Створення: 11.04.2017

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийняте загальними зборами – 10/04/2017

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийняте загальними зборами 10.04.2017р. Попередньо схваленi будь якi можливi значнi правочини граничною сукупною вартiстю 50000000грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 33321000грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 150,06%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 5373253 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 5373253 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 5373253 шт., «проти» 0.