Створення: 10.04.2018

Відомості про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента – 10/04/18

Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.18 з результатами голосування „за” – 100% гол., „проти” – 0 прийняте рiшення про припинення ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» (далi ПрАТ) у зв’язку з перетворенням у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Новотроїцький маслосирзавод» (далi ТДВ). Причини рiшення: органiзацiйно-правова форма ТДВ є менш витратною, нiж ПрАТ. Активи та зобов’язання ПрАТ повнiстю переходять до реорганiзованого ТДВ. Розмiр статутного капiталу ТДВ дорiвнюватиме розмiру статутного капiталу ПрАТ – 1347490,00грн., склад учасникiв ТДВ дорiвнюватиме кiлькостi та складу акцiонерiв ПрАТ станом на день затвердження установчих документiв створюваного ТДВ. Обмiн акцiй ПрАТ на вiдповiдну кiлькiсть часток у статутному капiталi ТДВ здiйснюється у спiввiдношеннi: 1 акцiя ПрАТ обмiнюється на частку в статутному капiталi ТДВ на суму 0,25грн. Тим же рiшенням призначено комiсiю з припинення до закiнчення реорганiзацiї: голова комiсiї – директор ПрАТ Арутюнов Артем Юрiйович; член комiсiї – головний бухгалтер ПрАТ Iльонок Олексiй Володимирович. Визначений порядок та термiни подання вимог кредиторами – заявлення кредиторами вимог до ПрАТ приймаються протягом 2-х мiсяцiв з дня оприлюднення повiдомлення про прийняте рiшення про припинення. Вимоги мають надсилатися на адресу ПрАТ поштою цiнними листами з описом вкладення, або безпосередньо надаватися до ПрАТ з обов’язковою реєстрацiєю вiдповiдної кореспонденцiї.