировина й матерiали - 786 тис.грн.
   паливо - 646 тис.грн.
   тара й тарнi матерiали - 915 тис.грн.
   будiвельнi матерiали - 110 тис.грн.
   запаснi частини - 282 тис.грн.
   МБП - 78 тис.грн.
   незавершене виробництво 110 тис.грн.
   готова продукцiя 10929 тис.грн.
   У бухгалтерському облiку визапаси враховуються по первiснiй вартостi, готова продукцiя - по виробничiй собiвартостi, вiдповiдно до П(с)БО №9 "Запаси", затвердженому наказом Мiнфiну України 20.10.99 р. №246.
   Iнвентаризацiя запасiв проведена за станом на 01.12.2010 р. згiдно наказу №310А вiд 24.11.2010 р. Розбiжнiсть облiкових даних з фактичною наявнiстю не встановлено.
   Дебiторська заборгованiсть станом на кiнець звiтного перiоду склала:
   - за товари, роботи, послуги - 1681 тис.грн.
   - з бюджетом - 143 тис.грн.
   - за виданими авансами - 828 тис.грн.
   - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 18 тис.грн.
   Розрахунки з покупцями й замовниками за товари, роботи, послуги пiдтверджуються бухгалтерськими документами й вiдбитi по стор.161 "Балансу" (форма №1) по первiснiй вартостi в сумi 1681 тис.грн. зi строками непогашення:
   до 12 мiсяцiв - 1681 тис грн.
   На кiнець року на пiдприємствi значаться кошти в сумi 280 тис.грн.:
   - в нацiональнiй валютi - 2рн., у тому числi в касi 8 тис.грн.
   - в iноземнiй валютi - 0 тис.грн.
   Для зберiгання вiльних коштiв i проведення безготiвкових грошових розрахункiв пiдприємством вiдповiдно до Iнструкцiї про вiдкриття банками рахункiв у нацiональнiй й iноземнiй валютi, затвердженої постановою Правлiння НБУ 12.11.2003р. №492 i зареєстрованої в Мiн'юстi України 17.12.2003 р. за № 1172/8494 вiдкритий розрахунковий рахунок.
   Рух коштiв на поточному рахунку пiдтверджено первинними документами, виписками банку. Наявнiсть коштiв на поточному рахунку вiдповiдають даним балансового рахунку 311,312.
   З розрахункового рахунку здiйснюються операцiї, що забезпечують виробничо-господарську, комерцiйну й iншу дiяльнiсть, а також будь-якi iншi операцiї вiдповiдно до статутної дiяльностi пiдприємства.
   Порядок прийому, зберiгання, витрати й облiку коштiв у касi пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до Положення про порядок ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України, затвердженим по правлiння НБУ вiд 15.12.2004р. №637 (Зареєстровано в Мiн'юстi України 13.01.2005р. № 40/10320).

   1.3 Облiк витрат майбутнiх перiодiв
   Станом на кiнець року у "Балансi" пiдприємства вiдображенi витрати майбутнiх перiодiв у розмiрi 3 тис.грн.
   2. Iнформацiя про зобов'язання
   2.1 Облiк поточних зобов'язань
   Поточнi зобов'язання на пiдприємствi вiдображенi в основному вiдповiдно до П(с)БО №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.01.2000 р. №20 i станом на кiнець звiтного перiоду складаються з:
   короткостроковi кредити банку - 4000 тис.грн.
   кредиторської заборгованостi за товари роботи, послуги - 112 тис.грн.
   одержанi аванси - 3810 тис.грн.
   бюджетних платежiв - 189 тис.грн.
   по страхуванню - 50 тис.грн.
   iншi поточнi зобов'язання - 135 тис.грн.
   Заборгованiсть по оплатi працi становить 163 тис.грн.,овiдає даним бухгалтерського облiку.
   3. Iнформацiя про власний капiтал, сплату статутного фонду, вартiсть чистих активiв
   Структура й адекватнiсть визначення власного капiталу вiдповiдає П(с)БО №5 "Звiт про власний капiтал", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.99 р. №87.
   Статутний фонд Пiдприємства, оголошений вiдповiдно до Уставу становить 1 347 490,00 грн. (у "Балансi" вiдображено у розмiрi 1348 тис.грн.). Склад i структура статутного фонду визначається простими iменними акцiями в кiлькостi 5 389 960 (П'ять мiльйонiв триста вiсiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шiстдесят) штук номiнальною вартiстю однiєї акцiї 0,25 грн.
   Станом на кiнець звiтного року статутний капiтал Товариства сформований та сплачений повнiстю.
   Сiстема реєстру облiку руху акцiй ведеться незалежним реєстратором ТОВ "Скiф" (лiцензiя ДКЦПФР АВ №362036 вiд 13.07.07р., код ЄДРПОУ 31221747) .
   Згiдно реєстру акцiонерiв станом на 01.02.2011 року:
   Випуск акцiй зареєстрований ДКЦПФР 11.01.05 за № 14/1/05.
   Загальна ь акцiонерiв - 239, в т.ч.:
   - фiзичних осiб - 239, яким належить 5 389 960 шт. акцiй (100%),
   - юридичних осiб - 0,
   - номiнальних утримувачiв - 0.
   За емiтентом акцiй не зареєстровано.
   Акцiй, якi належать Державi не має.
   Додаткового випуску акцiй в звiтному роцi не було. Змiн статутного фонду не було.
   Iнший додатковий капiтал за рiк не змiнився та на кiнець складає - 2820 тис.грн.
   Пiдприємство за звiтний рiк спрацювало з прибутком 4551 тис.грн. i нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного року склав 22091 тис.грн.
   На кiнець звiтного року вартiсть чистих активiв становить 26259 тис.грн. при статутному фондi 1348 тис.грн.
   Згiдно статтi 155, ч. 3 ЦК України, "Якщо по закiнченнi другого й кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться менше статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу й зареєструвати вiдповiднi змiни до уставу у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає нiмального розмiру статутного капiталу, установленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".
   Дана норма законодавства не порушена, що є позитивним чинником i свiдчить про фiнансову стiйкiсть, стабiльнiсть пiдприємства i є гарантiєю iнтересiв його акцiонерiв i кредиторiв.

   4.Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку (збитку)
   Формування доходiв i витрат на пiдприємствi здiйснюється в основному з урахуванням вимог П(с)БО №15 "Доход", затвердженого наказом Мiнфiну України 29.11.99 р. №290 i П(с)БО №16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.12.99 р. №318.
   Фiнансовi показники за звiтний рiк склали:
   Доход вiд реалiзацiї робiт, послуг - 98954 тис.грн.
   ПДВ - 16492 тис.грн.
   Чистий доход вiд реалiзацiї робiт, послуг - 82462 тис.грн
   Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг - 72918 тис.грн.
   Валовий прибуток - 9544 тис.грн.
   Iншi операцiйнi доходи - 23 тис.грн.
   Адмiнiстративнi витрати 2618 тис.грн.
   Витрати на збут - 797 тис.грн.
   Iншi операцiйнi витрати - 77 тис.грн.
   Фiнансовi результати вiд операц. дiяльностi(прибуток)- 6075 тис.грн.
   Iншi фiнансовi доходи - 223 тис.грн.
   Iншi доходи - 2 тис.грн.
   Фiнансовi витрати - 193 тис.грн.
   Iншi витрати - 0 тис.грн.
   Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi
   до оподаткування(прибуток) - 6107 тис.грн.
   Податок на прибуток - 1556 тис.грн.
   Чистий прибуток - 4551 тис.грн.
   5. Аналiз показникiв фiнансового стану пiдприємства
   Для визначення фiнансового стану пiдприємства зробленi оцiнки лiквiдностi й фiнансової стабiльностi пiдприємства:
   № п/п Найменування коефiцiєнтiв 01.01.2010 р. 31.12.2010 р. Оптимальне значення
   1. Лiкв
   1.1 загальна (коефiцiєнт покриття) 2,32 1,99 1-2
   1.2 швидка 0,73 0,35 0,25-0,5
   1.3 абсолютна 0,09 0,03 0,25-0,5
   2. Фiнансова стабiльнiсть
   2.1.Фiнансова незалежнiсть (Коеф. концентрацiї
   власного капiталу) 0,83 0,76 >0,5-1
   2.2.Коеф. концентрацiї позикового капiталу 0,17 0,24 <0,5-1
   2.3.Фiнансова стабiльнiсть (коефiцiєнт важеля) 0,20 0,32 0,5-1
   3. Рентабельнiсть 2009 рiк 2010 рiк
   3.1. Рентабельнiсть продажiв за рiк 0,05 0,06
   3.2. Рентабельнiсть активiв за рiк 0,13 0,15
   3.3 Рентабельнiсть капiталу за рiк 0,16 0,19
   1. Оцiнка лiквiдностi пiдприємства:
   Оцiнка лiквiдностi пiдприємства дозволяє визначити його можливiсть вчасно й у обсязi погасити свої поточнi зобов'язання.
   1.1. Коефiцiєнт покриття вказує, скiльки гривень поточних активiв доводиться на 1 гривню поточних зобов'язань:
   Оборотнi активи (стр.260) + Витрати майбутнiх перiодiв (стр.270)
   Кп = -----------------------------------------------------------------------
   Поточнi зобов'язання (стр.620) + Доходи майбутнiх перiодiв (стр.630)

   На початок перiоду: На кiнець перiоду:
   10094 + 2 16806 + 3
   Кп = ------------------- = 2,32 Кп = ------------------ = 1,99
   4359 8459
   Значення коефiцiєнта покриття за аналiзований перiод зменшилось на 0,33, але знаходиться в межах оптимального значення. Iншими словами, на одну гривню поточних зобов'язань пiдприємство має 1,99 грн. поточних активiв.
   1.2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi вказує, скiльки найбiльш лiквiдних активiв доводиться на кожну гривню поточних зобов'язань.

   Оборотнi активи (стр.260)- Запаси (стр.100-140)+Витрати майерiодiв (стр.270)
   Кб.л. = ----------------------------------------------------------------------------------------
   Поточнi зобов'язання (стр.620) + Доходи майбутнiх перiодiв (стр.630)

   На початок перiоду: На кiнець перiоду:
   10094 - 6900 + 2 16806 - 13856 + 3
   Кбл = --------------------------- = 0,73 Кбл = ------------------------ = 0,35
   4359 8459

   Коефiцiєнт за аналiзований перiод зменшився на 0,38 та має значення в межах оптимального значення i на кiнець перiоду показує, що на 1 гривню поточних зобов'язань доводиться 0,35 грн. лiквiдних активiв пiдприємства.
   1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi вказує, яка частина поточних зобов'язань, може бути погашена даним пiдприємством негайно.
   Кошти i їхнi еквiваленти (стр.230-240)
   Ка.л. = -------------------------------------------------------------------------
   Поточнi зобов'стр.620) + Доходи майбутнiх перiодiв (стр.630)

   На початок перiоду: На кiнець перiоду:
   378 280
   Кал = --------------- = 0,09 Кал = -------- = 0,03
   4359 8459

   Значення вказує, що тiльки 0,03 частина поточних зобов'язань, тобто 3%, може бути погашена негайно за рахунок коштiв.
   Виходячи з даних коефiцiєнтiв покриття й швидкої лiквiдностi, можна зробити висновок, що вiдкрите акцiонерне товариство має сприятливу структуру активiв з погляду погашення заборгованостi за рахунок оборотних активiв.
   2.Оцiнка фiнансової стабiльностi пiдприємства:
   З позицiї довгострокової перспективи фiнансова стабiльнiсть пiдприємства характеризується структурою джерел коштiв, ступенем залежностi вiд iнвесторiв i кредиторiв. Джерелами коштiв пiдприємства є власний i позиковий капiтал. Спiввiдношення мiж цими величинами дозволяє оцiнити довгострокову платоспроможнiсть пiдприємства.
   2.1. Коефiцiєнт концентрацiї вкапiталу, або коефiцiєнт автономiї, коефiцiєнт незалежностi, визначає частку коштiв власникiв пiдприємства в загальнiй сумi коштiв, внесених у майно пiдприємства. Характеризує можливiсть пiдприємства виконати свої зовнiшнi зобов'язання за рахунок використання власних коштiв, незалежнiсть його функцiонування вiд позикових коштiв.
   Власний капiтал (стр.380)
   Кавт= ------------------------------
   Активи пiдприємства (стр.280)

   На початок перiоду: На кiнець перiоду:
   21708 26259
   Кавт= --------- = 0,83 Кавт = ------ = 0,76
   26067 34718
   Коефiцiєнт зменшився й показує, що пiдприємство в загальнiй сумi фiнансових ресурсiв має 76 % власного капiталу. Отже, у фiнансуваннi пiдприємства меншiй мiрою використанi позиковi кошти.
   2.2. Коефiцiєнт концентрацiї позикового капiталу. Характеризує частку позикових коштiв у загальнiй сумi коштiв, вкладених у майно пiдприємства.
   Позиковий капiтал (стр.430+480+620+630)
   Ккзк = --------------------------------------
   Активи пiдприємства (стр.280)

   На початок перiоду: На кiнець перiоду:
   4359 8459
   Ккзк = --------- = 0,17 Ккзк = ------- = 0,24
   26067 34718
   Коефiцiєнт показує, що пiдприємство в загальнiй сумi фiнансових ресурсiв має 24 % позикового капiталу. Це свiдчить про те, що пiдприємство меншою мiрою залежить вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.
   2.3. Коефiцiєнт спiввiдношення позикового капiталу й власного, або коефiцiєнт важеля, дає найбiльш загальну оцiнку фiнансової стабiльностi пiдприємства, тобто вказує, скiльки на 1 гривню власних коштiв, вкладених в активи пiдприємства доводиться позикових.
   Позиковий капiтал (стр.430+480+620+630)
   Кр= -------------------------------------------
   Власний капiтал (стр.380)

   На початок перiоду: На кiнець перiоду:
   4359 8459
   Кр = ---------- = 0,20 Кр = --------- = 0,32
   21708 26259
   Показник у порiвняннi з початком перiоду збiльшився на 0,12 i показує, що 1 гривню власних коштiв доводиться 0,32 гривень позикових коштiв.
   Значення коефiцiєнтiв фiнансової незалежностi й стабiльностi пiдприємства говорять про те, що джерелом фiнансування пiдприємства бiльшою мiрою є власнi кошти.
   3.Оцiнка рентабельностi пiдприємства
   При оцiнцi рентабельностi визначають вiдношення прибутку до наступних показникiв:
   3.1. Рентабельнiсть продажiв. Показник показує, який прибуток з однiєї гривнi продажу одержало пiдприємство.
   Чистий прибуток (стр.220 Ф№2)
   Рп.= -----------------------------
   Чиста реалiзацiя (стр.035 Ф№2)

   4551
   Рп = -------- = 0,06
   82462
   З розрахунку коефiцiєнта рентабельностi продажiв видно, що рентабельнiсть продажiв за звiтний рiк становить 0,06 гривень прибутку з кожної гривнi продажiв.
   3.2.Рентабельнiсть активiв. Показник характеризує, наскiльки ефективне пiдприємство використає свої активи для одержання прибутку, тобто який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи пiдприємства.
   Чистиок (стр.220 ф№2)
   Ра=-----------------------------------------------------------------------------------------------
   (Активи на поч.р.(стр.080+260+270 гр.3 Ф№1)+ Активи на кiнець р.стр.080 +260+270 гр.4 ф№1)) : 2


   4551
   Ра = ----------------------- = 0,15
   (26067 + 34718) : 2
   Значення показника свiдчить, що кожна гривня, вкладена в активи, за звiтний рiк приносить прибуток 0,15 гривнi.
   3.3. Рентабельнiсть капiталу. Показник характеризує наскiльки ефективно пiдприємство використає власний капiтал.
   Чистий прибуток (стр.220 ф№2)
   Рк =-----------------------------------------------------------------------------------------
   (Власний капiтал поч..р.(с.380 ф№1) + Власний капiтал кiнець р.(с.380ф№1)) : 2


   4551
   Рк = ------------------------ = 0,19
   (21708 + 26259) : 2
   Значення показника свiдчить, кожна гривня власного капiталу за звiтний рiк приносить прибуток 0,19 гривнi.
   VIII. Пiдпис аудитора
   овнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
   - повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Апекс";
   - свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1199 вiд 30 березня 2001р., продовжено до 30 березня 2011р. рiшенням АПУ № 161 вiд 30 березня 2006р.
   - свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї АБ за № 00633 вiд 27 грудня 2007р. (дiйсне до 30.03.2011р.).

   Директор ТОВ АФ "Апекс" ________________Нiчiк Н.Б.
   (сертифiкат серiї А № 005554 вiд 22.07.2003р.)


   IX. Дата аудиторського висновку "11" лютого 2011р.

   Адреса аудитора
   Адреса аудиторської фiрми: Україна, 73024, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Перекопська, 20, оф. 501, тел.: (0552) 49-80-11, факс: (0552) 49-83-02.


   Основними видами продукцiї, яку виробляє товариство, являються масло тваринне, сир жирний та iнша молочна продукцiя.
   Ос
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами продукцiї, яку виробляє товариство, являються масло тваринне, сир жирний та iнша молочна продукцiя.
   Основними споживачами продукцiї ВАТ "Новотроїцький маслосирзавод" являються торгiвельнi мережi Одеської областi, Криму та Запорiзької обл.
   Основними конкурентами ВАТ "Новотроїцький маслосирзавод" є ВАТ "Бериславський сирзавод" та ВАТ "Чаплинський маслосирзавод". Однак продукцiя, яку виробляє товариство якiсна, має добрий смак та зручну упаковку.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв вiдчужено активiв на загальну суму 5796,5 тис. грн. в тому числi продано АЗС - 2007 рiк, вартiстю - 2800,0 тис. грн., 2008 роцi нерухомiсть - 26,8 тис. грн., 4 транспортних засоби вартiстю 510,7 тис. грн., використане обладнання - 2379,0 тис грн., земельну дiлянку - 80,0 тис. грн.
   Товариство за останнi п'ять рокiв витрачено на капiтальнi iнвестицiї 24527,8 тис. грн.. в тому числi, 2006 роцi - 4275,1 тис. грн., 2007 роцi - 5761,7 тис. грн., 2008 роцi - 5942,0 тис. грн., 2009 роцi-3643 тис. грн., 2010 роцi - 4906 тис. грн. Починаючи з 2006 року керiвництвом пiдприємства вжитi заходи щодо модернiзацiї, реконструкцiї та придбання виробничих активiв заводу.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою, що впливає на дiяльнiсть товариства, являється нестача молочної сировини. Це пов`язано iз зменшенням поголiв`я крупної рогатої худоби у господарствах району.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi товариствам виплачено штрафiв на суму 8 тис. грн., в т.ч. податок на прибуток - 7 тис. грн., збiр за забруднення навколишнього природного середовища - 1,0 тис. грн.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається за рахунок власних коштiв, а також позикових коштiв у виглядi банкiвських кредитiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Для подальшого розвитку пiдприємства необхiдно розширювати асортимент за рахунок нових видiв твердих сирiв та введення в експлуатацiю нового цеху по виробництву плавлених сирiв. Планується провести замiну дiючого старого обладнання та провести роботи по енергозбереженню.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не проводило.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступав емiтент або його посадовi особи в звiтному перiодi небуло.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Формування доходiв i витрат на пiдприємствi здiйснюється в основному з урахуванням вимог П(с)БО №15 "Доход", затвердженого наказом Мiнфiну України 29.11.99 р. №290 i П(с)БО №16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.12.99 р. №318.
   Фiнансовi показники за звiтний рiк склали:
   Доход вiд реалiзацiї робiт, послуг - 98954 тис.грн.
   ПДВ - 16492 тис.грн.
   Чистий доход вiд реалiзацiї робiт, послуг - 82462 тис.грн
   Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг - 72918 тис.грн.
   Валовий прибуток - 9544 тис.грн.
   Iншi операцiйнi доходи - 23 тис.грн.
   Адмiнiстративнi витрати - 2618 тис.грн.
   Витрати на збут - 797 тис.грн.
   Iншi операцiйнi витрати - 77 тис.грн.
   Фiнансовi результати вiд операц.
   дiяльностi ( прибуток ) - 6075 тис.грн.
   Iншi фiнансовi доходи - 223 тис.грн.
   Iншi доходи - с.грн.
   Фiнансовi витрати - 193 тис.грн.
   Iншi витрати - 0 тис.грн.
   Фiнансовi результати вiд звичайної
   дiяльностi до оподаткування( прибуток ) - 6107 тис.грн.
   Податок на прибуток - 1556 тис.грн.
   Чистий прибуток - 4551 тис.грн
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   15790.000   15662.000   0.000   0.000   15790.000   15662.000
     — будівлі та споруди   8365.000   8477.000   0.000   0.000   8365.000   8477.000
     — машини та обладнання   5570.000   5065.000   0.000   0.000   5570.000   5065.000
     — транспортні засоби   963.000   1203.000   0.000   0.000   963.000   1203.000
     — інші   892.000   917.000   0.000   0.000   892.000   917.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   15790.000   15662.000   0.000   0.000   15790.000   15662.000
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 27 730,0 тис. грн., знос склав 12 068,0 тис. грн. Знос основних засобiв нараховується за методом та в розмiрах, передбаченних ст. 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Ступiнь зносу становить 43,52 вiдсоткiв. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   26259.000 21708.000
   1348.000 1348.000
   1348.000 1348.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(26259.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1348.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 4000.000  X X
   Короткостроковий кредит  17.09.2010  4000.000  19.000000000000  31.05.2011 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  X д/н 
   Податкові зобов'язання X 189.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 4270.000  X X
   Усього зобов'язань X 8459.000  X X
   Опис: Поточнi зобов'язання на пiдприємствi вiдображенi в основному вiдповiдно до П(с)БО №11 "Зобов'язання", затвердженого накаiну України 31.01.2000 р. №20 i станом на кiнець звiтного перiоду складаються з:
   короткостроковi кредити банку - 4000 тис.грн.
   кредиторської заборгованостi за товари роботи, послуги - 112 тис.грн.
   одержанi аванси - 3810 тис.грн.
   бюджетних платежiв - 189 тис.грн.
   пванню - 50 тис.грн.
   iншi поточнi зобов'язання -ис.грн.
   Заборгованiсть по оплатi працi становить 163 тис.грн., що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку.  
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2010 1 0
   2 2009 0 0
   3 2008 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 5
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 3
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Ні 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Так 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні  Так  Так  Ні  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Ні  Так  Так  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Так  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) Змiна аудитора не вiдбувалась.  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України товариство не змiнювало.  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий товариство не має кодексу копоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 01.01.2011
   Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод" За ЄДРПОУ 00447586
   Територія 75300, Херсонська область, Новотроїцький р-н, смт. Новотроїцьке, вул. Шевченка, б. 154 За КОАТУУ 6524455100
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 231
   Орган державного управління Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв За КВЕД 15.51.0
   Одиниця виміру Вiдкрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 75300, Херсонська область, Новотроїцький р-н, смт. Новотроїцьке, вул. Шевченка, б. 154
   Середня кількість працівників
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 1 0
   Первісна вартість 011 12 12
   Накопичена амортизація 012 11 12
   Незавершене будівництво 020 169 2239
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 15790 15662
   Первісна вартість 031 25131 27730
   Знос 032 9341 12068
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   первісна вартість 036 0 0
   накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 11 8
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 15971 17909
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 2237 2817
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 853 110
   готова продукція 130 3810 10929
   Товари 140 0 0
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 2270 1681
   первісна вартість 161 2270 1681
   резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 134 143
   за виданими авансами 180 404 828
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 1 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 7 18
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 377 280
   у т. ч. в касі 231 12 8
   в іноземній валюті 240 1 0
   Інші оборотні активи 250 0 0
   Усього за розділом ІІ 260 10094 16806
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 2 3
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 26067 34718

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 1348 1348
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 2820 2820
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 17540 22091
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 21708 26259
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 0 0
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
   Усього за розділом ІІІ 480 0 0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 250 4000
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 128 112
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 3284 3810
   з бюджетом 550 466 189
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 40 50
   з оплати праці 580 119 163
   з учасниками 590 0 0
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 72 135
   Усього за розділом IV 620 4359 8459
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 26067 34718
   Примітки:
   Баланс Товариства вiдповiдає вимогам П (С) БО 2 Баланс.
   Валюта балансу за станом на 31.12.2010 р., у порiвняннi з даними на 31.12.2008 р. збiльшилася на 8651 тис.грн.
   На кiнець звiтного перiоду необоротнi активи зросли на 1938 тис.грн. та склали 17909 тис.грн.
   Аналiзуючи показники I роздiлу активу балансу необоротнi активи, встановлено, що в 2010 роцi вiдбулося зменшення залишкової вартостi основних засобiв на 128 тис.грн.
   Сума незавершеного будiвництва становить на кiнець 2010 року зросла до 2239 тис.грн.
   У звiтному перiодi у товариства довгострокова дебiторська заборгованiсть зменшилась з 11 тис. грн. до 8 тис.грн.
   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення суми оборотних активiв, у порiвняннi з 2009 р. на 6712 тис.грн. Виробничi запаси за 2010 рiк збiльшились на 580 тис. грн. Сума незавершеного виробництва станом на кiнець звiтного року зменшилась на 743 тис. грн. Сума залишкiв готової продукцiї зросла на 7119 тис. грн. Зменшення дебiторської заборгованостари, роботи, послуги на 589 тис.грн. позитивно вiдбилося на фiнансових результатах товариства. Резерв сумнiвних боргiв не створений. В той же час збiльшилася дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на 9 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з виданими авансами зросла на 424 тис. грн. Сума iншої поточної дебiторської заборгованостi збiльшилась на 11 тис. грн. i становить на кiнець звiтного перiоду 18 тис. грн.
   За станом на 31.12.2010 р. зменшилася сума залишкiв грошових коштiв в нацiональнiй валютi в порiвняннi з залишком на 31.12.2009 р. на 97 тис.грн.
   Сума витрат майбутнiх перiодiв протягом звiтного перiоду збiльшилась на 1 тис. грн. i становить 3 тис. грн.
   По I роздiлу пасиву балансу вiдбулося збiльшення власного капiталу товариства станом на 31.12.2010 р. у порiвняннi з даними на 31.12.2009 р. на 4551 тис.грн., за рахунок отримання чистого прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi.
   Поточнi зобов'язання, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, зросли тис.грн., зокрема, зобов'язання за короткостроковими кредитами банкiв збiльшились на 3750 тис. грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги зменшилася на 16 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання збiльшились на 63 тис. грн. Також зросли поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв на 526 тис. грн., зобов'язання за розрахунками з бюджетом зменшились на 277 тис. грн., зi страхування збiльшились на 10 тис. грн., з оплати працi на 44 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання збiльшились на 63 тис.грн.
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 98954 70516
   Податок на додану вартість 015 16492 11753
   Акцизний збір 020 0 0
     025 0 0
   Інші вирахування з доходу 030 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 82462 58763
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 72918 51031
   Валовий:    
   — прибуток 050 9544 7732
   — збиток 055 0 0
   — Інші операційні доходи 060 23 14
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 0 0
   Адміністративні витрати 070 2618 2189
   Витрати на збут 080 797 729
   Інші операційні витрати 090 77 56
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 6075 4772
   — збиток 105 0 0
   Доход від участі в капіталі 110 0 0
   Інші фінансові доходи 120 223 286
   Інші доходи 130 2 17
   Фінансові витрати 140 193 770
   Витрати від участі в капіталі 150 0 0
   Інші витрати 160 0 21
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 6107 4284
   збиток 175 0 0
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 1556 1034
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 4551 3250
   — збиток 195 0 0
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 4551 3250
   — збиток 225 0 0
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 70717 46110
   Витрати на оплату праці 240 5066 4425
   Відрахування на соціальні заходи 250 1591 1341
   Амортизація 260 2958 2748
   Інші операційні витрати 270 2436 1861
   Разом 280 82768 56485

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 5 389 9605 389 960
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 5 389 9605 389 960
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.84440.6030
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.84440.6030
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству чистий прибуток у сумi 4551 тис. грн. (в 2009 роцi - 3250 тис. грн.). Доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшився порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року на 28438 тис. грн., з 70516 тис. грн. до 98954 тис. грн.
   В 2010 звiтному роцi операцiйнi витрати (розд. II) зросли порiвняно з 2009 роком. Так, матерiальнi затрати зросли на 24607 тис. грн., витрати на оплату працi на 641 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи на 250 тис. грн., амортизацiйнi вiдрахування на 210 тис. грн., iншi операцiйнi витрати (р. 270) на 575 тис. грн. В цiлому операцiйнi витрати товариства за звiтний рiк зросли на 26283 тис. грн. та склали 82768 тис. грн.  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 1348 0 0 2820 0 17540 0 0 21708
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 050 1348 0 0 2820 0 17540 0 0 21708
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 4551 0 0 4551
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 4551 0 0 4551
   на кінець року 300 1348 0 0 2820 0 22091 0 0 26259
   Примітки:
   Статутний капiтал товариства станом на кiнець звiтного перiоду складає 1347490,0 грн. i роздiлений на 5389960 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй №14/1/05 вiд 11.01.2005 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. У звiтному перiодi розмiр статутного капiталу не змiнювався.
   На початок 2010 р. нерозподiлений прибуток товариства складав 17540 тис.грн., а за 2010 рiк товариством отримано чистий прибуток в сумi 4551 тис.грн. (що вiдповiдає показникам ф.2 "Звiт про фiнансовi результати"). Таким чином, станом на 31.12.2010 р. нерозподiлений прибуток товариства збiльшився i склав 22091 тис.грн.
   Товариство станом на 31.12.2010 р. має власний капiтал в сумi 26259 тис. грн., в тому числi:
   1. Статутний капiтал - 1348 тис.грн.
   2. Iнший додатковий капiтал - 2820 тис.грн.
   3. Нерозподiлений прибуток - 22091 тис.грн.  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 99625 71377
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 0 0
   Повернення авансів 030 505 86
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
   Цільового фінансування 060 0 210
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 69 37
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 39678 49564
   Авансів 095 49891 4096
   Повернення авансів 100 0 0
   Працівникам 105 4174 3595
   Витрат на відрядження 110 35 43
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 0 1759
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 1840 1029
   Відрахувань на соціальні заходи 125 1664 1438
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 834 766
   Цільових внесків 140 0 0
   Інші витрачання 145 136 99
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 1947 9321
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1947 9321
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 20 1
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 5845 4372
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -5825 -4371
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 4500 4026
   Інші надходження 330 223 76
   Погашення позик 340 750 8930
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 193 770
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 3780 -5598
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 3780 -5598
   Чистий рух коштів за звітний період 400 -98 -648
   Залишок коштів на початок року 410 378 1026
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 280 378
   Примітки:
   Звiт ф.3 вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах товариства за звiтний 2010 рiк. Аналiз звiту показує, як впливають рiзнi господарськi операцiї на грошовi потоки.
   Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод принесли товариству надходження грошових коштiв у сумi 1947 тис. грн., що на 7374 тис.грн. менше в порiвняннi з аналогiчним перiодом 2009 року.
   Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi склав видаток у сумi 5825 тис.грн.
   Результатом фiнансової дiяльностi товариства у звiтному перiодi стали надходження грошових коштiв у сумi 3780 тис. грн. ( на кiнець 2009 року - видаток 5598 тис.грн.).
   Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав видаток у сумi 98 тис.грн.
   З урахуванням розмiру залишку коштiв на початок року (378 тис.грн.), залишок коштiв на кiнець року становить 280 тис. грн.

  • Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 12 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 12
   Разом 080 12 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 12
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — 207.0.

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 10812 2447 623 0 0 0 0 511 0 0 0 11435 2958 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 10332 4762 1121 0 0 180 173 1619 0 0 0 11273 6208 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 2214 1251 681 0 0 8 8 441 0 0 0 2887 1684 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 608 305 42 0 0 3 3 112 0 0 0 647 414 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 639 279 252 0 0 2 2 157 0 0 0 889 434 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 297 297 117 0 0 44 44 117 0 0 0 370 370 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 25131 9341 2836 0 0 237 230 2957 0 0 0 27730 12068 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 24245
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 0
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 0
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 4127 2133
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 111 34
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 16 44
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 652 28
   Разом 340 4906 2239

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 0
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 0 0
   Операційна курсова різниця 450 0 0
   Реалізація інших оборотних активів 460 21 10
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 8
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 2 59
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 193
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 223 0
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 0
   Інші доходи і витрати 630 2 0

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 8
   Поточний рахунок банку 650 270
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 2
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 280
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 786 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
   Паливо 820 646 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 915 0 0
   Будівельні матеріали 840 110 0 0
   Запасні частини 850 282 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 78 0 0
   Незавершене виробництво 890 110 0 0
   Готова продукція 900 10929 0 0
   Товари 910 0 0 0
   Разом 920 13856 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 1681 1681 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 18 18 0 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 1556
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 0
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 1556
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 1556
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 2958
   Використано за рік - усього 1310 2836
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 2836
         з них машини та обладнання 1313 1121
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0